• Organizacja nauczania hybrydowego w SP Kruszyn w terminie od 17 do 28 maja 2021 r.
     • Organizacja nauczania hybrydowego w SP Kruszyn w terminie od 17 do 28 maja 2021 r.

      od 17 do  19 maja 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa):

      Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 4, 5, 6a i 8

      Nauczanie zdalne w domu: klasy 6b, 7a, 7b

       

      od 20 do 24 maja 2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek):

      Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 6b, 7a, 7b i 8

      Nauczanie zdalne w domu: klasy 4, 5, 6a

       

      28 maja 2021 r. (piątek):

      Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 6b, 7a, 7b

      Nauczanie zdalne w domu: klasy 4, 5, 6a i 8

      Obowiązuje rozkład zajęć ustalony we wrześniu oraz dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego.

      Uczniowie klas młodszych uczą się stacjonarnie cały czas.

       

      Jednocześnie przypominamy, że w dniach od 25 do 26  maja 2021 r., w szkole odbywać się  będzie egzamin ósmoklasisty. W związku z tym, w tych dniach nie będą prowadzone lekcje. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową stacjonarną w godzinach od 6.30 do 16.30

      Od 31 maja 2021r. (poniedziałek) uczniowie wszystkich klas wracają do szkoły i uczą się stacjonarnie.

    • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
     • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

      Regulamin: Regulamin_Konkurs_na_najciekawsze_opowiadanie_lub_Bajke_BRD.pdf

       

      Kto: Uczniowie w wieku 10 - 15 lat

      Co: Konkurs na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      Organizator: Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

      Cel: Popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      Termin nadsyłania prac: Upływa 4 czerwca.

      Rozstrzygnięcie konkursu: (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do 21 czerwca br.
       

      Praca konkursowa powinna mieć charakter edukacyjny i dotyczyć przepisów ruchu drogowego, a jednym z jej bohaterów powinien być Krokodylek Tirek. Może to być opowiadanie lub bajka. Praca nie powinna liczyć więcej niż 4000 znaków (bez spacji). Odczyt zwycięskiej pracy zostanie zarejestrowany i udostępniony w mediach elektronicznych GITD.

      Laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach wiekowych:– 10-11 lat,– 12-13 lat– 14-15 lat.

      Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (6 maja) oraz Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (17-23 maja).

      Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiednich postaw, a także zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

       

       

    • Egzamin ósmoklasisty 2021
     • Egzamin ósmoklasisty 2021

       

      Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

       

      Zasady organizacji egzaminu 2021

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

      Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

      a. w terminie głównym - w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży

      b. w terminie dodatkowym -  w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży

      Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

      a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

      b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

      Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:

      a. język polski

      b. matematykę

      c. język obcy nowożytny.

      Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

      Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

      Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

      Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

      Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut)

       

      PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU

      Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych.

      Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Gdańsku, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących.

      Młodzież wchodzi do sal egzaminacyjnych pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zajmuje wylosowane wcześniej miejsca.

      Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych.

      Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

      Za przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL i kodem ucznia odpowiedzialni są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu.

      Po zajęciu miejsca uczeń, który chce skontaktować się z Zespołem Nadzorującym podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu.

      Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.

      Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem.

      Egzamin przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE.

      Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.

      Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

      Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.

      Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zakończeniu egzaminu, poleca zamknięcie zestawów, odłożenie ich na brzeg ławki i oczekiwanie na podejście członka zespołu nadzorującego.

      Wszystkie sytuacje i procedury nie ujęte w Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie określa Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ustalona przez CKE w danym roku szkolnym.

       

       HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

      Dzień                       Przedmiot                        Godzina rozpoczęcia          Czas trwania

      25 maja, wtorek     język polski                                  9:00                              120 minut

      26 maja, środa       matematyka                                  9:00                              100 minut

      27 maja, czwartek  język obcy nowożytny                 9:00                              90 minut

       

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

      • 60 minut – w przypadku języka polskiego,
      • 50 minut – w przypadku matematyki,
      • 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

       

      ZADANIA NA EGZAMINIE

      W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

      Język polski: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (w tym:

      część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),

      część 2: wypracowanie – 20 pkt. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

      Matematyka: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte). Liczba zadań zamkniętych: 15, liczba zadań otwartych: 4

      Język angielski: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte).

       

      WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

      Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca 2021 r. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca 2021 r.

      Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

      Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

      Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

       

      Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021/ aktualizacja 2).

       

       

    • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty
     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

       

       [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

       

       1. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
       2. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
       3. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
       4. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
       5. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
       1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
       2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
       3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
      2. wychodzi do toalety
      3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
       1. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
       2. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

      Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/koronawirus.

       

      1.  [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
      2. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
      3. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
      4. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
      5. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
       po zakończonym egzaminie.
       1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
        W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
      1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
       o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
      2.  [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
     • Podziękowania

      oDyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie,  w imieniu całej szkolnej społeczności, składa serdeczne podziękowania za pomoc w upiększeniu placu zabaw dla najmłodszych wychowanków naszej szkoły.

      Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Wojtko - Cetnarowskiej, sołtysa sołectwa Zielonczyn Pani Violetty Badziągowskiej i jej małżonka Waldemara Badziągowskiego oraz mieszkańców Zielonczyna - Sławomira Mantaja i Adriana Pudrzyńskiego maluchy znów będą mogły bawić się w piaskownicy.

      Serdecznie dziękujemy!

      Dyrektor szkoły

      Małgorzata Wojnowska

    • Julia Michalska finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
     • Julia Michalska finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

      Julia Michalska, uczennica klasy VIII naszej szkoły od lat rozwija swoje zainteresowania językiem angielskim. Z pasją  czyta książki, blogi, ogląda filmy wszystko w języku angielskim.

      W Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego organizowanym  przez Kujawsko -Pomorskie Kuratora Oświaty, Julka pomyślnie przeszła najpierw etap szkolny oraz rejonowy i zakwalifikowała się do  etapu  wojewódzkiego.

      W Konkursie Julka musiała wykazać się nie tylko świetną  znajomością słownictwa i gramatyki bardzo wykraczającej poza  podstawę programową ale także szczegółowymi  wiadomościami  z zakresu kultury, historii i geografii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. W finale Julka poradziła sobie znakomicie z niezwykle trudnymi zadaniami, zdobyła 82 punkty na 100 możliwych.

      Za swoje osiągnięcie  uczennica otrzyma ocenę celującą z języka angielskiego.

      Do konkursu Julka przygotowywała się pod kierunkiem Pani Elżbiety Żak, nauczyciela języka angielskiego.

      WIELKIE GRATULACJE DLA JULKI !!!

    • Konkurs "Kulinarna flaga"
     • Konkurs "Kulinarna flaga"

      Serdecznie zapraszam uczniów  klas IV - VIII naszej szkoły do udziału w konkursie „ Kulinarna flaga”

      Wykorzystując warzywa, owoce, , przyprawy ......i inne produkty do jedzenia stwórz flagę wybranego państwa świata. Wykonaj zdjęcie  flagi i wyślij  na podany niżej adres wpisując autora pracy i nazwę państwa, którego flaga została wykonana .Zapoznaj się z położeniem wybranego państwa na mapie świata.

       

      Prace proszę przesłać do 21 maja 2021 roku, jolantagapinska@wp.pl

       

      Na zwycięzców czekają nagrody.

      Wszystkim uczestnikom konkursu życzę smacznych i zdrowych posiłków oraz ciekawości w poznawaniu świata.

       

      Jolanta Gapińska

       

       

    • Sukces naszej uczennicy!
     • Sukces naszej uczennicy!

      SUKCES NASZEJ UCZENNICY W  MIĘDZYPOWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O POWSTANIU WARSZAWSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       

      15 kwietnia 2021r. odbył się finał Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

      Organizatorami konkursu byli:

      Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

      Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Bydgoskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

      W konkursie mogli brać udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. Aby zdobyć tytuł laureata, trzeba było uzyskać  co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi.

      Wszystkich uczestników obowiązywała jedna kategoria wiekowa, wszyscy pisali ten sam test finałowy.

      Do etapu finałowego (stacjonarnego) zakwalifikowała się uczennica klasy V naszej szkoły Nadia Gniadek, która sięgnęła w nim po najwyższe laury – zaliczyła trudny test na 88% i zdobyła tytuł laureatki.

      Sukces Nadii jest tym większy, że w finale spotkała się przede wszystkim z uczniami klas ósmych. Nasza pasjonatka historii musiała więc opanować wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową.

      Do konkursu uczennica przygotowywała się pod opieką dyrektora szkoły – Małgorzaty Wojnowskiej.

      Serdecznie gratulujemy, życzymy Nadii kolejnych historycznych sukcesów!

    • Kangur matematyczny
     • Kangur matematyczny

      Dnia 22.04.21 odbędzie się konkurs matematyczny "Kangur".

      Uczestnicy proszeni są o przyjście do szkoły na godzinę 8:50.

      Obowiązkowo muszą mieć maseczki!

      Uczestnicy przynoszą  przybory do pisania (miękki ołówek, gumkę) i kartki na obliczenia.

      Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

      Powodzenia!

       

      Sala nr 6 – klasa VIa, V, IV

      Sala nr 7 – klasa III, Ia

      Sala nr 4 – klasa IIb

      Sala nr 10 - IIa

       

       

       

     • Terminy zebrań z rodzicami

      klasa           data               godzina                platforma

      1a                22.04            17.00                    Wirtualna SP 

      1b                28.04            17.00                    Wirtualna SP 

      2a                22.04            17.30                    Wirtualna SP 

      2b                22.04            17.00                    Wirtualna SP

      3                  22.04            17.00                    Wirtualna SP 

      4                  22.04             17.30                   Teams

      5                  26.04             16.00                   Teams

      6a                26.04             18.00                   Teams

      6b                26.04             18.00                   Teams

      7a                27.04             16.30                   Teams

      7b                21.04             17.00                   Teams

      8                  26.04             16.30                   Teams

       

     • Akcja Żonkile

      W tym roku nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - „Żonkile”.

      19 kwietnia  przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, w którą w ramach lekcji historii również się włączymy. Uczniowie skorzystają z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez pomysłodawców akcji.

       

      Symbolem akcji jest żonkil, dlatego zachęcamy uczniów do wykonania papierowego żonkila i przesłania zdjęcia przedstawiającego wykonany samodzielnie kwiat ułożony na Waszej dłoni (zdjęcie żonkila na dłoni prześlijcie do swojego nauczyciela historii).

       

      Jak wykonać żonkila???

      Przygotujcie żółtą kartkę z bloku technicznego, nożyczki i klej oraz wydrukujcie lub narysujcie szablon, który znajduje się tutaj:

      https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf

      i złóżcie żonkila według instrukcji wideokonstrukcji, która znajduje się tutaj:

      https://www.youtube.com/watch?v=8R9QbajMHks

       

      Ze zdjęć powstanie kolaż, który będzie podsumowaniem udziału naszej szkoły w akcji.

       

       

      Dołączmy do akcji Żonkile. Pokażmy, że łączy nas pamięć!!!

    • Funkcjonowanie szkoły i oddziałów przedszkolnych od 19 kwietnia
     • Funkcjonowanie szkoły i oddziałów przedszkolnych od 19 kwietnia

      Dyrektor szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie  informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego.

       

      Oznacza to, że od poniedziałku 19 kwietnia nasze oddziały przedszkolne rozpoczynają swoją codzienną, stacjonarną pracę według ustalonego harmonogramu.

      Od poniedziałku zapewniamy też dowóz przedszkolaków i uprawnionych uczniów do szkoły.

       

      Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

      Dyrektor Szkoły

      Małgorzata Wojnowska

     • KANGUR 2021 – 22 kwietnia 2021 o godzinie 9:00

      Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną Komitet Główny Konkursu KANGUR podjął następujące decyzje:
      1) Jeśli to będzie możliwe, proszę przeprowadzić konkurs w trybie stacjonarnym.
      2) W innym przypadku konkurs proszę przeprowadzić on-line dla wszystkich uczniów lub tylko niektórych. W tym celu umieszczono instrukcję dla ucznia. Dostępna jest  na stronie: https://www.kangur-mat.pl/ .
       

      W dniu 22.04.21 zostanie udostępniona karta odpowiedzi (formularz elektroniczny) oraz zabezpieczony hasłem zestaw zadań konkursowych (też w j. angielskim) na ½ godziny przed konkursem. Hasło do zestawu podane zostanie  poprzez dziennik tuż przed rozpoczęciem konkursu. Koordynator przekazuje również adres elektroniczny, na który uczeń wysyła plik (wypełnioną kartę odpowiedzi) nazwany swoim imieniem i nazwiskiem.

      Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 minut. Karta odpowiedzi nie blokuje się po upływie czasu, zatem uczniowie powinni odesłać wypełnione karty odpowiedzi ok. 95 minut od uzyskania hasła do pliku z zadaniami.

      Karta odpowiedzi jest interaktywnym formularzem, który SAM ZLICZA  PUKTY. Uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko z użyciem klawiatury,  kategorię i odpowiedzi zaznacza klikając myszą w aktywne pola. Pole z  sumą punktów jest zablokowane dla ucznia, uaktywni się po wypełnieniu i zapisaniu karty.
      Warto aby uczniowie zapisali plik pod nazwą zgodną ze swoim nazwiskiem i imieniem.

    • Podziękowanie Pani Hannie Płaczek
     • Podziękowanie Pani Hannie Płaczek

      W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie pragnę serdecznie podziękować Pani Hani Płaczek za długoletnią pracę na rzecz uczniów kruszyńskiej podstawówki.
      Haniu, przez czterdzieści lat swojej wytrwałej i rzetelnej pracy wskazywałaś drogę kolejnym pokoleniom młodych ludzi. Pomagałaś im stawiać pierwsze kroki na ciekawej i niejednokrotnie niełatwej niwie edukacji. Wspierałaś, gdy Twoi uczniowie przeżywali rozterki; pomagałaś, gdy nie potrafili sobie poradzić z trudnościami; wysłuchiwałaś, gdy z radością opowiadali o swoich sukcesach; ocierałaś łzy, gdy ze smutkiem wspominali o nieszczęściach. Byłaś też wsparciem dla ich rodziców, doradzałaś w trudnych sprawach, razem z nimi przeżywałaś szkolne radości i smutki ich pociech. Na zawsze pozostaniesz w ich pamięci jako uśmiechnięta Pani Hania, z żarem opowiadająca o świecie i pokazująca tajniki świata ukochanej przez Ciebie przyrody...

      Droga Haniu, zapisałaś się nie tylko w sercach swoich uczniów i ich rodziców: przede wszystkim, zapisałaś się w sercach swoich kolegów i koleżanek!

      Otwarta, autentyczna, serdeczna i życzliwa ludziom, odważnie wyrażająca własne zdanie, stająca w obronie ważnych wartości, pewna siebie i elokwentna - taką Ciebie zapamiętamy!

      Dziękuję Ci za wszystkie przepracowane wspólnie lata, nie zawsze przecież usłane różami, czasem najeżone problemami, które jednak zawsze udawało się rozwiązać. Dziękuję za wsparcie, na które zawsze mogłam liczyć!

      Chociaż dzisiaj kończysz pracę w kruszyńskiej szkole podstawowej, nie żegnasz się z nami. Jesteś w naszych myślach i sercach... Jesteś z nami...
      Droga Haniu, dziękuję Ci za każdy dzień Twojej pracy, a wraz ze mną dziękują Tobie wszyscy pracownicy naszej szkoły!

       

      Małgorzata Wojnowska

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

      w Kruszynie

     • Jubileusz 70-lecia powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku

      9 kwietnia 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku obchodziła 70 jubileusz swojego istnienia.

      W uroczystości oprócz przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Kruszynie z Panią Dyrektor Małgorzatą Wojnowską na czele, uczestniczył Wójt Gminy Sicienko Piotr Chudzyński wraz z zastępcą Radosławem Kempińskim i kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Panią Anną Rudniak.

      Podczas uroczystości na pracowników i gości czekał pyszny tort "książkowy", który rozpoczął wspólne świętowanie.

      Obecność przedstawicieli naszej szkoły nie był przypadkowa, gdyż uczniowie z grupy Teatralnej 13+ wraz z opiekunami przygotowali film pt. „Biblioteka tajemnic”.

       

      Grupa Teatralna 13+ "Biblioteka tajemnic"

       

      Z okazji jubileuszu zorganizowano również konkurs plastyczno- literacki. pt. „Biblioteka bramą do przyszłości”.

      Konkurs obejmował cztery kategorie wiekowe:

      klasa I- III- „Ulubiony bohater z bajki”

      II miejsce zajął uczeń SP Kruszyn klasa Leon Woropaj

      klasa IV –VI- „Jak wyobrażasz sobie bibliotekę w przyszłości?”

      Wyróżnienie uczennica SP Kruszyn- Nadia Gniadek

      klasa VII- VIII i szkół ponadpodstawowych- "Dlaczego warto czytać?”

      Dla uczestników czekają nagrody oraz dla pozostałych upominki za udział w konkursie.

     • Zachęcamy do udziału w konkursach.

       

      Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy organizuje konkursy:

      Fotograficzny "Flora i fauna polskich zbiorników wodnych",

      plastyczny: "Jak nasze życie wpływa na czystośc powietrza".

      Prace można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 w kancelarii ogólnej na parterze) lub przesłać na adres: skr. pocztowa nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3 A, 85-002 Bydgoszcz, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31 maja 2021 r.

      Zachęcamy do udziału w konkursach. 

      Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody! 

      Wiecej informacji->> Szczegóły i regulamin

       

     • Nasi uczniowie z nagrodami w Konkursie ,,Eko- ozdoba wielkanocna"

      Konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku

      Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku zorganizował konkurs: ,,Eko- ozdoba wielkanocna". Konkurs skierowany był dla mieszkańców gminy Sicienko. W konkursie, jak co roku brali udział również nasi uczniowie zdobywając przy tym nagrody:

      W kategorii wiekowej klas 4-8: II miejsce: Zofia Król – klasa VI a wyróżnienia otrzymały: Zuzanna Kolerska- klasa V, Janka Marciniak- klasa V,

      W kategorii wiekowej klas 1-3: I miejsce: Maja Woropaj – klasa III a wyróżnienie otrzymał: Leon Woropaj – klasa I a

      Oprócz wyżej wyróżnionych aktywnie brali udział inni nasi uczniowie, między innymi z klasy Ia przygotowując wspólną pracę, za co otrzymali nagrody pocieszenia.

       

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com