• Teatralne sukcesy grupy teatralnej 13+

      Pod koniec tego tygodnia aktorzy z naszej szkolnej grupy teatralnej wzięli udział w dwóch bardzo ważnych konkursach. W obu odnieśli istotne sukcesy!

      W czwartek, 2 czerwca, aktorzy z ósmych klas zdobyli w swojej kategorii Nagrodę Główną w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, które odbyły się w Centrum Kultury i Sztuki  w Sępólnie Krajeńskim. W czasie konkursu wystawili fragmenty "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza, które zaprezentowali na tle muzyki Fryderyka Chopina. Jury podkreśliło, że po raz pierwszy od wielu lat na scenie pojawił się spektakl o tak lirycznym zabarwieniu, podejmujący się trudnego tematu. Warto dodać, że nasza grupa wzruszyła swoją prezentacją obecną na widowni publiczność.

      W sobotę, 4 czerwca, cała grupa zaprezentowała się na deskach sceny w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, gdzie były organizowane 29. Konfrontacje Teatralne,  w których brały udział zespoły z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Grupa zaprezentowała "Baśń o wznoszeniu", będącą fragmentem tryptyku baśniowego autorstwa pani Agnieszki Żarnowskiej  i zajęła w swojej kategorii pierwsze miejsce. Ponadto dwoje aktorów, Aleksandra Żarnowska z klasy V oraz Witold Żarnowskiej z klasy IIIa, zdobyło nagrody aktorskie. Jury zwróciło uwagę na przekaz zawarty w baśni i sposób jego artystycznego ujęcia. Z całą pewnością grupa na długo zapamięta słowa przewodniczącej i aktorki, pani Teresy Wądzińskiej-Szpecht, która w czasie podsumowania prezentacji teatralnych zauważyła: "Chwała Kruszynowi za to, co robicie i za to, jak mówicie o wartościach." Te niezmiernie wzruszające słowa z pewnością dodadzą zespołowi skrzydeł w dalszej pracy.

     • Smacznie, zdrowo, kolorowo...

      Dziś uczniowie klasy 4 wzięli udział w bezpłatnych warsztatach żywieniowych. Działanie realizowane
      było przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu dla szkół podstawowych.
      Warsztat prowadzony był przez wykwalifikowanego dietetyka i edukatora Panią Annę Kilanowską.
      Poświęcony był tematyce zdrowego odżywiania, w szczególności diecie bogatej w owoce i warzywa
      oraz produkty mleczne. Celem było uświadomienie dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie, ale
      również kształtowanie świadomości znaczenia niemarnowania żywności.
      Uczniowie oprócz wiedzy nabywali też umiejętność samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.
      A już za tydzień również klasa 5 będzie miała okazję wziąć udział w takich warsztatach.

     • Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym

      W miniony weekend- 27-29 maja, odbyły się w Łodzi Mistrzostwa Polski Nauczycieli i pracowników Oświaty w tenisie stołowym. Pan Kamil, nasz nauczyciel - reprezentował szkołę w Kruszynie i gminę Sicienko. Brał udział w konkurencji singlowej, w której uplasował się na 3 miejscu oraz w mikście z koleżanką Karoliną Bejenką - nauczycielka ze SP 15 z którą na 17 drużyn uplasowali się w przedziale 5-8. Serdecznie Im gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

     • Gminny Dzień Matki w Sicienku

      28 maja odbył się w Sicienku Gminny Dzień Matki. W czasie wydarzenia swoje interpretacje teatralne "Królewny Śnieżki" prezentowały zespoły wszystkich szkół z naszej gminy. Nasza grupa teatralna przygotowała przedstawienie bardzo przewrotne i całkowicie na opak, gdzie głównym bohaterem był Śnieżek, a całość została przeniesiona do współczesności i ukazana w krzywym zwierciadle. Taki sposób realizacji z pewnością wyróżniał się wśród pozostałych ujęć, bliższych oryginałowi. Za naszą interpretację otrzymaliśmy trzecie miejsce.

      Spektakl zaprezentujemy w czerwcu społeczności szkolnej.

     • REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie informuje, że w związku z decyzją Pan Wójta o utworzeniu dodatkowego – trzeciego oddziału przedszkolnego w naszej szkole – przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca.

      I tak, zgodnie z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko  (Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 stycznia 2022 r.)  od dnia 1 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. można składać w sekretariacie wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Jednocześnie uprzejmie proszę rodziców kandydatów, aby do wniosku załączyli oświadczenie  (wzór druku oświadczenia w załączeniu), że dziecko nie jest przyjęte na rok szkolny 2022/2023 do innego oddziału przedszkolnego/przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.

      Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego powinni złożyć wniosek do dyrektora w sekretariacie placówki.

      Sekretariat czynny jest codziennie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

      Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 8 lipca 2022r. do godz. 12.00.

      W załączeniu wzór wniosku obowiązujący w Gminie Sicienko wraz z oświadczeniem.

      Pobierz załączniki:

      1. klauzula_info_rekrutacja_do_placowki_2021(2).pdf

      2. oswiadczenie_nabor_do_przedszkola_zal_do_wniosku.pdf

      3. Wniosek_oddzialy_przedszkolne(1).pdf


      Małgorzata Wojnowska

      Dyrektor Szkoły

     • Egzamin ósmoklasisty

      Szanowni Państwo,

      w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. uczniowie klas VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

       

      Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

      Dzień                         Przedmiot                    Godzina rozpoczęcia      Czas trwania

      24 maja, wtorek        język polski                      9:00                                   120 minut

      25 maja, środa          matematyka                    9:00                                   100 minut

      26 maja, czwartek     język obcy nowożytny    9:00                                    90 minut

       

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

      o 60 minut – w przypadku języka polskiego,

      o 50 minut – w przypadku matematyki,

      o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

      Wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu proszeni są o stawienie się w szkole najpóźniej

      o godz.8.40.

      Dla uczniów dojeżdżających zapewniamy dowóz zgodnie z obowiązującym harmonogramem dowozów.

      Odwóz w kolejnych dniach odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

      24.05.2022 - 11.40

      25.05.2022 - 11.20

      26.05.2022 - 11.15 

       

      Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

      Ogólne zasady dotyczące egzaminu

      • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę w strojach galowych.
      • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
      • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (poza osobami z odpowiednimi dostosowaniami).
      • Nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
      • Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
      • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
      • Członkowie Zespołu Nadzorującego losują numery stolików, przy których uczniowie będą pracować.
      • Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.
      • W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.
      • W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.
      • Uczeń zostawia na ławce zamknięty arkusz.
      • Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.
      • Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.
      • Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń:
      • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
      • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia w sali egzaminacyjnej,
      • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych.
      • Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.
      • Po rozdaniu arkuszy uczniowie:
      • zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,
      • sprawdzają kompletność arkusza, tj. czy zawiera on zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi,
       czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
      • czy numer pesel na naklejkach jest prawidłowy,
      • wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego,
      • nie podpisują się na arkuszu.
      • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
      • Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
      • informuje zdających o zakończeniu pracy, wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
      • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,
      • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

       

      Wyniki i zaświadczenia

      Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniom podaje dyrektor szkoły. Ponadto zostaną one udostępnione w ZIU. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

      Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną  zaświadczenia/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

       

     • Trzeba marzyć, trzeba śnić….a tak będzie

      Już za kilka dni uczniowie klas ósmych przystąpią do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, który składa się z trzech przedmiotów: matematyka, język polski oraz  język obcy nowożytny (w naszej szkole: język angielski i rosyjski). Wyniki z egzaminu są jednym z elementów decydującym o przyjęciu do szkoły średniej

       Wśród uczniów przystępujących do egzaminów jest SZYMON WOŹNIAK- uczeń klasy VIIIb.

      W październiku 2021 r Szymon przystąpił do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Uzyskując bardzo wysoki wynik zakwalifikował się do kolejnych etapów: rejonowego i wojewódzkiego .

      W ostatnim etapie  konkursu osiągnął  wynik 92% i został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, którego organizatorem był Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty.

      W roku szkolnym 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało łącznie 13 konkursów przedmiotowych, uczestniczyło w nich ponad 23 tysiące uczniów z 561 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W etapie rejonowym wzięło udział 3282 uczestników z czego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 980 uczniów. Tytuł laureata uzyskało 379 uczniów

      Do konkursu z geografii przystąpiło 1714 uczniów, tytuł laureata uzyskało 16 .

      Według prawa oświatowego laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego oraz klasy wstępnej
      w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

      Zwieńczeniem zmagań konkursowych Szymona będzie wręczenie nagrody przez organizatora konkursu.

      Gratulujemy Szymonowi wielkiego sukcesu, życzymy powodzenia na egzaminach  i  dalszej edukacji w  wymarzonej szkole.

       

       

     • Kiermasz smaków

      Z inicjatywy uczniów kl.5 w kolejne czwartki 12 i 19 maja realizowany jest w naszej szkole Kiermasz Smaków, który w swej formie przypomina Kiermasz Ciast czyli akcje szkolne realizowane w grudniu 2021 r. i kwietniu br. Do przedsięwziecia zaproszone zostały klasy: 4, 5, 6 i 7a. W zamyśle pomysłodawców była sprzedaż słodkości w tym: babeczek, ciast, ptysi, drożdżówek, serników, naleśników słonych przekąsek: mini pizzy, mini tortilli, pop cornu oraz napojów typu sok lub domowa lemoniada. Celem akcji było przeznaczenie dochodu ze sprzedaży na własne potrzeby klasy. Kiermasz spotkał się z dużym entyzjazmem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Rozpiętość cenowa to 1-4 zł. W zależności od ilości przygotowanego do sprzedaży asortymentu zyski klas były zróżnicowane: kl.4- 196 zł, kl.5- 471 zł, kl.6- 69 zł, kl.7a- 485 zł. Poza konkretnym finansowym plusem akcji należy zwrócić również uwagę na korzyści w zakresie wychowania, postaw nie tylko obywatelskich, ale i ekonomicznych czy przedsiębiorczych takich jak: inicjatywa, podstawy przedsiębiorczości, samodzielność, rachunkowość, planowanie, kreatywność, integracja zespołu, działania na rzecz wspólnych potrzeb, porozumienie, zaangażowanie i wkład własny, współpraca i podział zadań, zarządzanie pracą, nastawienie na zyski, pomysłowość i działanie przez naśladowanie, decyzyjność.

       

     • Sukcesy w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2022”

      W dniu 17 marca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2022 ”, którego celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów.

       

      Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach:

      • Żaczek (6 uczniów z klas II)

      • Maluch (6 uczniów z klas III–IV)

      • Beniamin (5 uczniów z klas V–VI)

      • Kadet (5 uczniów z klas VII )

       

      Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów.

      1. Laureat:

      Bruno Oźmiński klasa 4 w kategorii MALUCH 2

      1. Wynik bardzo dobry:

      Witold Żarnowski klasa 3a w kategorii MALUCH 1

      1. Wyróżnienia:

      Tymoteusz Będziński klasa 7a w kategorii KADET 1

      Laura Draus klasa 3a w kategorii MALUCH 1

       

      Serdecznie gratulujemy!
      Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i podjęty trud.

       

       

    • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
     • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

      "Młodzież Zapobiega Pożarom" - pod takim tytułem odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowany przez Straż Pożarną. Uczniowie z klasy czwartej Wojciech Niedźwiecki i Zidan Abdel Raouf oraz z klasy ósmej Lena Łoś i Nikodem Żuchowski godnie reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym.

      Nasi reprezentanci startowali w kategoriach: "klasy 1-4" oraz "klasy 5-8" i musieli zmierzyć się z pisemnym testem wiedzy, a następnie trzy osoby z największą ilością punktów przystąpiły do odpowiedzi ustnych, które wyłoniły reprezentanta powiatu do etapu wojewódzkiego.

      Tym razem turniej był dla nas bardzo emocjonujący, ponieważ Zidan i Wojtek dostali się do finału i walczyli o awans. Ostatecznie Zidan zajął II miejsce, a Wojtek III miejsce. To ogromny sukces i jesteśmy z naszych uczestników bardzo dumni! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    • Gościnnie ze sztandarem
     • Gościnnie ze sztandarem

      Kiedy zaprzyjaźnione z nami szkoły przeżywają istotną dla nich uroczystość lub kiedy odbywają się ważne dla Polski wydarzenia, nasza szkoła zawsze bierze w nich udział. Podkreślamy w ten sposób nasze poczucie wspólnoty z innymi, oddanie, wierność ideałom i tradycjom. Ważną częścią naszego udziału w takich doniosłych chwilach jest reprezentacja szkoły wyrażona obecnością pocztu sztandarowego.

      W minionym czasie poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę w dwóch ważnych uroczystościach.

      26 kwietnia gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy, która obchodziła dwudziestolecie nadania imienia swojej placówce - Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zaś 3 maja reprezentowaliśmy naszą szkołę w czasie Mszy świętej za Ojczyznę z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, która odbyła się w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Kruszynie.

      Obie uroczystości pokazały, jak ważne jest dla naszej szkoły kształtowanie postawy patriotyzmu, honoru, oddania oraz wierności ideałom.

    • Konkursowa wiosna
     • Konkursowa wiosna

      Wiosna 2022 roku jest w naszej kruszyńskiej podstawówce bardzo gorącym okresem: tak, jak w przyrodzie wszystko się budzi do życia i kwitnie, tak w naszej szkole rozpoczyna się seria przygotowań do licznych konkursów!

      Zapoczątkował ją uczeń klasy VIIIb, Ksawery Fac, który zdobył wyróżnienie w konkursie "Ekologia - Moja Pasja", organizowanym przez Sieć Szkół Rolniczych. Jak wspomina wyróżniony uczestnik: wcale nie było łatwo zmierzyć się z bardzo szczegółowymi pytaniami i... liczną konkurencją! Udało się jednak, a satysfakcja z osiągnięcia jest niewątpliwa!

      Społeczność szkolna gratuluje Ksaweremu i życzy, by rozpoczęta przez niego passa nie opuszczała uczestników kolejnych zmagań konkursowych: pożarniczych, ekologicznych, teatralnych, muzycznych i wielu innych!

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland