• Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie w trakcie prowadzonych zajęć
    od 01 września 2020 r.


    § 1 Postanowienia ogólne


    1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
    2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.
    § 2 Przyprowadzanie i odbiór dzieci
    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
    2. Wchodząc do szkoły, uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
    3. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły. Przez wzgląd na sytuację dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły. Opiekunowie dzieci klasy pierwszej mogą wejść z dzieckiem do szatni w okresie adaptacyjnym.
    4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
    a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    d) przestrzeganie przez opiekuna obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    6. Opiekunowie odbierający dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych powinni stosować się do czasu ich zakończenia podanego uczniom w planie lekcji.
    7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
    8. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, przy wejściu do szkoły należy dokonać pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 380C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.


    § 3 Kontakt z osobami trzecimi


    1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. (np. oznakowanych za pomocą linii na posadzce, tablicami itp.).
    2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
    3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
    4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.


    § 4 Przed rozpoczęciem zajęć


    1. Przed wejściem do szatni każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie z zaleceniami GIS. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, pokój nauczycielski).
    2. Wyznaczony nauczyciel/pracownik szkoły czuwa, aby ograniczyć jednoczesne przebywanie w szatni zbyt dużej liczby uczniów w celu zachowania dystansu społecznego.
    3. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się do sali lekcyjnej, w której mają zaplanowane w danym dniu zajęcia.
    § 5 Prowadzenie zajęć
    4. W miarę możliwości uczniowie poszczególnych oddziałów uczestniczą w zajęciach wyłącznie w jednym pomieszczeniu. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, należy wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).
    5. W sytuacji zmiany sali lekcyjnej należy zadbać, aby stoliki i elementy narażone na dotykanie (oprzyrządowanie komputera) zostały zdezynfekowane przed wejściem następnej klasy.
    6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    8. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
    9. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
    10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
    11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    12. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
    13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Jeżeli wyjście na świeże powietrze w czasie przerwy jest utrudnione, uczniowie w miarę możliwości spędzają przerwy w wyznaczonej dla nich sali lekcyjnej.
    14. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie pozostają w swoich salach, do szatni przechodzą z nauczycielem prowadzącym zajęcia dopiero po dzwonku na lekcję.
    15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
    16. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.


    § 6 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych


    1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
    2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
    3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
    4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się osobny pojemnik do wyrzucania masek i rękawiczek jednorazowych, jeśli były one używane przez osoby przebywające w szkole.


    § 7 Zajęcia świetlicowe


    1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
    2. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w świetlicy przy stoliku opiekuna.
    3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    4. Sprzęt używany w czasie zajęć świetlicowych jest regularnie dezynfekowany.
    5. Zaleca się korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
    6. Opiekunowie odbierają dzieci ze świetlicy zgodnie z zadeklarowanymi przez siebie godzinami podanymi w deklaracjach uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej.
    7. W celu zminimalizowania przebywania osób trzecich na terenie szkoły zaleca się, by opiekun przed odbiorem dziecka ze świetlicy powiadomił telefonicznie opiekuna o możliwości odebrania dziecka w miejscu wskazanym w § 2 pkt. 3 niniejszej Procedury.
    8. Jeśli kontakt telefoniczny z opiekunem świetlicy będzie niemożliwy, opiekun odbierający dziecko wchodzi do części wspólnej szkoły, bez możliwości wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia świetlicowe.


    § 8 Biblioteka szkolna


    1. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych przez bibliotekarza.
    2. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
    3. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zwracane książki i materiały umieszczane są na osobnym regale/w koszyku z dokładną informacją o dacie ich umieszczenia).


    § 9 Gastronomia


    1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni.
    2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
    3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
    4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków.
    5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzać.
    6. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) wydawane będą bezpośrednio przez obsługę.
    7. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.


    § 10 Pozostałe regulacje


    1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom przez wychowawców za pomocą e-dziennika lub innymi kanałami komunikacji telefonicznej czy internetowej oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
    2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
    3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.
    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19


    § 1 Postanowienia ogólne


    1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
    2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.
    § 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby
    1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
    2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
    § 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika
    1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
    2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły i po zapewnieniu uczniom niezbędnej opieki skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy skontaktować się z właściwym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia dalszego postępowania.
    3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
    4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
    Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
    5. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.


    § 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka


    1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
    2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
    3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
    4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.


    § 5 Pozostałe regulacje


    1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
    2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl