• Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

      Informacja o zapisach również w zakładce "sekretariat".

      Szanowni Państwo,

      Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.

      W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny.

      Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 18 czerwca 2021 r. Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego.

      Karta_zapisu_do_swietlicy_na_rok_2021_2022.pdf – plik do pobrania w PDF
      Karta_zapisu_do_swietlicy_na_rok_2021_2022.docx – plik do pobrania w DOCX

      Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

      1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.

             Wypełnione karty należy przekazać do sekretariatu szkoły lub wychowawcy świetlicy.

             Termin składania kart zgłoszenia upływa 18.06.2021 r.

      1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są:

              - u wychowawców świetlicy,
              - na stronie internetowej szkoły pod linkiem: KARTA ZGŁOSZENIA,

       - w sekretariacie szkoły.


      1. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej, oraz że zapoznał się z klauzurą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.
      1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
       a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
       b) pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci,
       c) będące uczniami klas I-III,
       e) będące uczniami klas IV-VIII – tylko w uzasadnionych przypadkach.
      1. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
      1. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor w Kruszynie.


    • Organizacja nauczania hybrydowego w SP Kruszyn w terminie od 17 do 28 maja 2021 r.
     • Organizacja nauczania hybrydowego w SP Kruszyn w terminie od 17 do 28 maja 2021 r.

      od 17 do  19 maja 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa):

      Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 4, 5, 6a i 8

      Nauczanie zdalne w domu: klasy 6b, 7a, 7b

       

      od 20 do 24 maja 2021 r. (czwartek, piątek, poniedziałek):

      Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 6b, 7a, 7b i 8

      Nauczanie zdalne w domu: klasy 4, 5, 6a

       

      28 maja 2021 r. (piątek):

      Nauczanie stacjonarne w szkole: klasy 6b, 7a, 7b

      Nauczanie zdalne w domu: klasy 4, 5, 6a i 8

      Obowiązuje rozkład zajęć ustalony we wrześniu oraz dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego.

      Uczniowie klas młodszych uczą się stacjonarnie cały czas.

       

      Jednocześnie przypominamy, że w dniach od 25 do 26  maja 2021 r., w szkole odbywać się  będzie egzamin ósmoklasisty. W związku z tym, w tych dniach nie będą prowadzone lekcje. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową stacjonarną w godzinach od 6.30 do 16.30

      Od 31 maja 2021r. (poniedziałek) uczniowie wszystkich klas wracają do szkoły i uczą się stacjonarnie.

    • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
     • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego

      Regulamin: Regulamin_Konkurs_na_najciekawsze_opowiadanie_lub_Bajke_BRD.pdf

       

      Kto: Uczniowie w wieku 10 - 15 lat

      Co: Konkurs na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      Organizator: Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

      Cel: Popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

      Termin nadsyłania prac: Upływa 4 czerwca.

      Rozstrzygnięcie konkursu: (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do 21 czerwca br.
       

      Praca konkursowa powinna mieć charakter edukacyjny i dotyczyć przepisów ruchu drogowego, a jednym z jej bohaterów powinien być Krokodylek Tirek. Może to być opowiadanie lub bajka. Praca nie powinna liczyć więcej niż 4000 znaków (bez spacji). Odczyt zwycięskiej pracy zostanie zarejestrowany i udostępniony w mediach elektronicznych GITD.

      Laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach wiekowych:– 10-11 lat,– 12-13 lat– 14-15 lat.

      Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (6 maja) oraz Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (17-23 maja).

      Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiednich postaw, a także zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

       

       

    • Egzamin ósmoklasisty 2021
     • Egzamin ósmoklasisty 2021

       

      Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

       

      Zasady organizacji egzaminu 2021

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

      Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

      a. w terminie głównym - w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży

      b. w terminie dodatkowym -  w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży

      Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

      a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

      b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

      Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem. 

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:

      a. język polski

      b. matematykę

      c. język obcy nowożytny.

      Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

      Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

      Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

      Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

      Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut)

       

      PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU

      Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych.

      Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Gdańsku, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących.

      Młodzież wchodzi do sal egzaminacyjnych pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zajmuje wylosowane wcześniej miejsca.

      Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych.

      Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

      Za przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL i kodem ucznia odpowiedzialni są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu.

      Po zajęciu miejsca uczeń, który chce skontaktować się z Zespołem Nadzorującym podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu.

      Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.

      Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem.

      Egzamin przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE.

      Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.

      Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

      Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.

      Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zakończeniu egzaminu, poleca zamknięcie zestawów, odłożenie ich na brzeg ławki i oczekiwanie na podejście członka zespołu nadzorującego.

      Wszystkie sytuacje i procedury nie ujęte w Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie określa Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ustalona przez CKE w danym roku szkolnym.

       

       HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

      Dzień                       Przedmiot                        Godzina rozpoczęcia          Czas trwania

      25 maja, wtorek     język polski                                  9:00                              120 minut

      26 maja, środa       matematyka                                  9:00                              100 minut

      27 maja, czwartek  język obcy nowożytny                 9:00                              90 minut

       

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

      • 60 minut – w przypadku języka polskiego,
      • 50 minut – w przypadku matematyki,
      • 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

       

      ZADANIA NA EGZAMINIE

      W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

      Język polski: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (w tym:

      część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),

      część 2: wypracowanie – 20 pkt. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

      Matematyka: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte). Liczba zadań zamkniętych: 15, liczba zadań otwartych: 4

      Język angielski: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte).

       

      WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

      Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca 2021 r. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca 2021 r.

      Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

      Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

      Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

       

      Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021/ aktualizacja 2).

       

       

    • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty
     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

       

       [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

       

       1. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
       2. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
       3. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
       4. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
       5. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
       1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
       2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
       3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
      2. wychodzi do toalety
      3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
       1. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
       2. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

      Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/koronawirus.

       

      1.  [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
      2. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
      3. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
      4. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
      5. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
       po zakończonym egzaminie.
       1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
        W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
      1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
       o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
      2.  [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
     • Podziękowania

      oDyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie,  w imieniu całej szkolnej społeczności, składa serdeczne podziękowania za pomoc w upiększeniu placu zabaw dla najmłodszych wychowanków naszej szkoły.

      Dzięki zaangażowaniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Wojtko - Cetnarowskiej, sołtysa sołectwa Zielonczyn Pani Violetty Badziągowskiej i jej małżonka Waldemara Badziągowskiego oraz mieszkańców Zielonczyna - Sławomira Mantaja i Adriana Pudrzyńskiego maluchy znów będą mogły bawić się w piaskownicy.

      Serdecznie dziękujemy!

      Dyrektor szkoły

      Małgorzata Wojnowska

    • Julia Michalska finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
     • Julia Michalska finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

      Julia Michalska, uczennica klasy VIII naszej szkoły od lat rozwija swoje zainteresowania językiem angielskim. Z pasją  czyta książki, blogi, ogląda filmy wszystko w języku angielskim.

      W Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego organizowanym  przez Kujawsko -Pomorskie Kuratora Oświaty, Julka pomyślnie przeszła najpierw etap szkolny oraz rejonowy i zakwalifikowała się do  etapu  wojewódzkiego.

      W Konkursie Julka musiała wykazać się nie tylko świetną  znajomością słownictwa i gramatyki bardzo wykraczającej poza  podstawę programową ale także szczegółowymi  wiadomościami  z zakresu kultury, historii i geografii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. W finale Julka poradziła sobie znakomicie z niezwykle trudnymi zadaniami, zdobyła 82 punkty na 100 możliwych.

      Za swoje osiągnięcie  uczennica otrzyma ocenę celującą z języka angielskiego.

      Do konkursu Julka przygotowywała się pod kierunkiem Pani Elżbiety Żak, nauczyciela języka angielskiego.

      WIELKIE GRATULACJE DLA JULKI !!!

  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
    • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl