• Gratulacje dla stypendystów!
     • Gratulacje dla stypendystów!

      Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły: Zidan Abdel Raouf z klasy 3, Maja Woropaj z klasy 3 oraz Wiktoria Lewandowska z klasy 8 otrzymali jednorazowe stypendia Wójta Gminy Sicienko.

      - za szczególne osiągnięcia sportowe w 2020 r. otrzymał Zidan Abdel Raouf, który jest zawodnikiem klubu piłkarskiego Gryf Sicienko i był zawodnikiem karate Bushi-Do, ma na swoim koncie liczne sukcesy w tych dyscyplinach a największym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w Międzynarodowych Zawodach Karate Central Europe Open w konkurencji białego pasa chłopców w wieku 8-9 lat.

      - za szczególne osiągnięcia artstyczne w 2020 r. otrzymały Wiktoria Lewandowska i Maja Woropaj, które osiągnęły liczne sukcesy indywidualne i zespołowe w konkursach baletowych i tanecznych na szczeblu  krajowym. Obie dziewczynki brały udział w wielu Ogólnopolskich Festiwalach Tańca zajmując wielokrotnie najwyżesze miejsca.

      Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów!

       

     • Konkurs na EKO - OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

      REGULAMIN

      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku.

      1. Tematem konkursu jest: eko-ozdoba związana ze Świętami Wielkanocnymi – wolnostojąca (np. baranek, zajączek, jajo, palma wielkanocna) lub zawieszka, kartka itp.
      2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Sicienko z wyłączeniem pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Sicienku.
      3. Uczestniczy konkursu podzieleni zostaną na 3 kategorie regulaminowe.

                   -    dzieci szkolne  I-III kl szkół podstawowych

       • dzieci szkolne IVVIII kl szkół podstawowych
       • młodzież powyżej 16 roku życia  i dorośli
       • prace dzieci do lat 6 zostaną ocenione pozaregulaminowo
      1.  Celem konkursu jest:
      • Propagowanie działań proekologicznych przy wykonywaniu ozdób podtrzymujących tradycje wielkanocne
      • Motywowanie do twórczych poszukiwań i tworzenie rękodzieła z wykorzystaniem materiałów ekologicznych.
       • Integrowanie lokalnej społeczności.
      1. Warunki uczestnictwa:
       • Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną pracę.
       • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
       • Praca musi być opatrzona logo w widocznym miejscu. W kopercie
        z tym samym logo należy podać: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, adres szkoły lub placówki kultury – może być lista zbiorowa uczestników.
      2. Kryteria oceny:
       • Zastosowanie elementów ekologicznych
       • Oryginalność
       • Pomysłowość
       • Estetyka
      3. Termin: Prace będą przyjmowane do dnia 22 marca 2021 roku (poniedziałek) do godziny 1500 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku przy ulicy Bydgoskiej 6. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
      4. Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się 25 marca (czwartek) 2021r o godz. 17.00. z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na ten dzień.
      5. Organizator zastrzega sobie formę wręczenia i dostarczenia nagród, o której poinformuje uczestników telefonicznie.
      6. Sprawy organizacyjne:
       • Komisję konkursowa powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
       • Uczestnik konkursu oświadcza, że jest to jego praca autorska, własnego pomysłu i nie nagradzana w innych konkursach.
       • Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
       • Organizator przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz pamiątkowe dyplomy i słodkości dla wszystkich uczestników konkursu.
       • Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
       • Organizator zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników, ich wizerunku oraz prac nadesłanych na konkurs.

       

       

            Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie !

     • NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ

      NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022


      Nabór do oddziałów przedszkolnych

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie uprzejmie informuje, że z powodu zagrożenia wprowadzenia zmianowości w organizacji nauczania i wychowania w naszej szkole (co wiązałoby się z organizacją części zajęć lekcyjnych w godzinach popołudniowych) oraz biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, nie ogłasza się naboru do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.
      Jednocześnie informuję, że prawdopodobnie wolnym miejscami w oddziałach przedszkolnych będą dysponowały pobliskie szkoły w Strzelewie i Sicienku.
      Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022,  w terminie do 26 lutego 2021 roku.


      deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego -> deklaracja_o_kontynuacji.pdf

      Nabór do klasy pierwszej
      Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu - na podstawie zgłoszenia.
      Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.
      W związku z tym, że nasza placówka nie dysponuje wolnymi miejscami, nie ogłaszamy naboru do klasy pierwszej  dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

      Jednocześnie informuję, że prawdopodobnie wolnym miejscami w klasie pierwszej będą dysponowały pobliskie szkoły w Strzelewie i Sicienku.

      Tak więc w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie przyjmowane będą wyłącznie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły.

      Zgłoszenia składa się do dyrektora właściwej placówki.

      Dokumenty do pobrania:

      zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgloszenie_szkola_podstawowa.pdf

      klauzula RODO   RODO.pdf

      harmonogram rekrutacji  harmonogram_rekrutacji_do_szkol_podstawowych.pdf


     • Pasowanie na uczniów dzieci z klas Ia i Ib

      Uczniowie klas pierwszych, jako jedne z pierwszych wróciły do nauki stacjonarnej, dzięki temu można było pasować ich na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.

      Na ten dzień pierwszaki czekali dość długo i oto 10 lutego nastał ten dzień.

      W odświętnych strojach z uśmiechami, uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej by Pani dyrektor Małgorzata Wojnowska pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

     • Nasze uczennice na skrzydłach tańca

      Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 za nami, pomimo nauki stacjonarnej jak i zdalnej przyniósł wiele sukcesów tanecznych w solówkach i duetach naszych uczennic Wiktorii Lewandowskiej (klasa VIII) i Mai Woropaj (klasa III).

      Obecnie Dziewczynki rozwijają swój warsztat taneczny reprezentując naszą szkołę w nowych dla nich technikach tańca.

      Wiktoria w głównej mierze skupia się na nauce, gdyż czekają ją egzaminy ósmoklasisty. Jej nową pasją jest akrobatyka, którą rozwija dzięki dodatkowym zajęciom organizowanym w naszej szkole.

      Maja rozpoczęła kolejny semestr nauki w Studium Baletowym przy Operze Novej stawiając na taniec klasyczny i popisowe choreografie baletowe znane na całym świecie.

      Życzy Naszym uczennicą dalszego rozwoju swoich pasji i szybkiego powrotu do występów z udziałem publiczności, która uskrzydla.

    • Piątek 12 lutego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!
     • Piątek 12 lutego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!

      Szanowni Rodzice i Uczniowie,

      w zawiązku z wyznaczeniem terminu szczepień nauczycieli naszej szkoły na 12 lutego 2021r., dzień ten, na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, będzie dla uczniów szkoły dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że w dniu jutrzejszym nie będzie lekcji.

      Dla wszystkich uczniów, którzy potrzebują opieki pedagogicznej zorganizowana będzie świetlica i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 6.30 do 16.30.

      Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

      Dyrektor szkoły

      Małgorzata Wojnowska

     • "ZIMA W GMINIE SICIENKO" - Konkurs gminny

      Informacja ze strony internetowej: KONKURS KLIKNIJ

       

      "ZIMA W GMINIE SICIENKO"

      • Prace należy przesłać do: 22.02.2021
      • Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

      Formularz zgłoszeniowy --> Konkurs

      REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zima w gminie Sicienko”

      I. Organizator konkursu:

      Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku

      86-014 Sicienko, ul. Bydgoska 6

       

      Cel konkursu:

      Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszej gminy do odnalezienia świata przyrody w swoim najbliższym otoczeniu, zwrócenie uwagi na piękno otaczających nas miejsc, oddziaływania sił przyrody, doznania estetyczne i relaksujące. Konkurs rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą jego uczestników, pobudza do spojrzenia na otaczającą nas naturę, tak aby stała się inspiracją do samodzielnego rozwoju, wytworzenia nawyku obserwacji otaczającego nas środowiska. Na zdjęciach powinny znaleźć się miejsca, zabytki i krajobrazy charakterystyczne dla naszej gminy.

      II. Zasady konkursu:

      1. w konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Sicienko,
      2. uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na trzy kategorie wiekowe:
      • do 13 lat
      • od 14 do 18 lat,
      • powyżej 18 lat

      (liczy się wiek uczestnika w dniu rozstrzygnięcia konkursu)

      1. do konkursu dopuszcza się wszelkie prace fotograficzne wykonane przez uczestników;
      2. zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej w dowolnej technice nt. „Zima w gminie Sicienko”;
      3. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 prace do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zespołowe;
      4. prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach;
      5. do pracy należy dołączyć formularz stanowiący załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu, zawierający informacje wymienione poniżej:
      • imię i nazwisko autora, wiek autora, adres prywatny wraz z numerem telefonu kontaktowego, w przypadku osób niepełnoletnich, zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgoda na umieszczenie zdjęć w opracowaniach i publikacjach opracowanych przez lub na zlecenie Gminy Sicienko lub jej jednostek organizacyjnych.
      • W przypadku braku powyższych danych praca nie zostanie dopuszczona do konkursu !!!

      III. Termin zgłaszania prac:

      Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, przy ulicy Bydgoska 6, 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2021 r. w formie elektronicznej (zdjęcia nie mogą być gorszej jakości niż  300 dpi formatu A4 nie mniejsze niż 2 MB) na adres email: dyrektor@gok-sicienko.pl.

      • Ocena prac konkursowych:

      oceniane będą prace spełniające warunki regulaminu, dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2021 r.; prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku.

      • Nagrody zostaną przyznane laureatom konkursu.

      Łączna pula nagród wynosi 2500 zł.

      Przewiduje się przyznanie po jednej nagrodzie I, II oraz III stopnia oraz wyróżnień w każdej z kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób nagrodzonych.

      Laureaci pierwszych miejsc w edycji ,,Wiosna, Lato, Jesień w gminie Sicienko” mogą brać udział w ostatniej edycji konkursu: „Zima w gminie Sicienko”. Jednak nie mogą zostać zwycięzcami I miejsc.

      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

      Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie: swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie - na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników poszczególnych etapów Konkursu. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku utrwalonego podczas uroczystości wręczenia nagród.

      Zgłaszając się do konkursu, uczestnik przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku prawa autorskie do stworzonych przez siebie w ramach konkursu prac fotograficznych, których przekazanie nastąpi z chwilą wysłania lub dostarczenia ich do Organizatorana wszystkich polach eksploatacji, w tym:

      • zwielokrotnienie opracowania dowolną techniką, w szczególności drukarską i elektroniczną, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów;
      • obrót zwielokrotnionymi egzemplarzami opracowania w tym wprowadzanie tych egzemplarzy do obrotu, ich najem i użyczanie;
      • publiczne wystawianie i udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie do pamięci serwerów i sieci komputerowych/teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności Internetu, a także wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej.

      Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gok-sicienko.pl.

      Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
    • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl