Nawigacja

 • Informacja o wynikach postępowania

  Informacja o wynikach postępowania z wyboru Wykonawcy zamówienia „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie”

  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego Kruszyn ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko

   

  W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację inwestycji „Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie” wpłynęła jedna oferta. 

  1.      Oferta firmy Zakład Instalacji Sanitarnych  WOD.- KAN., C.O., GAZ. Jacek Łożyński, ul. Krótka 4, 86-014 Sicienko na łączną  kwotę brutto 15 436,50 zł.

  Oferta spełnia warunki zapytania, w związku z powyższym wybrano Zakład Instalacji Sanitarnych  WOD.- KAN., C.O., GAZ. Jacek Łożyński, ul. Krótka 4, 86-014 Sicienko na Wykonawcę inwestycji.

  Z Wykonawcą zostanie pisana umowa na realizację inwestycji.

   

  Kruszyn, 21 lipca 2017 r.

 • ZAPROSZENIE OFERTOWE                             

   

     Kruszyn dnia 03.07.2017 r.

   

  N/znak: 02/07/2017/ISPKR

             

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  na udzielenie zamówienia o wartości

  nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

   

  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  zadanie pn. „Przebudowa instalacji gazowej”.

  Do treści niniejszego zapytania ofertowego załączamy projekt.

  W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót, który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac.

  Umowa na wykonanie zamówienia będzie miała charakter umowy ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

  Termin realizacji do 31 sierpnia 2017 r.

  Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji co najmniej na 24 miesiące.

  Zamawiający zapłaci za wykonane roboty przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

  Ofertę cenową należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia druku.

  Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Szkoła Podstawowa w Kruszynie  w nieprzekraczalnym terminie do 17  lipca 2017 r. do godz. 1500, osobiście, pocztą lub na adres e-mail szkola_kruszyn@interia.pl.  W przypadku przesłania oferty   emailem, niezbędne jest niezwłoczne dostarczenie oryginału oferty do siedziby Zamawiającego. Brak oryginału spowoduje, że oferta nie będzie oceniana.

  Po wyborze wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa na wykonanie  robót.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ……………….…………….......

                                                                                                                  Miejscowość, dnia

  …………………………………………………………

  Pełna nazwa oferenta

   

  ………………………………………………………….

  Siedziba i adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  …………………………………………………………

  Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca

   i numer w rejestrze                               

   

  NIP …………………………………………................                                                     

                                                                                                                              

  ……………………………………………………………                                                                

  Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

   

  ……………………………………………………………

  Nr telefonu i nr fax                                                                                                                                                             

  Szkoła Podstawowa

  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

  Kruszyn, ul. Szkolna 6

                                                                                    86-014 Sicienko

  OFERTA

  W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na  wykonanie zadania projekt oraz  rysunki. Przebudowa instalacji gazowej” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

  za cenę netto .............................. złotych (słownie złotych: .......................................................)

  plus należny podatek VAT w wysokości …... % tj. kwota ......................... zł

  razem cena brutto ................................ złotych (słownie złotych: .................................)

  Jednocześnie oświadczam, że:

  1) przedmiot zamówienia wykonam terminie do 31 sierpnia 2017 r.

  2) akceptuję 14.  dniowy termin płatności wystawionej przez nas faktury.

  3) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  4) posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

  6) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

   

                                                                                     ……….……………………………..

                                                                                    Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

   

  Załączniki:

  Przedmiar-gaz-kruszyn-w_pdf.pdf

  oferta.docx

  16-24_opis_techniczny.pdf

  28_szafka_gazowa_.pdf

  25-proj_zag-mapa.pdf

  29-_Schemat_polaczenia_Mac_R_z_Gazomierzem..pdf

  04-6_warunki_-ZG.pdf

  26-rzut_piwnic-1.pdf

  30-31_BIOZ_.pdf

   

   

 • HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

   8:15 - msza św. w kościele parafialnym

   9:15 - uroczystość na sali gimnastycznej- wprowadzenie sztandaru, wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas II-VI, część artystyczna

  10:15 - przejście uczniów do swoich sal z wychowawcami, wręczenie świadectw, pożegnanie na wakacje

  11:00 - pierwszy odwóz

  12:45 – drugi odwóz – dla przedszkola

  Dowozy dzieci do szkoły według zwykłego porządku.

  Serdecznie zapraszamy!

 • UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH !!!

  PROSIMY RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  O PODPISYWANIE UMÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY

  W TERMINIE 26.06.2017- 30.06.2017r.

  POTRZEBNY BĘDZIE DOWÓD OSOBISTY ORAZ NUMER KONTA.

 • WYCIECZKA "SMERFÓW" I "BIEDRONEK" DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ

  22 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Indiańskiej Wioski położonej na obrzeżach Bydgoszczy, niedaleko Jarużyna. Na miejscu, powitał nas Wódz, Orzeł Biały i zaprosił do swojego tipi. Opowiedział tam o życiu i kulturze Indian Ameryki Północnej. Następnie pomalował nam twarze w indiańskie barwy oraz zagrał na instrumentach. Oprócz tego, mieliśmy mozliwość strzelania z łuku, polowania na fretki, potrenowania na torze przeszkód oraz braliśmy udział w różnych konkurencjach, np.przeciąganie liny. Dopełnieniem radosnej atmosfery był wykonany przez Wodza taniec indiański z obręczami, który bardzo nam się spodobał. Później zatańczyliśmy wspólny taniec integracyjny. Bawilismy się znakomicie!

 • "O rybaku i złotej rybce" - teatrzyk stolikowy w przedszkolu

  Pani Katarzyna Torzewska po raz kolejny przeniosła przedszkolaków w bajkowy świat, prezentując opowieść o biednym rybaku, jego chciwej żonie oraz złotej rybce spełniającej życzenia. Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy posłusznego Grzesia, który spełniał wszystkie zachcianki swojej żony, Maryny. Mali widzowie od razu odgadli morał bajki, że bycie skromnym, lepiej popłaca.

 • "TO MY" - TEATRZYK W WDK W KRUSZYNIE

  We wtorek, 20 czerwca, pani Agnieszka Żarnowska zaprosiła wszystkie przedszkolaki na przedstawienie pt. "To my", które wykonała młodzież z kółka teatralnego ze Świetlicy w Zielonczynie. Najmłodsi, z zaciekawieniem przyglądali się grze aktorskiej utalentowanych, starszych kolegów, którzy przenieśli widzów w swój nastoletni świat. Przedszkolaki biły im gromkie brawa, a nawet z nimi nucili znane, radiowe piosenki!

  Serdecznie dziekujemy za zaproszenie!

  Dzieci i nauczyciele z oddziałów przedszkolnych

 •  SMERFY - MALI CHEMICY

  19 czerwca, w grupie "Smerfy",  warsztaty chemiczne poprowadziła jedna z mam, p. Kinga Kierul. Na zajęciach dzieci poznały nazwy poszczególnych naczyń używanych w laboratorium tj. kolba, pipeta, zlewka, cylinder, probówka, szalka Petriego. Następnie "Smerfy" odciskały swoje dłonie, sprawdzając, ile bakterii znajduje się na nieumytych lub umytych rączkach. Pani Kinga zaprezentowała kilka zjawisk chemicznych tj. sublimacja, parowanie, spalanie. Dzieci zabarwiały wodę naturalnymi barwnikami i były oczarowane zmieniającymi się kolorami w naczyniach. Ta niecodzienna,  ciekawa lekcja,  z pewnością zaowocuje w przyszłości!

  Podziękowanie dla pani Kingi składają dzieci oraz wychowawca :-)

   

 • Młodzi przyrodnicy

      Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie w dniach 9-12.06.2017 r wzięli udział w Jubileuszowym spotkaniu Globe Games 2017 , które odbyło się na Mazurach w miejscowości Krzyże. Program Globe to międzynarodowy program badawczo- edukacyjny umożliwiający poznanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podniesienie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, zaangażowanie w ochronę środowiska. Główną częścią zajęć były warsztaty terenowe. Uczestnicy podzieleni na patrole , pokonywali kilkukilometrowe  trasy , na których otrzymywali zadania do wykonania. Pomiary wykonywane były także podczas rejsu statkiem po jeziorach:  Nidzkim i Bełdany. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego . Gościem specjalnym był Brian Campbell, ekspert Amerykańskiej Agencji Kosmicznej ( NASA), przedstawiciel Ambasady Amerykańskiej. Patrol Michaliny Adasiak, Martyny Marcinkowskiej, Marii Ulatowskiej i Mikołaja Chmarzyńskiego  zajął I miejsce w Polskich Globe Games 2017 w kategorii szkół podstawowych . Uczniowie wraz ze swoją nauczycielką Jolantą Gapińską wrócili do Kruszyna z pucharem. 

   

 • REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie  informuje,

   że w dniach od 7 czerwca do 16 czerwca  2017 r.

  będzie prowadzona rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018

   

  Z zajęć świetlicowych mogą korzystać dzieci klas I - III, których rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym.

  Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosków składanych corocznie przez rodziców. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły

  w godz. 8.00 - do 14.00  do 16 czerwca 2017 r.

  Karty zgłoszeniowe można otrzymać w sekretariacie szkoły , u wychowawców świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły podstawowej (zakładka sekretariat). Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.

  W miarę wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na początku miesiąca września. Z możliwości zapisów będą mogli skorzystać uczniowie z pozostałych oddziałów.

 • Sukcesy "Biedronek" w konkursie plastycznym

  Dzieci z grupy "Biedronki" wzięły udział w  Gminnym Konkursie plastycznym "Mój ulubiony wiersz",  który organizowali Nauczyciele Oddziału Przedszkolnego przy ZS im. M. Kopernika w Sicienku. Konkurs był organizowany w ramach zadania publicznego SMAK-Siecieńska Młodzieżowa Akademia Kultury - III edycja, realizowane przez stowarzyszenie "Budujemy z marzeń", finansowanego przez Gminę Sicienko.

  Laureatami zostali:

  I miejsce - Aleksandra Żarnowska,

  I miejsce - Julia Drej

  II miejsce - Wiktoria Maławy

  III miejsce - Valentina Bussani

   

  Serdecznie gratulujemy!

   

 • Spotkanie z Higienistką w przedszkolu

  W piątek, 2 czerwca, przedszkolaki odwiedziła higienistka, pani Lila Adamczyk. Poprowadziła pogadankę o zagrożeniu, jakie może wywołać ukąszenie przez kleszcze. Przestawiła metody zapobiegawcze oraz sposoby usuwania kleszczy, aby uniknąć groźnych dla człowieka chorób. Pani Lila zaprezentowała również krótki filmik edukacyjny oraz zachęciła do wykonanania karty pracy, dzięki którym dzieci dowiedziały się, jaką budowę ciała posiadają te niebezpieczne pajęczaki.

 • Dzień Mamy i Taty w przedszkolu

  W ostatnim czasie, w przedszkolu, odbyło się Święto Dnia Mamy i Taty. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki zaprosiły na uroczystość swoich rodziców. Po wielotygodniowych przygotowaniach, przedstawiły program artystyczny; w postaci piosenek, wierszy oraz tańców. Po występach, mali artyści wręczyli rodzicom samodzielnie wykonane upominki i wraz z nimi zasiedli do stołu. Po słodkim poczęstunku odbyły się  zabawy i konkursy, które rozweseliły zarówno dzieci jak i przybyłych gości.

  Wychowawcy grup serdecznie dziękują rodzicom oraz panu Jakubowi Stachowiczowi,  za pomoc w organizację imprezy.

 • Dzień Dziecka 1 czerwca 2017 r.

  Uczniowie przyjeżdżają do szkoły według zwykłego porządku, na godzinę 8.00

  Od godziny 8 do 8.30 klasy mają zajęcia ze swoimi wychowawcami.

  O godzinie 8.30 spotykamy się na sali gimnastycznej, na otwarcie imprezy.

   

  Harmonogram imprezy:

  8.30     rozpoczęcie imprezy w sali gimnastycznej    - powitanie gości,

              przedstawienie harmonogramu imprezy,

              wręczenie wyróżnień konkurs matematyczny „Kangur” – Danka Paluch

              informacja o konkursie historycznym „Alfik” – wręczenie dyplomów - dyrektor

  corrida ortograficzna – Joanna mazur-Najdowska

   

  8.30– 12.30 stoiska z następującymi atrakcjami:

  strzelanie z wiatrówki      

  Elżbieta Żak

  strzelanie z łuku

  Joanna Mazur-Najdowska

  stoisko KGW Kruszyn

  ● pieczone kiełbaski

  Natalia Draus, Robert Zwada

  ● grochówka

  strażacy

  ● malowanie twarzy

  Izabela Mazurkiewicz-Szewc, Kasia Milewska

  ● konkursy i zabawy z pedagogiki zabawy

  Hania Płaczek, Marta Stachowicz, Alina Pastor, Anna Nawrocka

  rozgrywki sportowe  piłka nożna klasa V i VI

  Andrzej Wojnowski

  dmuchańce i zjeżdżalnie (3 sztuki)

  Elżbieta Michalska

  ● stoisko z bańkami

  Katarzyna Sokołowska

   

  ● wata cukrowa, popcorn i lody oraz napoje (zdrowa woda) dla wszystkich dzieci.

  Talony na lody i watę rozda wychowawcom Kasia Sokołowska

   

  Odjazdy autobusów wg normalnego harmonogramu

 • LAUREACI GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO "BRZECHWA DZIECIOM"

  30 maja 2017r, w naszym przedszkolu, odbył się Gminny Konkurs Recytatorski "Brzechwa dzieciom". W konkursie wzięło udział 26 uczestników, podzielonych na dwie kategorie: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Dzieci zaprezentowały znane i lubiane wiersze autorstwa Jana Brzechwy. Po długich obradach, Jury, z radością, wyłoniło zwycięzców:

  Kategoria 3-4 latki:

  I miejsce - Natalia Plewińska, 4 lata, Przedszkole w Strzelewie

  II miejsce - Julian Mikulski, 4 lata, Przedszkole w Kruszynie

  III miejsce - Szymon Łoś, 3 lata, Przedszkole w Kruszynie

  Wyróżnienie - Witold Żarnowski, 4 lata, Przedszkole w Kruszynie

   

  Kategoria 5-6 latki:

  I miejsce - Emilia Dziekan, 6 lat, Przedszkole w Kruszynie

  II miejsce - Aleksandra Żarnowska, 5 lat, Przedszkole w Kruszynie

  III miejsce - Iga Miękczyńska, 6 lat, Przedszkole w Kruszynie

  Wyróżnienie - Antonina Hennig, 6 lat, Przedszkole w Strzelewie

  Wyróżnienie - Maja Kwaśny, 6 lat, Przedszkole w Kruszynie

   

  Serdecznie gratulujemy !!!

  Organizatorzy:

   Emilia Bielińska, Iwona Masiak

 • Warsztaty w grupie "Smerfów"

  W ostatnim czasie, u "Smerfów" zorganizowane zostały warsztaty, które poprowadziły mamy.

  Wraz z p. Katarzyną Sokołowską, dzieci wykonały upominki dla Mam i Tatusiów z okazji ich Święta. Z małych słoiczków powstały świeczniki, które stanowić będą piękną dekorację i pamiątkę.

  Pani Agnieszka Truszczyńska wprowadziła dzieci w tajniki szycia na maszynie oraz prostego haftu. Dzieci samodzielnie próbowały wyszyć kolorową włóczką serduszka dla rodziców.  Następnie wykonały rysunki na uszytych przez panią Agnieszkę torebeczkach. 

  Z kolei pani Anna Abdel Raouf zaprosiła dzieci do WDK w Kruszynie. Przy pięknie nakrytym stole dzieci nauczyły się kultury spożywania posiłków (owoców) oraz  poznały zasady savoir vivre. Była to ciekawa lekcja! Po smacznym poczęstunku dzieci wróciły zadowolone do przedszkola.

 • Wyjazd przedszkolaków do Teatru

  23 maja 2017r dzieci z grupy "Smerfy" oraz "Biedronki" obejrzały  "Baśnie Braci Grimm" w Kinotatrze "Adria" w Bydgoszczy. Wśród bajek pojawiły się: "Żabi Król", "O wilku i siedmiu koźlątkach", "Śpiąca królewna" i " Czerwony Kapturek". Baśnie te wprowadziły dzieci w magiczną karinę wyobrażni. Swym morałem ukazały zwycięstwo miłości, sprawiedliwości i dobra.  Ruchoma i kolorowa scenografia spawiła, że dzieci słuchały historii z zapartym tchem. Przedstawienie udźwiękowione było wesołymi piosenkami, które wprawiły małych widzów w radosny nastrój!

 • IV MIĘDZYWOJEWÓDZKI PRZEGLĄD INSCENIZACJI TEATRALNYCH

  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ANTONÓWKA”

   

  Środa, 24 maja, była niezwykle ważnym wydarzeniem dla uczniów wchodzących w skład koła teatralnego 13+. Dziewięcioro z nich reprezentowało naszą szkołę w IV Międzywojewódzkim Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych dla Szkół Podstawowych „Antonówka”, który odbywał się w bydgoskim Kinoteatrze Adria. Zadaniem uczestników było pokazanie na scenie krótkich spektakli, potwierdzających korzyści z jedzenia warzyw i owoców. Zespół z Kruszyna zaprezentował się bardzo dobrze, a kreacje stworzone przez dzieci na pewno zapadną w pamięci. To pierwszy raz, gdy młodzi aktorzy z kruszyńskiej podstawówki mogli stanąć przed publicznością nie tylko lokalną, ale i szerszą, pochodzącą z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Cieszy zatem tytuł finalisty przeglądu i trofeum w postaci… antonówki.

 • PODSUMOWANIE BALETOWEJ WIOSNY

   

  Nie od dziś wiadomo, że grupy baletowe rozwijają skrzydła pod opieką pani Jolanty Nawrotek, czego wynikiem są licznie zbierane laury na konkursach tanecznych. Tegoroczną wiosnę śmiało można uznać za roztańczoną, gdyż dziewczęta wystąpiły w wielu konkursach i zdobyły niejedną nagrodę.

  I tak w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca BUT, w kategorii innych form tanecznych dla formacji 9-11 lat Kruszynki uzyskały czwartą lokatę (a konkurencja była duża), zaś Wiktoria Jankowska i Julia Wojdylak zdobyły pierwsze miejsce jako duet w kategorii jazz i modern jazz do lat 8, a Lena Łoś i Julia Król uplasowały się na trzeciej pozycji jako duet do lat 11, w kategorii tańca współczesnego. Z kolei w XII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „Solo – Duet”, w kategorii innych form tanecznych dla formacji 10-12 lat dziewczęta uplasowały się na szóstej pozycji (co było wyczynem nie lada, zważywszy na fakt, iż w tej kategorii startowało aż czternaście zespołów z całej Polski). W tym samym konkursie triumfy święciły solistki, Julia Wojdylak i Wiktoria Jankowska, które w kategorii jazz solo zdobyły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce.  w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Taneczne Miraże” Kruszynki zajęły drugie miejsce, a młodsza grupa zdobyła trzecią lokatę. Wreszcie w tegorocznej „Karolince” starsza grupa udowodniła, że niełatwo się z nią mierzyć. Jako zespół w kategorii innych form tanecznych do lat 11 dziewczęta zajęły drugie miejsce, a ponadto były bezkonkurencyjne w duetach, gdzie zdobyły wszystkie możliwe medale: złoty powędrował do Wiktorii Lewandowskiej i Zuzanny Draus, srebrny do Leny Łoś i Julii Król, a brązowe do Magdaleny Borzyszkowskiej i Martyny Marcinkowskiej, a także do Julii Wojdylak i Wiktorii Jankowskiej.

  Roztańczona wiosna dobiega końca, ale dziewczęta z całą pewnością nie spoczną na laurach, bo zapewne mają ochotę jeszcze niejednym laurem się poszczycić! Serdecznie dziękujemy wszystkim tancerkom, gratulujemy sukcesów i z niecierpliwością czekamy na kolejne występy.

 • SUKCES ORTOGRAFICZNY

      25. maja po raz 13. odbyła się Gminna Corrida Ortograficzna, której gospodarzem co roku jest Szkoła Podstawowa im. Ziemii Krajeńskiej w Samsiecznie. Uczestniczą w niej  uczniowie najlepiej radzący sobie z ortografią. W tym roku szkoły z terenu gminy Sicienko reprezentowało szesnaścioro uczniów, którzy zmagali się z trudnym dyktandem ortograficznym przygotowanym przez konsultanta Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W efekcie niełatwych zmagań z bykami ortograficznymi wyłoniono najlepszych torreadorów. I i III miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły: Paweł Torzecki z kl. 6 i Julia Michalska z kl. 4. Wielkie gratulacje!

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie
  Szkoła Podstawowa w Kruszynie
  Kruszyn
  ul. Szkolna 6
  86-014 Sicienko
  Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
 • tel/fax 052 3815 106

Galeria zdjęć