• "ZIMA W GMINIE SICIENKO" - Konkurs gminny

      Informacja ze strony internetowej: KONKURS KLIKNIJ

       

      "ZIMA W GMINIE SICIENKO"

      • Prace należy przesłać do: 22.02.2021
      • Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

      Formularz zgłoszeniowy --> Konkurs

      REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zima w gminie Sicienko”

      I. Organizator konkursu:

      Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku

      86-014 Sicienko, ul. Bydgoska 6

       

      Cel konkursu:

      Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszej gminy do odnalezienia świata przyrody w swoim najbliższym otoczeniu, zwrócenie uwagi na piękno otaczających nas miejsc, oddziaływania sił przyrody, doznania estetyczne i relaksujące. Konkurs rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą jego uczestników, pobudza do spojrzenia na otaczającą nas naturę, tak aby stała się inspiracją do samodzielnego rozwoju, wytworzenia nawyku obserwacji otaczającego nas środowiska. Na zdjęciach powinny znaleźć się miejsca, zabytki i krajobrazy charakterystyczne dla naszej gminy.

      II. Zasady konkursu:

      1. w konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Sicienko,
      2. uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe:
      • do 13 lat
      • od 14 do 18 lat,
      • powyżej 18 lat

      (liczy się wiek uczestnika w dniu rozstrzygnięcia konkursu)

      1. do konkursu dopuszcza się wszelkie prace fotograficzne wykonane przez uczestników;
      2. zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej w dowolnej technice nt. „Zima w gminie Sicienko”;
      3. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 prace do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zespołowe;
      4. prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach;
      5. do pracy należy dołączyć formularz stanowiący załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu, zawierający informacje wymienione poniżej:
      • imię i nazwisko autora, wiek autora, adres prywatny wraz z numerem telefonu kontaktowego, w przypadku osób niepełnoletnich, zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgoda na umieszczenie zdjęć w opracowaniach i publikacjach opracowanych przez lub na zlecenie Gminy Sicienko lub jej jednostek organizacyjnych.
      • W przypadku braku powyższych danych praca nie zostanie dopuszczona do konkursu !!!

      III. Termin zgłaszania prac:

      Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, przy ulicy Bydgoska 6, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2021 r. w formie elektronicznej (zdjęcia nie mogą być gorszej jakości niż  300 dpi formatu A4 nie mniejsze niż 2 MB) na adres email: dyrektor@gok-sicienko.pl.

      • Ocena prac konkursowych:

      oceniane będą prace spełniające warunki regulaminu, dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2021 r.; prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku.

      • Nagrody zostaną przyznane laureatom konkursu.

      Łączna pula nagród wynosi 2500 zł.

      Przewiduje się przyznanie po jednej nagrodzie I, II oraz III stopnia oraz wyróżnień w każdej z kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób nagrodzonych.

      Laureaci pierwszych miejsc w edycji ,,Wiosna, Lato, Jesień w gminie Sicienko” mogą brać udział w ostatniej edycji konkursu: „Zima w gminie Sicienko”. Jednak nie mogą zostać zwycięzcami I miejsc.

      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

      Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie: swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie - na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych etapów Konkursu. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku utrwalonego podczas uroczystości wręczenia nagród.

      Zgłaszając się do konkursu, uczestnik przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku prawa autorskie do stworzonych przez siebie w ramach konkursu prac fotograficznych, których przekazanie nastąpi z chwilą wysłania lub dostarczenia ich do Organizatorana wszystkich polach eksploatacji, w tym:

      • zwielokrotnienie opracowania dowolną techniką, w szczególności drukarską i elektroniczną, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów;
      • obrót zwielokrotnionymi egzemplarzami opracowania w tym wprowadzanie tych egzemplarzy do obrotu, ich najem i użyczanie;
      • publiczne wystawianie i udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie do pamięci serwerów i sieci komputerowych/teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności Internetu, a także wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej.

      Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gok-sicienko.pl.

      Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

    • "Razem na Święta"
     • "Razem na Święta"

      W grudniu 2020 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN "Razem w święta". W związku z tym udało nam wspólnie z Parafią Św. Kazimierza Królewicza w Kruszynie nagrać koncert kolęd pt. "Światłość w ciemności świeci". Pragniemy podziękować nauczycielom, rodzicom, uczniom naszej szkoły, kwartetowi "Artissimo", zespołowi "Lumen", scholce "Kruszynki św. Kazimierza" oraz Panu Jackowi Makulcowi za czuwanie nad dźwiękiem. Cieszymy się, że mimo wszystko mogliśmy być w tym wyjątkowym czasie Narodzenia Pańskiego razem z Wami.

      P.S. Jeśli jeszcze nie oglądaliście koncertu, serdecznie zapraszamy - kliknij:  KONCERT

       

       

    • Certyfikat "Szkoły z Klasą 2.0" dla naszej podstawówki!
     • Certyfikat "Szkoły z Klasą 2.0" dla naszej podstawówki!

      Na samym początku tego tygodnia nasza szkoła otrzymała wspaniały prezent: certyfikat Szkoły z Klasą 2.0! To naprawdę fantastyczne rozpoczęcie Nowego Roku (kalendarzowego)!

      Bardzo się cieszymy z otrzymanego certyfikatu, tym bardziej, że czas, w którym przyszło nam pracować w programie, wcale do łatwych nie należał: na samym początku dość długa nieobecność pani Agnieszki Żarnowskiej, która miała zająć się koordynacją projektu, a potem... covid i związane z tym przerwy od zajęć w realnej rzeczywistości! Były chwile wahania i zwątpienia, ale daliśmy radę! Owszem, trzeba było pozmieniać plany, jednak przecież na tym polega życie: nie zawsze wszystko dzieje się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli...

      Co zatem nam się udało?

      Zaangażować całą społeczność (i uczniów, i wychowanków przedszkola).

      Wspólnie znaleźć interesujący nas obszar działań (uczniowie, przedszkolaki, rodzice, nauczyciele).

      Określić cel pracy dla naszej szkoły (tworzenie jasnego i zrozumiałego komunikatu w atmosferze życzliwości).

      Zorganizować Dni Życzliwości (w rzeczywistości - przedszkole, wirtualnie - szkoła, nauczyciele i uczniowie).

      Opracować projekty o tematyce życzliwości (uczniowie klas IV-VIII).

      Przygotować prezentację na temat komunikacji dla starszych klas (nauczyciele z zespołu Szkoły z Klasą 2.0).

      Stworzyć niesamowity film w technice poklatkowej na temat komunikacji dla przedszkola i klas I-III (nauczyciele z zespołu Szkoły z Klasą 2.0, pan Jakub Stachowicz i uczniowie).

      Z radością i nadzieją patrzeć w przyszłość, by móc zrobić wspólnie jeszcze więcej i ciekawiej!

      Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w programie w którymkolwiek z etapów: Uczniom, Przedszkolakom, Nauczycielom, Rodzicom!

      Zespół Szkoły z Klasą 2.0:

      Iwona Masiak

      Agnieszka Michalska

      Marta Stachowicz

       Agnieszka Żarnowska  

    • XXX edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”
     • XXX edycja konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

      Uprzejmie informuję, że dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
      W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.
      Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) dla uczniów z powiatów lub kategorii wiekowej, pracujących zdalnie.
      W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.
      O zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.
       

      Wpłaty wpisowego na konkurs należy dokonać do dnia 10 lutego 2021 r. na konto:

      Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
      Z dopiskiem (tytułem): KANGUR – imię i nazwisko uczestnika - klasa.

       

      Wychowawcy klas 2-3 będą zbierać od uczniów podpisane przez rodziców oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie Kangur do dnia 10 lutego 2021 r.

      Uczniowie klas 4 – 8 oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie Kangur Matematyczny przesyłają na adres:

      szkola_kruszyn@interia.pl

       

      Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

      https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

       

      Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

      https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

      Szkolny koordynator konkursu

      Danuta Paluch

     • "Łamiąc się opłatkiem..."


      W czasie, gdy spotkanie z drugą osobą twarzą w twarz jest tak trudne,

      w czasie, gdy spacer ręka w rękę wydaje się niemożliwy,

      w czasie, gdy przyjacielski uścisk może być zagrożeniem,

      w czasie, gdy tęsknota za bliskością staje się coraz większa...

      Łamiemy się z Wami białym i kruchym opłatkiem: 

      dzielimy się miłością, odwagą, cierpliwością, wytrwałością i wsparciem

      grupa teatralna 13+

     • Konkurs na obcojęzyczne kartki bożonarodzeniowe (prawie) rozstrzygnięty

      Drodzy Uczniowie,

      bardzo Wam dziękujemy za przepiękne kartki w językach obcych nadesłane do nas w ramach konkursu. Efekty swojej pracy możecie podziwiać poniżej.

      Każda kartka jest wyjątkowa! Każda stanowi dowód niezwykłego zaangażowania! Każda jest inna! Uznałyśmy, że w tym czasie niepewności i codziennych trudności każdego z Was nagrodzimy pierwszym miejscem. Dyplomy i drobne upominki będą na Was czekały od 4 stycznia 2021 r (zostaną wyłożone na stoliku przy wejściu do szkoły).

      Jednocześnie przepraszamy za opóźnienie w dostarczeniu prezentacji. W zeszłym tygodniu poczta elektroniczna płatała figle i - szczerze mówiąc - nadal nie mamy pewności, czy dotarły do nas wszystkie prace. Jeżeli ktoś z Was wysyłał kartkę, lecz nie znalazł jej wśród wszystkich zaprezentowanych, prosimy o przesłanie jej ponownie.

      Wszystkim dziękujemy i życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia (bez komputera, tabletu i innych sprzętów elektronicznych)!

      Zespół konkursowy

     • Wigilijne spotkanie w przedszkolu.

      18 grudnia 2020r.

      W dniu 18 grudnia odbyły się spotkania wigilijne w grupach przedszkolnych.

      Wszystkie przedszkolaki w tym dniu były odświętnie ubrane i z niecierpliwością oczekiwały na wspólny, wigilijny obiad. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń.

      Dzieci odwiedził Gwiazdor, który przyniósł podarki dla każdego przedszkolaka.

     • Wiktoria i Maja z kolejnym sukcesem

      Jak co roku na wysokim poziomie 5 grudnia w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbył się Ogólnopolski konkurs tańca "Taneczne Miraże". Tym razem bez udziału publiczności zaprezentowali się młodzi tancerze z całego kraju.

      Konkurs „Taneczne Miraże” to niezwykła propozycja kulturalna dla tych wszystkich, którzy kochają taniec. W jury konkursu rok w rok zasiadają wybitni zawodowi tancerze, choreografowie oraz czołowi animatorzy zawodowego i amatorskiego ruchu tanecznego Polski.

      Nasze uczennice Maja Woropaj oraz Wiktoria Lewandowska zaprezentowały zachwycające choreografie oraz potwierdziły swoją wysoką formę solową oraz w duecie. To właśnie ich wspólny duetu zyskała największe uznanie jury zdobywając III miejsce.

       

      fot: D.W.; http://palac.bydgoszcz.pl/

       

     • Kruszyńska Szkoła z Klasą

      Zakończyła się oficjalna część udziału naszej szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0. Nie było łatwo, bo i rok niełatwy... Pokonaliśmy wiele problemów, odłożyliśmy część działań na czas "po projekcie", ale udało się też co nieco wypracować! 

      Przede wszystkim dziękujemy całej społeczności szkolnej za wsparcie: to dzięki Wam, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, odkryliśmy, że ważną dla nas kwestią jest komunikacja. Opracowaliśmy zatem film dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 oraz prezentację dla starszych uczniów, które są poświęcone temu zagadnieniu. Mamy nadzieję, że staną się one motywacją do podejmowania kolejnych działań, dzięki którym każdy z nas będzie jeszcze lepiej rozumiał istotę procesu komunikacji i - rzecz jasna - stawał się coraz bardziej świadomym użytkownikiem języka. 

      Niedawno przeprowadziliśmy Dni Życzliwego Słowa i z tej okazji uczniowie klas 4-8 przygotowali piękne prace wokół tematyki życzliwości. Staraliśmy się też jeszcze bardziej niż zwykle być dla siebie życzliwi, otwarci i uśmiechnięci... Dzięki temu od razu zrobiło się jaśniej, milej i przyjemniej, prawda? A teraz to niezwykle ważne: musimy pamiętać, że to od nas zależy, jak sobie poradzimy z szarą i smutną rzeczywistością, która przypomina scenariusz gry lub filmu science fiction. Niech Dni Życzliwego Słowa staną się zatem naszym nawykiem, dzięki któremu możemy zmieniać świat.

      Mamy w zanadrzu jeszcze kilka pomysłów do wprowadzenia w czyn. Poczekamy jednak z nimi do czasu, gdy nasza szkoła ponownie będzie w realnej, nie w wirtualnej rzeczywistości. 

      Zespół Szkoły z Klasą 2.0

      Prezentacja: O_procesie_komunikacji.ppsx​​​​​​​

     • Office 365

      W naszej szkole została wdrożona platforma OFFICE365. Wszyscy uczniowie szkoły oraz grono pedagogiczne otrzymuje darmowy dostęp do pakietu office. Otrzymanym loginem i hasłem od wychowawcy, należy zalogować się na stronie https://www.office.com/ (również zakładka na stronie głównej). Społeczność szkolna otrzymała dostęp do m.in.Worda, Excela, Power Pointa.

     • Kolejny sukces taneczny Wiktorii i Mai

      Podczas kolejnej edycji "Ogólnopolskiego Konkursu tańca E-Dance" Wiktoria Lewandowska i Maja Woropaj reprezentując Szkołę Podstawową w Kruszynie zaprezentowały choreografię przygotowaną przez Panią Jolantę Nawrotek na koniec minionego roku szkolnego.

      Duet Naszych Uczennic kolejny raz zachwycił jury wykonanym układem zajmując 2 miejsce.

      W tych trudnych czasach pandemii gratulujemy determinacji!!

     • Konkurs ,,Pocztówka do Świętego Mikołaja”

      Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie
      ,,Pocztówka do  Świętego Mikołaja”.

      Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

      Prace Konkursowe należy  przesłać do 4 Grudnia na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  ul. St. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs ,,Pocztówka do Świętego Mikołaja”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 grudnia 2020. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy.

      Więcej szczegółów w załączonym regulaminie.

      Konk_PDSM.pdf

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

    • Szkoła do hymnu!
     • Szkoła do hymnu!

      Zapraszamy do udziału w akcji "Szkoła do hymnu", która polega na zaśpiewaniu czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego" z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

      W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11.

      Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy, aby uczniowie i nauczyciele, którzy będą tego dnia w szkole, zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” w danej klasie lub grupie. Pozostałe osoby, które uczą się na odległość, zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line. 

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com