• REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie informuje, że w związku z decyzją Pan Wójta o utworzeniu dodatkowego – trzeciego oddziału przedszkolnego w naszej szkole – przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca.

      I tak, zgodnie z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko  (Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 stycznia 2022 r.)  od dnia 1 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. można składać w sekretariacie wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Jednocześnie uprzejmie proszę rodziców kandydatów, aby do wniosku załączyli oświadczenie  (wzór druku oświadczenia w załączeniu), że dziecko nie jest przyjęte na rok szkolny 2022/2023 do innego oddziału przedszkolnego/przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.

      Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego powinni złożyć wniosek do dyrektora w sekretariacie placówki.

      Sekretariat czynny jest codziennie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

      Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 8 lipca 2022r. do godz. 12.00.

      W załączeniu wzór wniosku obowiązujący w Gminie Sicienko wraz z oświadczeniem.

      Pobierz załączniki:

      1. klauzula_info_rekrutacja_do_placowki_2021(2).pdf

      2. oswiadczenie_nabor_do_przedszkola_zal_do_wniosku.pdf

      3. Wniosek_oddzialy_przedszkolne(1).pdf


      Małgorzata Wojnowska

      Dyrektor Szkoły

     • Egzamin ósmoklasisty

      Szanowni Państwo,

      w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. uczniowie klas VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

       

      Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

      Dzień                         Przedmiot                    Godzina rozpoczęcia      Czas trwania

      24 maja, wtorek        język polski                      9:00                                   120 minut

      25 maja, środa          matematyka                    9:00                                   100 minut

      26 maja, czwartek     język obcy nowożytny    9:00                                    90 minut

       

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

      o 60 minut – w przypadku języka polskiego,

      o 50 minut – w przypadku matematyki,

      o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

      Wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu proszeni są o stawienie się w szkole najpóźniej

      o godz.8.40.

      Dla uczniów dojeżdżających zapewniamy dowóz zgodnie z obowiązującym harmonogramem dowozów.

      Odwóz w kolejnych dniach odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

      24.05.2022 - 11.40

      25.05.2022 - 11.20

      26.05.2022 - 11.15 

       

      Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

      Ogólne zasady dotyczące egzaminu

      • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę w strojach galowych.
      • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
      • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (poza osobami z odpowiednimi dostosowaniami).
      • Nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
      • Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
      • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
      • Członkowie Zespołu Nadzorującego losują numery stolików, przy których uczniowie będą pracować.
      • Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.
      • W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.
      • W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.
      • Uczeń zostawia na ławce zamknięty arkusz.
      • Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.
      • Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.
      • Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń:
      • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
      • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia w sali egzaminacyjnej,
      • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych.
      • Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.
      • Po rozdaniu arkuszy uczniowie:
      • zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,
      • sprawdzają kompletność arkusza, tj. czy zawiera on zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi,
       czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
      • czy numer pesel na naklejkach jest prawidłowy,
      • wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,
      • nie podpisują się na arkuszu.
      • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
      • Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
      • informuje zdających o zakończeniu pracy, wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
      • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,
      • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

       

      Wyniki i zaświadczenia

      Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniom podaje dyrektor szkoły. Ponadto zostaną one udostępnione w ZIU. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

      Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną  zaświadczenia/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

       

     • Trzeba marzyć, trzeba śnić….a tak będzie

      Już za kilka dni uczniowie klas ósmych przystąpią do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, który składa się z trzech przedmiotów: matematyka, język polski oraz  język obcy nowożytny (w naszej szkole: język angielski i rosyjski). Wyniki z egzaminu są jednym z elementów decydującym o przyjęciu do szkoły średniej

       Wśród uczniów przystępujących do egzaminów jest SZYMON WOŹNIAK- uczeń klasy VIIIb.

      W październiku 2021 r Szymon przystąpił do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Uzyskując bardzo wysoki wynik zakwalifikował się do kolejnych etapów: rejonowego i wojewódzkiego .

      W ostatnim etapie  konkursu osiągnął  wynik 92% i został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, którego organizatorem był Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty.

      W roku szkolnym 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało łącznie 13 konkursów przedmiotowych, uczestniczyło w nich ponad 23 tysiące uczniów z 561 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W etapie rejonowym wzięło udział 3282 uczestników z czego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 980 uczniów. Tytuł laureata uzyskało 379 uczniów

      Do konkursu z geografii przystąpiło 1714 uczniów, tytuł laureata uzyskało 16 .

      Według prawa oświatowego laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego oraz klasy wstępnej
      w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

      Zwieńczeniem zmagań konkursowych Szymona będzie wręczenie nagrody przez organizatora konkursu.

      Gratulujemy Szymonowi wielkiego sukcesu, życzymy powodzenia na egzaminach  i  dalszej edukacji w  wymarzonej szkole.

       

       

     • Kiermasz smaków

      Z inicjatywy uczniów kl.5 w kolejne czwartki 12 i 19 maja realizowany jest w naszej szkole Kiermasz Smaków, który w swej formie przypomina Kiermasz Ciast czyli akcje szkolne realizowane w grudniu 2021 r. i kwietniu br. Do przedsięwziecia zaproszone zostały klasy: 4, 5, 6 i 7a. W zamyśle pomysłodawców była sprzedaż słodkości w tym: babeczek, ciast, ptysi, drożdżówek, serników, naleśników słonych przekąsek: mini pizzy, mini tortilli, pop cornu oraz napojów typu sok lub domowa lemoniada. Celem akcji było przeznaczenie dochodu ze sprzedaży na własne potrzeby klasy. Kiermasz spotkał się z dużym entyzjazmem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Rozpiętość cenowa to 1-4 zł. W zależności od ilości przygotowanego do sprzedaży asortymentu zyski klas były zróżnicowane: kl.4- 196 zł, kl.5- 471 zł, kl.6- 69 zł, kl.7a- 485 zł. Poza konkretnym finansowym plusem akcji należy zwrócić również uwagę na korzyści w zakresie wychowania, postaw nie tylko obywatelskich, ale i ekonomicznych czy przedsiębiorczych takich jak: inicjatywa, podstawy przedsiębiorczości, samodzielność, rachunkowość, planowanie, kreatywność, integracja zespołu, działania na rzecz wspólnych potrzeb, porozumienie, zaangażowanie i wkład własny, współpraca i podział zadań, zarządzanie pracą, nastawienie na zyski, pomysłowość i działanie przez naśladowanie, decyzyjność.

       

     • Sukcesy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2022”

      W dniu 17 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2022 ”, którego celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów.

       

      Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach:

      • Żaczek (6 uczniów z klas II)

      • Maluch (6 uczniów z klas III–IV)

      • Beniamin (5 uczniów z klas V–VI)

      • Kadet (5 uczniów z klas VII )

       

      Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów.

      1. Laureat:

      Bruno Oźmiński klasa 4 w kategorii MALUCH 2

      1. Wynik bardzo dobry:

      Witold Żarnowski klasa 3a w kategorii MALUCH 1

      1. Wyróżnienia:

      Tymoteusz Będziński klasa 7a w kategorii KADET 1

      Laura Draus klasa 3a w kategorii MALUCH 1

       

      Serdecznie gratulujemy!
      Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i podjęty trud.

       

       

    • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
     • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

      "Młodzież Zapobiega Pożarom" - pod takim tytułem odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany przez Straż Pożarną. Uczniowie z klasy czwartej Wojciech Niedźwiecki i Zidan Abdel Raouf oraz z klasy ósmej Lena Łoś i Nikodem Żuchowski godnie reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym.

      Nasi reprezentanci startowali w kategoriach: "klasy 1-4" oraz "klasy 5-8" i musieli zmierzyć się z pisemnym testem wiedzy, a następnie trzy osoby z największą ilością punktów przystąpiły do odpowiedzi ustnych, które wyłoniły reprezentanta powiatu do etapu wojewódzkiego.

      Tym razem turniej był dla nas bardzo emocjonujący, ponieważ Zidan i Wojtek dostali się do finału i walczyli o awans. Ostatecznie Zidan zajął II miejsce, a Wojtek III miejsce. To ogromny sukces i jesteśmy z naszych uczestników bardzo dumni! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    • Gościnnie ze sztandarem
     • Gościnnie ze sztandarem

      Kiedy zaprzyjaźnione z nami szkoły przeżywają istotną dla nich uroczystość lub kiedy odbywają się ważne dla Polski wydarzenia, nasza szkoła zawsze bierze w nich udział. Podkreślamy w ten sposób nasze poczucie wspólnoty z innymi, oddanie, wierność ideałom i tradycjom. Ważną częścią naszego udziału w takich doniosłych chwilach jest reprezentacja szkoły wyrażona obecnością pocztu sztandarowego.

      W minionym czasie poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę w dwóch ważnych uroczystościach.

      26 kwietnia gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy, która obchodziła dwudziestolecie nadania imienia swojej placówce - Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zaś 3 maja reprezentowaliśmy naszą szkołę w czasie Mszy świętej za Ojczyznę z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, która odbyła się w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Kruszynie.

      Obie uroczystości pokazały, jak ważne jest dla naszej szkoły kształtowanie postawy patriotyzmu, honoru, oddania oraz wierności ideałom.

    • Konkursowa wiosna
     • Konkursowa wiosna

      Wiosna 2022 roku jest w naszej kruszyńskiej podstawówce bardzo gorącym okresem: tak, jak w przyrodzie wszystko się budzi do życia i kwitnie, tak w naszej szkole rozpoczyna się seria przygotowań do licznych konkursów!

      Zapoczątkował ją uczeń klasy VIIIb, Ksawery Fac, który zdobył wyróżnienie w konkursie "Ekologia - Moja Pasja", organizowanym przez Sieć Szkół Rolniczych. Jak wspomina wyróżniony uczestnik: wcale nie było łatwo zmierzyć się z bardzo szczegółowymi pytaniami i... liczną konkurencją! Udało się jednak, a satysfakcja z osiągnięcia jest niewątpliwa!

      Społeczność szkolna gratuluje Ksaweremu i życzy, by rozpoczęta przez niego passa nie opuszczała uczestników kolejnych zmagań konkursowych: pożarniczych, ekologicznych, teatralnych, muzycznych i wielu innych!

     • Święto biblioteki

      8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, w związku z czym warto przyjrzeć się bliżej, czym dla uczniów naszej szkoły jest nasza szkolna biblioteka.

      To nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę czy usiąść w zaciszu czytelni, by delektować się możliwością spokojnego zagłębiania się w lekturę. To przede wszystkim miejsce, gdzie można porozmawiać - podzielić się radościami i smutkami szkolnymi i nieszkolnymi, gdzie można wypić herbatę i odpocząć, gdzie jest się wysłuchanym i docenionym. To miejsce, gdzie można się przygotować do konkursów, odrobić pracę domową, wykonać projekt.

      To także miejsce, z którego podejmowane są liczne inicjatywy, wzbogacające życie szkoły. Wystarczy przypomnieć niedawne wydarzenia, organizowane w tym roku szkolnym, na przykład spotkanie czytelnicze dla uczniów klas ósmych z autorami książki o Zielonczynie. Przedstawiciele ósmoklasistów - Lena Łoś, Oliwia Lis oraz Mikołaj Priefer zadawali im liczne (często nietuzinkowe) pytania. Pani Agnieszka Żarnowska oraz pan Jakub Stachowicz, którzy stworzyli monografię swojej miejscowości, opowiadali o swoich latach szkolnych, o powodach, dla których sami związali się ze szkołą, o życiu rodzinnym, o swoich ulubionych miejscach w Zielonczynie.

      Nasza biblioteka nie tylko rozwija nas czytelniczo: dba również bardzo o naszą wrażliwość i poczucie wspólnoty z innymi. Dowodzi tego inne spotkanie, zorganizowane wiosną - z uczniami ukraińskimi uczęszczającymi do naszej szkoły. Jego gospodarzami byli: Rusłan Szevela (kl. II), Sofiia Besedina (kl. V), Artur Iwanow (kl. V), Karina Palamarchuk (kl. VII b) oraz Artur Besedin (kl. VIII b). Uczestnicy tego wydarzenia nie tylko poznali najważniejsze informacje o Ukrainie, ale dowiedzieli się także, że w ukraińskiej szkole skala ocen wynosi od 1 do 12, co oznacza, że nasza "szóstka" to zaledwie "trójka! Polscy uczniowie z zazdrością przyjęli fakt, że na Ukrainie wakacje trwają od 25 maja do 1 września, z mniejszym entuzjazmem odnieśli się natomiast do tego, że zamiast do liceum, chodzi się tam do podstawówki 12 lat. Szkoła nie była jednak dominującym tematem spotkania: uczestnicy dowiedzieli się, że w niektórych obwodach (naszych województwach), znajdujących się bliżej Rosji, wierzy się, że prezenty na Boże Narodzenie przynosi Dziadek Mróz, a w pozostałej części kraju - Święty Mikołaj, najczęściej wybieranym przez naszych ukraińskich kolegów zwierzęcym pupilem jest natomiast - szczur! Jednym słowem, wszyscy uczestniczący w spotkaniu bardzo dobrze się bawili!

      Nasza biblioteka tętni życiem:  wszystko to za sprawą pani Jolanty Gapińskiej, która na co dzień dba o to, byśmy czuli się w niej, jak u siebie w domu. Dziękujemy, Pani Jolu, i z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek składamy Pani serdeczne życzenia ogrmnych pokładów energii, niezmiernej wytrwałości i niewyczerpanej cierpliwości do  naszych różnych pomysłów... Dziękujemy za to, że biblioteka w kruszyńskiej podstawówce to miejsce przyjazne, otwarte i pełne życzliwości! 

     • Gminna uroczystość Święta Narodowego Trzeciego Maja

      W miniony piątek w naszej szkole świętowaliśmy oficjalnie Święto Narodowe Trzeciego Maja, którego gminne obchody w tym roku miały miejsce właśnie w kruszyńskiej podstawówce. W czasie uroczystości zebrali się liczni goście reprezentujący Powiat Bydgoski oraz Gminę Sicienko. Chórzyści oraz klasa VIIb, przygotowywani przez panią Alinę Pastor i panią Agnieszkę Żarnowską, zaprezentowali ciekawy i wzruszający program artystyczny, który został przyjęty przez zebranych owacją na stojąco! Publiczność miała w oczach łzy, gdy wsłuchiwała się w trudne wokalnie piosenki patriotyczne i gdy oglądała krótkie etiudy teatralne nawiązujące wymową do idei trzeciomajowych. Zebrani mieli też okazję wysłuchać fragmentów Konstytucji Trzeciego Maja, które w dwieście trzydziestą pierwszą rocznicę jej uchwalenia jasno pokazywały, że idee wolności, równości, szacunku dla drugiego człowieka i jego przekonań są ważne po dziś dzień. Można było również obejrzeć uczniowskie inspiracje Trzeciomajową Konstytucją oraz pracami Jana Matejki, słynącego między innymi z obrazu przedstawiającego pamiętną chwilę uchwalenia tego ważnego dokumentu, które były przygotowywane pod kierunkiem pani Kamili Tomaszewskiej. Wierzymy, że idee tak istotne dla naszych przodków pozostaną również ważne dla kolejnych pokoleń.

  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
    • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl