• COVID - 19 PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ
     • COVID - 19 PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ

      Procedura dostępna jest również w zakładce SEKRETARIAT.

       

      Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej
      im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie w trakcie prowadzonych zajęć
      od 01 września 2020 r.

       

      § 1 Postanowienia ogólne

      1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych                                
       i niepublicznych szkół i placówek od 1 września  2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych       
       i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
      2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. 

       

      § 2 Przyprowadzanie i odbiór dzieci

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
       oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Wchodząc do szkoły, uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje
       się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 
      3. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły. Przez wzgląd na sytuację dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły. Opiekunowie dzieci klasy pierwszej mogą wejść z dzieckiem do szatni w okresie adaptacyjnym.
      4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
       1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       4. przestrzeganie przez opiekuna obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      6. Opiekunowie odbierający dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych powinni stosować się do czasu
       ich zakończenia podanego uczniom w planie lekcji.
      7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci
       ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
       regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      8. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, przy wejściu do szkoły należy dokonać pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 380C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

       

      § 3 Kontakt z osobami trzecimi

      1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. (np. oznakowanych
       za pomocą linii na posadzce, tablicami itp.).
      2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej
       lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 
      3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 
      4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
        

      § 4 Przed rozpoczęciem zajęć

      1. Przed wejściem do szatni każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie z zaleceniami GIS. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu
       w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, pokój nauczycielski).
      2. Wyznaczony nauczyciel/pracownik szkoły czuwa, aby ograniczyć jednoczesne przebywanie w szatni zbyt dużej liczby uczniów w celu zachowania dystansu społecznego.
      3. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się do sali lekcyjnej, w której mają zaplanowane w danym dniu zajęcia.

       

      § 5 Prowadzenie zajęć

      1. W miarę możliwości uczniowie poszczególnych oddziałów uczestniczą w zajęciach wyłącznie w jednym pomieszczeniu. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, należy wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).
      2. W sytuacji zmiany sali lekcyjnej należy zadbać, aby stoliki i elementy narażone na dotykanie (oprzyrządowanie komputera) zostały zdezynfekowane przed wejściem następnej klasy.
      3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 
      6. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
      7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem
       lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Jeżeli wyjście na świeże powietrze w czasie przerwy jest utrudnione, uczniowie w miarę możliwości spędzają przerwy w wyznaczonej dla nich sali lekcyjnej.
      11. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie pozostają w swoich salach, do szatni przechodzą z nauczycielem prowadzącym zajęcia dopiero po dzwonku na lekcję.
      12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      13. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

       

      § 6 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

      1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. 
      2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień. 
      3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
       a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
      4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się osobny pojemnik do wyrzucania masek i rękawiczek jednorazowych, jeśli były one używane przez osoby przebywające w szkole.

       

       

      § 7 Zajęcia świetlicowe

      1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
      2. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w świetlicy przy stoliku opiekuna.
      3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
       w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      4. Sprzęt używany w czasie zajęć świetlicowych jest regularnie dezynfekowany.
      5. Zaleca się korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      6. Opiekunowie odbierają dzieci ze świetlicy zgodnie z zadeklarowanymi przez siebie godzinami podanymi
       w deklaracjach uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej.
      7. W celu zminimalizowania przebywania osób trzecich na terenie szkoły zaleca się, by opiekun przed odbiorem dziecka ze świetlicy powiadomił telefonicznie opiekuna o możliwości odebrania dziecka w miejscu wskazanym
       w § 2 pkt. 3 niniejszej Procedury.
      8. Jeśli kontakt telefoniczny z opiekunem świetlicy będzie niemożliwy, opiekun odbierający dziecko wchodzi
       do części wspólnej szkoły, bez możliwości wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia świetlicowe.

       

      § 8 Biblioteka szkolna

      1. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych przez bibliotekarza.
      2. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
      3. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zwracane książki i materiały umieszczane są na osobnym regale/w koszyku z dokładną informacją o dacie ich umieszczenia).

       

      § 9 Gastronomia

      1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni.
      2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami      z danej klasy.
      3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
       i higienicznego spożywania posiłków.
      5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie
       z dodatkiem detergentu i wyparzać.
      6. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) wydawane będą bezpośrednio przez obsługę.
      7. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

       

       • 10 Pozostałe regulacje
      1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom przez wychowawców za pomocą e-dziennika lub innymi kanałami komunikacji telefonicznej czy internetowej oraz
       za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 
      2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 
      3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. 

       

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19

       

      § 1 Postanowienia ogólne

      1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
       i placówek od 1 września  2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek
       w strefie czerwonej/żółtej.
      2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły. 


        

       

      § 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

      1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 
      2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

       

       

      § 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

      1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
       a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły i po zapewnieniu uczniom niezbędnej opieki skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy skontaktować się z właściwym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia dalszego postępowania. 
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
       oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      1. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

       

      § 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

       1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły. 
       2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców
        lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 
       3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 
       4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi
        się na terenie szkoły. 

       

      § 5 Pozostałe regulacje

       1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.  
       2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów. 

       Procedurę można pobrać w zakładce Sekretariat.

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, 

      Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS związanymi z epidemią Covid-19, szkoła od 1 września rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym. Szczegółowe procedury oraz szczegółowe wytyczne zostaną wkrótce zamieszczone na stronie szkoły. 

      Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego obejmować będzie wyłącznie spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie (wyjątek stanowi klasa pierwsza: każdemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic).

      Prosimy o zachowanie dystansu podczas wchodzenia i przebywania w budynku oraz dezynfekcję rąk. 

       

      Przywóz: Osówiec las 7.30, Pawłówek lewa str. 7.35, CPN 7.40, Pawłówek prawa str. 7.45

      Zielonczyn: klasy V - VIII godz. 7.30, klasy 0 - IV godz. 7.40

      Odwóz: klasy I - VIII 9.45, przedszkole 12.45

       

      Zmiany na trasie Pawłówek:

      Kierownik Zakładu ustalił następujące przystanki na trasie Pawłówek w roku szkolnym 2020/2021:

      1.       Na wysokości ul. Mała Góra- przystanek PKS

      2.       Przy wjeździe do p. Wichra  na zakończeniu kostki brukowej,

      3.       CPN

      4.       Na wysokości ul. Orzechowej przystanek PKS

       

      Harmonogram 1.09.2020 r.

      * godz. 8.00 msza św. w kościele w Kruszynie

      * godz. 9.00 spotkanie w szkole z wychowawcami klas

      Przydział sal:

      klasa I - sala nr 1

      klasa II a - sala nr 14

      klasa II b - sala nr 5

      klasa III - sala nr 7

      klasa IV - sala nr 10

      klasa V - sala nr 13

      klasa VI a - sala nr 4

      klasa VI b - sala nr 11

      klasa VII a - sala nr 12

      klasa VII b - sala nr 2

      klasa VIII - sala nr 6

      Około godziny 9.45 przewidujemy zakończenie spotkań oraz odjazd autobusów. W szkole tego dnia będzie czynna świetlica.

       

      RODZICU!

      Do szkoły nie przychodzą dzieci będące na kwarantannie oraz te, które nie są w pełni zdrowe!

       

       

    • Uwaga dowozy PAWŁÓWEK
     • Uwaga dowozy PAWŁÓWEK

      Zmiana trasy dla uczniów wsiadających w PAWŁÓWKU.

      W roku szkolnym 2020/2021 kierownik zakładu ustalił następujące przystanki na trasie Pawłówek:

      1.       Na wysokości ul. Mała Góra - przystanek PKS

      2.       Przy wjeździe do p. Wichra  na zakończeniu kostki brukowej,

      3.       CPN

      4.       Na wysokości ul. Orzechowej przystanek PKS

     • Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2020/2021

      Roczna składka ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2020/2021 będzie wynosiła 33zł.

      Zmiana w stosunku do poprzedniej polisy:

      • objęcie ochroną ubezpieczeniową pobytu w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wirusa SARS-CoV-2 
      • nowe świadczenie - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny,
      • nowe świadczenie - zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem,
      • podwyższenie świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej.

      Poniżej tabela z świadczeń z zakresem ubezpieczenia obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021

     • Jednorazowe Stypendium Wójta Gminy Sicienko dla najlepszego absolwenta

      W dniu 29 sierpnia, w trakcie gminnej imprezy plenerowej pn. Cinema Park w Sicienku w parku przy ITK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Sicienko dla najlepszych tegorocznych absolwentów szkół z terenu Gminy Sicienko.

      Najważniejszym kryterium przyznania stypendium był wynik egzaminu ósmoklasisty oraz średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.

      Najlepszą absolwentką Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie jest w tym roku Katarzyna Rubach i to ona właśnie w towarzystwie Rodziców i Dyrektora szkoły odebrała z rąk Pana Wójta jednorazowe stypendium.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ DRUGIEJ I TRZECIEJ
     • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ DRUGIEJ I TRZECIEJ

      PIÓRNIK (wyposażenie podstawowe):

      długopis, 2 ołówki, temperówka, gumka, nożyczki, linijka, ekierka, klej w sztyfcie, kredki ołówkowe.

      ZESZYTY - najlepiej 16 kartkowe:

      3 zeszyty w wąskie linie z kolorową linią, 4 zeszyty w kratkę, 1 zeszyt do nut.

      PRZYBORY PLASTYCZNE:

      klej w tubie, blok techniczny A4 - biały i kolorowy, blok rysunkowy biały i kolorowy, kolorowa wycinanka, plastelina, farby plakatowe i akwarele, kubek, 3 różnej grubości pędzle, krepa w różnych kolorach.

      DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

      liczydło, maseczki, chusteczki higieniczne, obuwie zastępcze do chodzenia po szkole, obuwie sportowe na jasnej podeszwie, biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki, strój galowy: biała koszula/bluzka,czarne lub granatowe spodnie/spódnica

    • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej 1 września 2020 r. uczniowie wracają do szkoły.

      W związku z tym  przygotowujemy się do inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021 w wariancie A czyli w tradycyjnej formie kształcenia.

      Aktualnie opracowujemy na podstawie wytycznych MEN i GIS procedury, które będą obowiązywać w naszej szkole.

      W najbliższym czasie umieścimy je na stronie internetowej szkoły i na facebooku wraz z planem spotkań wychowawców z klasami I-VIII w dniu 1 września 2020r.

      Dyrektor szkoły

      Małgorzata Wojnowska

    • Informacja dla przedszkolaków
     • Informacja dla przedszkolaków

      Drodzy Rodzice i Przedszkolaki - podręczniki do wszystkich grup zostały zamówione (włącznie z językiem angielskim dla 6 latków). Na pierwsze dni września prosimy o obuwie zamienne i dodatkowe ubrania dla dziecka (w przypadku zabrudzenia). Pozostałe informacje przekażemy Państwu na pierwszym zebraniu. Wychowawczynie Oddziałów Przedszkolnych.

     • Sukcesy duetu tancerek z grupy VerSus!

      Czas epidemii dał się we znaki dziewczyną z grupy VerSus, zostały odwołane imprezy oraz konkursy, do których intensywnie przygotowywały się od początku roku.

      Aby tancerze mogli przedstawić swoje umiejętności zaczęto organizować konkursy online. 

       

      W takich też wydarzeniach sukcesy osiąga duet: Wiktoria Lewandowska i Maja Woropaj.

      Dziewczyny są perfekcyjne i pragną by nagrania, które wysyłają były idealne.

      W okresie, gdy nie mogły się spotykać, dziewczyny przesyłały sobie filmy z technikami rozciągania trenując osobno, całość pod czujnym okiem trenerki Pani Joli Nawrotek. Zniesienie obostrzeń sprawiło, że Wiktoria i Majka mogły wspólnie trenować i nagrywać układy konkursowe.

       

      Zgranie i zrozumienie dziewczyn sprawiło, że mogą pochwalić się sukcesami w wydarzeniach:

       

      Ogólnopolskim Turnieju Tańca "TOP Online"

      I miejsce w kategorii "Jazz Duety Mistrzowie" 12-15 lat

       

      Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym "Talent SHOW"

      III miejsce w kategorii "Duet–Inne Formy Tańca"

       

      Ogólnopolski e-Festiwal Tańca "e-dance"

      III miejsce w kategorii inne formy tańca, do 15 lat

       

      Wiktoria:

      Wyróżnienie 1 stopnia w solówce na konkursie "TALENT SHOW"

      Majka:

      2 miejsce - Ogólnopolski Turniej Tańca Every Body Dance Online kategoria solo, inne formy tańca, do lat 8

      Wyróżnienie za prezentację jazz do lat 8- Ogólnopolski Turniej Tańca Every Body Dance Online 

       

      Dumni z naszych uczennic Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!

       

       

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

      W miniony piątek 26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020 w naszej szkole. Każda z klas spotkała się o określonej godzinie ze swoim wychowawcą. W związku z sytuacją dotyczącą zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego zakończenie odbywało się równolegle w kilku miejscach na terenie szkoły, w sali gimnastycznej, przed wejściem głównym do szkoły, w parku. Dzieci z radością spotkały się choć na chwilę ze swoimi rówieśnikami i nauczycielami, powitały wakacje i z satysfakcją wracały do domu ze wspaniałymi wynikami na swoich świadectwach.

      Uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

      KLASA IV Cholewińska Julita, Janczak Jakub, Janowska Lena, Krause Lena, Kuliński Mikołaj, Latała Wiktor, Milewska Julia, Rugała  Alex

      KLASA V A Będziński Tymoteusz, Bombała Antoni, Goździk Jan, Groblica Mikołaj, Janczak Zuzanna, Kaźnica Leon, Klonkowski Cezariusz, Krause Igor, Król Zofia, Palusiak  Martyna, Priefer Wiktoria, Rusjan Julia, Żarnowska Ariadna      

      KLASA V B Barylak Alicja, Jasiński Wiktor, Krajewska Amelia, Poła  Jan, Pyra  Julia, Szydziak Rozalia, Tomczak  Zuzanna, Wiśniewska Maja, Wojdylak Julia, Wojtynowski Tymoteusz, Zwada Tomasz

      KLASA VI A Baranowicz Miłosz, Barylak Aleksandra, Cholewiński Szymon, Jankowska Wiktoria, Janowska Wiktoria, Milewska Natalia             

      KLASA VI B Dyrda Aleksander, Lis Oliwia, Łoś Lena Anna, Priefer Mikołaj, Woźniak Szymon, Żuchowski Nikodem                                                                  

      KLASA  VII Binienda Martyna, Hulaj Aleksandra, Król Julia, Lewandowska Wiktoria, Mazur Wiktoria, Michalska Julia, Tomaszewska Agata, Wiaderkiewicz Karolina  

       

                  O godz. 8:00 miała miejsce uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów czyli uczniów kl. 8a i kl. 8b. Karolina Wiaderkiewicz- uczennica kl. 7, która poprowadziła to spotkanie, po powitaniu zebranych gości, zwróciła się do swoich starszych kolegów tymi słowami:

      „ Dziś jest piątek, 26 czerwca 2020 roku! Dziś jest dzień, na który czekamy od pierwszego września minionego roku. Dzień, który jest jednocześnie końcem i początkiem. Końcem roku szkolnego 2019/2020 i początkiem wakacji. Z tego też powodu jest to radosny dzień dla uczniów, dzień zapowiadający odpoczynek, wolność i swobodę. W tym dniu zbieramy owoce naszej całorocznej pracy w postaci ocen na świdectwie. Jednak poza tym, dziś ten dzień jest również refleksyjny, nieco smutny, ponieważ to dzień pożegnania, ostatni dzień w tej szkole dla uczniów klasy 8 a i 8 b. Dziś absolwenci Szkołu Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie otrzymają ostatnie świadectwo, świadectwo ukończenia klasy 8, a tym samym ukończenia szkoły podstawowej. Otrzymają wyniki swojej całej pracy, podsumowanie efektów i osiągnięć II etapu edukacyjnego. Otrzymają „przepustki” do dalszej drogi edukacyjnej. Jest to czas pożegnania i zakończenia jakiegoś okresu, etapu w naszym życiu, który zawsze skłania nas do refleksji, podsumowania, przypomnienia tego, co minęło. Robimy to po to, żeby dostrzec dobre zmiany i rozwój w sobie, naszą dojrzałość, przeżyte doświadczenia, wspólne radości, sukcesy mniejsze i te znaczne, czasem też smutne chwile, bo przecież nasze życie to nieustanne przeplatanie się słodkiego z gorzkim. Drodzy absolwenci, potraktujcie dzisiejszy dzień jako naturalną kolej rzeczy w Waszym życiu, przyjmijcie go z wdzięcznością, patrzcie pozytywnie w przyszłość! Bądźcie refleksyjni, ale nie smutni. Rozchodzą się Wasze dotychczasowe  drogi, po ośmiu a może i dziewięciu latach czas wyjść z gniazda i ruszyć w dalszą, poważniejszą już drogę. Uwierzcie mi, jesteście na to gotowi i bardzo dobrze przygotowani!

                  Po tych słowach głos zabrała dyrektor szkoły p. Małgorzata Wojnowska, następnie przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Wojtko- Cetnarowska oraz przewodniczący klas ósmych - Weronika Badziągowska i Jakub Klonkowski.

      Najistotniejszą częścią uroczystości, na którą uczniowie cierpliwie czekali było wręczenie świadectw, nagród oraz listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców.

      Nagrodę Wójta Gminy Sicienko otrzymał Mikołaj Chmarzyński z kl. 8b, a Nagrody Dyrektora Szkoły: Zuzanna Sitarek, Marceli Adasiak, Jakub Kwiatkowski i Wojciech Mazalon. Poza tym wyróżniono uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i tych działających na rzecz: szkolnego Caritas, szkolnego chóru „Kruszynki” i grupy teatralnej 13+.

      Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali w kl. 8a: Marceli Adasiak, Kacper Gabryelski, Weronika Badziągowska, Szymon Maciejewski, Jakub Plewa, Maja Zwada, Katarzyna Rubach

      a w kl. 8b: Julianna Baranowicz, Mikołaj Chmarzyński, Anna Drabik, Martyna Łoboda, Jakub Klonkowski, Wojciech Mazalon, Maria Pankowska, Zuzanna Sitarek, Małgorzata Trela.

                  W ostatnich słowach prowadząca  w imieniu całej spoleczności szkolnej złożyła życzenia: „Drodzy Absolwenci! Życzymy Wam dalszej udanej kariery edukacyjnej, pracy i sukcesów na miarę wysoko postawionej poprzeczki, dużo osobistej satysfakcji i radości z życia. Pamiętajcie, że wyszliście z gniazda troskliwego, wartościowego, bliskiego! Pamiętajcie o swojej podstawówce w Kruszynie!

     • PRZEDSZKOLE - WAKACJE

      SZANOWNI RODZICE,

      w związku z niewielką liczbą zgłoszeń do przedszkola w lipcu informujemy, że przedszkole w Szkole Podstawowej w Kruszynie funkcjonować będzie zgodnie z pierwotnym planem, tzn. czynne będzie w sierpniu. W lipcu dyżur pełni przedszkole w Szkole Podstawowej w Strzelewie.

      Wszyscy rodzice zainteresowani opieką przedszkolna w lipcu zgłaszają się do Strzelewa. Aby ułatwić Państwu załatwianie spraw formalnych, za waszą zgodą przekażemy dokumenty dziecka z naszej placówki do Strzelewa.

      przekazanie dokumentów (oświadczenie) pobierz: oswiadczenie.pdf

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw odbędzie się w piątek 26.06.2020 r. wg poniższego harmonogramu:

       

      Sala gimnastyczna:

      8.00 klasa 8a i 8b

      10.00 klasa 5a i 5b

      10.45 klasa 6a i 6b

       

      Przed szkołą (na dworzu):

      9.00 klasa 1a i 1b

      9.30 klasa 2

      10.00 klasa 3

      11.00 klasa 7

    • Sukces naszego ucznia w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym
     • Sukces naszego ucznia w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym

       

      „Historia Ziemi spisana jest trwale w skałach i skamieniałościach. To one są wiarygodnym źródłem informacji na temat wydarzeń, które rozegrały się w odległej, liczącej nawet miliardy lat przeszłości….”

       

      Uczeń klasy VIIIa Marceli Adasiak wziął udział w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywającego się w 2020 roku pod hasłem (R)Ewolucje Ziemi.

      Organizatorem konkursu był Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

       

      Konkurs obejmował  obszar całej Polski podzielonej na regiony, i przeprowadzony został
      w dwóch etapach. Pierwszy etap rejonowy obejmował trzy województwa: pomorskie, warmińsko- mazurskie i kujawsko- pomorskie.

      Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych ( laureaci tej kategorii jako nagrodę uzyskują dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego)

       Z radością informujemy wśród wielu  nadesłanych prac,  praca Marcelego

      pt: „ Mapa geologiczna Williama Smitha – rewolucja w geologii, czyli  stumilowy krok w przyszłość” została oceniona bardzo wysoko.

      Marceli uzyskał I miejsce i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego

      Wielkie gratulacje dla Marcelego i jego nauczyciela geografii, Jolanty Gapińskiej. To niezwykle doniosły sukces!

    • „KANGUR MATEMATYCZNY 2020”
     • „KANGUR MATEMATYCZNY 2020”

      Sukcesy uczniów w Międzynarodowym Konkursie

      „KANGUR MATEMATYCZNY 2020”

       

      „Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak."

      Jean Fabre

       

      Znamy wyniki konkursu „Kangur Matematyczny 2020” zorganizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Konkurs  przeprowadzono zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów.

      1. Wynik bardzo dobry:

      Antoni Chmarzyński kl. 3 w kategorii MALUCH 1

      Mikołaj Groblica kl. 5a w kategorii BENIAMIN 1

      1. Wyróżnienia:

      Bruno Oźmiński kl. 2 w kategorii ŻACZEK

      GRATULUJEMY !!!

       

       

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com