• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

     • Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Kruszynie nr 5 z dnia 1.09.2010r.

       

      REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

      przy Szkole Podstawowej w Kruszynie

       

      1. PODSTAWA PRAWNA:

       

      1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

      (D.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

       

      1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

       

      1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać
      1. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie,
      2. dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie,
      3.  nauczyciele, pracownicy, emeryci i renciści Szkoły,
      1. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje: GOPS,  sponsorzy, budżet państwa.
      2. Zgodnie z regulaminem  wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do sekretariatu szkoły.

       

      1. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

       

      1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowane w kuchni funkcjonującej na terenie szkoły.
      2. O rodzaju przygotowywanych posiłków decyduje dyrektor szkoły.
      3. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły

       w porozumieniu z  organem prowadzącym – Gminą Sicienko.

      1. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie .
      2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
      3. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne  oraz koszty związane

      z utrzymaniem stołówki.

      1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

       

      1. OPŁATY:

       

      1. Ustala się termin odpłatności za obiady i wyżywienie:
      1. za dany miesiąc do 12. dnia każdego miesiąca.
      2. za obiady jednorazowe nie później niż do godziny 8.00 w dniu spożycia posiłku.
      1. Odpłatność za obiady  uiszczana jest w sekretariacie    szkoły.
      2. Termin wpłat podaje referent  do publicznej wiadomości .
      3. Wpłaty w sekretariacie szkoły potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem referenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia przekazywana jest głównej księgowej w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku .
      4.  Lista imienna uczniów korzystających z obiadów znajduje się w kuchni szkolnej. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów  przedszkolnych wydawane są na podstawie tej listy lub dowodu wpłaty.

       

      1. ZWROTY ZA OBIADY:

       

      1. W przypadku nieobecności ucznia lub osoby uprawnionej do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem pkt. 2. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub osobę uprawnioną do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.
      2. Dopuszcza się możliwość odliczenia dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność  albo do godziny 8.00 danego dnia.
      3. Nieobecność lub rezygnacja  musi być zgłoszona w sekretariacie  Szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
      4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
      5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, referent  pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów w kolejnym miesiącu.

       

      1.  WYDAWANIE POSIŁKÓW:

       

      1. Posiłki wydawane są od godz. 8.00 do godz. 14.00
      2. Na tablicy  wywieszony jest jadłospis na dany dzień zatwierdzony przez  kucharzy oraz referenta.
      3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
      4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce /szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos/.

       

      1. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

       

      1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
      2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
      3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają dyżurujący nauczyciele.
      4. Uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
      5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

       

      1. O WSZYSTKICH  SPRAWACH  ZWIĄZANYCH

      Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR   SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  KRUSZYNIE.

       

      Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl