• COVID - 19 PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ
     • COVID - 19 PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ

      Procedura dostępna jest również w zakładce SEKRETARIAT.

       

      Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej
      im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie w trakcie prowadzonych zajęć
      od 01 września 2020 r.

       

      § 1 Postanowienia ogólne

      1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych                                
       i niepublicznych szkół i placówek od 1 września  2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych       
       i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
      2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. 

       

      § 2 Przyprowadzanie i odbiór dzieci

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
       oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Wchodząc do szkoły, uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje
       się przy wewnętrznym wejściu w holu). Rodzice przyprowadzający dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 
      3. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły. Przez wzgląd na sytuację dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły. Opiekunowie dzieci klasy pierwszej mogą wejść z dzieckiem do szatni w okresie adaptacyjnym.
      4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
       1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       3. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       4. przestrzeganie przez opiekuna obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      6. Opiekunowie odbierający dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych powinni stosować się do czasu
       ich zakończenia podanego uczniom w planie lekcji.
      7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci
       ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
       regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      8. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, przy wejściu do szkoły należy dokonać pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 380C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

       

      § 3 Kontakt z osobami trzecimi

      1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. (np. oznakowanych
       za pomocą linii na posadzce, tablicami itp.).
      2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej
       lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 
      3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 
      4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
        

      § 4 Przed rozpoczęciem zajęć

      1. Przed wejściem do szatni każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie z zaleceniami GIS. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania dystansu
       w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, pokój nauczycielski).
      2. Wyznaczony nauczyciel/pracownik szkoły czuwa, aby ograniczyć jednoczesne przebywanie w szatni zbyt dużej liczby uczniów w celu zachowania dystansu społecznego.
      3. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się do sali lekcyjnej, w której mają zaplanowane w danym dniu zajęcia.

       

      § 5 Prowadzenie zajęć

      1. W miarę możliwości uczniowie poszczególnych oddziałów uczestniczą w zajęciach wyłącznie w jednym pomieszczeniu. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, należy wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).
      2. W sytuacji zmiany sali lekcyjnej należy zadbać, aby stoliki i elementy narażone na dotykanie (oprzyrządowanie komputera) zostały zdezynfekowane przed wejściem następnej klasy.
      3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 
      6. Przedmioty i sprzęt znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
      7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem
       lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Jeżeli wyjście na świeże powietrze w czasie przerwy jest utrudnione, uczniowie w miarę możliwości spędzają przerwy w wyznaczonej dla nich sali lekcyjnej.
      11. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie pozostają w swoich salach, do szatni przechodzą z nauczycielem prowadzącym zajęcia dopiero po dzwonku na lekcję.
      12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      13. Jeżeli szkoła znajduje się w strefie czerwonej/żółtej, zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

       

      § 6 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

      1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. 
      2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień. 
      3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
       a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
      4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się osobny pojemnik do wyrzucania masek i rękawiczek jednorazowych, jeśli były one używane przez osoby przebywające w szkole.

       

       

      § 7 Zajęcia świetlicowe

      1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
      2. Środki do dezynfekcji rąk są dostępne w świetlicy przy stoliku opiekuna.
      3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
       w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      4. Sprzęt używany w czasie zajęć świetlicowych jest regularnie dezynfekowany.
      5. Zaleca się korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
      6. Opiekunowie odbierają dzieci ze świetlicy zgodnie z zadeklarowanymi przez siebie godzinami podanymi
       w deklaracjach uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej.
      7. W celu zminimalizowania przebywania osób trzecich na terenie szkoły zaleca się, by opiekun przed odbiorem dziecka ze świetlicy powiadomił telefonicznie opiekuna o możliwości odebrania dziecka w miejscu wskazanym
       w § 2 pkt. 3 niniejszej Procedury.
      8. Jeśli kontakt telefoniczny z opiekunem świetlicy będzie niemożliwy, opiekun odbierający dziecko wchodzi
       do części wspólnej szkoły, bez możliwości wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia świetlicowe.

       

      § 8 Biblioteka szkolna

      1. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalonych przez bibliotekarza.
      2. Uczniowie korzystający z biblioteki obowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
      3. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zwracane książki i materiały umieszczane są na osobnym regale/w koszyku z dokładną informacją o dacie ich umieszczenia).

       

      § 9 Gastronomia

      1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni.
      2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami      z danej klasy.
      3. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
      4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
       i higienicznego spożywania posiłków.
      5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie
       z dodatkiem detergentu i wyparzać.
      6. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki) wydawane będą bezpośrednio przez obsługę.
      7. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

       

       • 10 Pozostałe regulacje
      1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom przez wychowawców za pomocą e-dziennika lub innymi kanałami komunikacji telefonicznej czy internetowej oraz
       za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 
      2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 
      3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. 

       

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19

       

      § 1 Postanowienia ogólne

      1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
       i placówek od 1 września  2020 r. oraz zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek
       w strefie czerwonej/żółtej.
      2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły. 


        

       

      § 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

      1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły. 
      2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

       

       

      § 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

      1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
       a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły i po zapewnieniu uczniom niezbędnej opieki skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy skontaktować się z właściwym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w celu ustalenia dalszego postępowania. 
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
       oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      1. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

       

      § 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

       1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły. 
       2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców
        lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 
       3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19. 
       4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi
        się na terenie szkoły. 

       

      § 5 Pozostałe regulacje

       1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.  
       2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów. 

       Procedurę można pobrać w zakładce Sekretariat.

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, 

      Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS związanymi z epidemią Covid-19, szkoła od 1 września rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym. Szczegółowe procedury oraz szczegółowe wytyczne zostaną wkrótce zamieszczone na stronie szkoły. 

      Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego obejmować będzie wyłącznie spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie (wyjątek stanowi klasa pierwsza: każdemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic).

      Prosimy o zachowanie dystansu podczas wchodzenia i przebywania w budynku oraz dezynfekcję rąk. 

       

      Przywóz: Osówiec las 7.30, Pawłówek lewa str. 7.35, CPN 7.40, Pawłówek prawa str. 7.45

      Zielonczyn: klasy V - VIII godz. 7.30, klasy 0 - IV godz. 7.40

      Odwóz: klasy I - VIII 9.45, przedszkole 12.45

       

      Zmiany na trasie Pawłówek:

      Kierownik Zakładu ustalił następujące przystanki na trasie Pawłówek w roku szkolnym 2020/2021:

      1.       Na wysokości ul. Mała Góra- przystanek PKS

      2.       Przy wjeździe do p. Wichra  na zakończeniu kostki brukowej,

      3.       CPN

      4.       Na wysokości ul. Orzechowej przystanek PKS

       

      Harmonogram 1.09.2020 r.

      * godz. 8.00 msza św. w kościele w Kruszynie

      * godz. 9.00 spotkanie w szkole z wychowawcami klas

      Przydział sal:

      klasa I - sala nr 1

      klasa II a - sala nr 14

      klasa II b - sala nr 5

      klasa III - sala nr 7

      klasa IV - sala nr 10

      klasa V - sala nr 13

      klasa VI a - sala nr 4

      klasa VI b - sala nr 11

      klasa VII a - sala nr 12

      klasa VII b - sala nr 2

      klasa VIII - sala nr 6

      Około godziny 9.45 przewidujemy zakończenie spotkań oraz odjazd autobusów. W szkole tego dnia będzie czynna świetlica.

       

      RODZICU!

      Do szkoły nie przychodzą dzieci będące na kwarantannie oraz te, które nie są w pełni zdrowe!

       

       

    • Uwaga dowozy PAWŁÓWEK
     • Uwaga dowozy PAWŁÓWEK

      Zmiana trasy dla uczniów wsiadających w PAWŁÓWKU.

      W roku szkolnym 2020/2021 kierownik zakładu ustalił następujące przystanki na trasie Pawłówek:

      1.       Na wysokości ul. Mała Góra - przystanek PKS

      2.       Przy wjeździe do p. Wichra  na zakończeniu kostki brukowej,

      3.       CPN

      4.       Na wysokości ul. Orzechowej przystanek PKS

     • Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2020/2021

      Roczna składka ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2020/2021 będzie wynosiła 33zł.

      Zmiana w stosunku do poprzedniej polisy:

      • objęcie ochroną ubezpieczeniową pobytu w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wirusa SARS-CoV-2 
      • nowe świadczenie - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny,
      • nowe świadczenie - zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem,
      • podwyższenie świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej.

      Poniżej tabela z świadczeń z zakresem ubezpieczenia obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021

     • Jednorazowe Stypendium Wójta Gminy Sicienko dla najlepszego absolwenta

      W dniu 29 sierpnia, w trakcie gminnej imprezy plenerowej pn. Cinema Park w Sicienku w parku przy ITK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Sicienko dla najlepszych tegorocznych absolwentów szkół z terenu Gminy Sicienko.

      Najważniejszym kryterium przyznania stypendium był wynik egzaminu ósmoklasisty oraz średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły.

      Najlepszą absolwentką Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie jest w tym roku Katarzyna Rubach i to ona właśnie w towarzystwie Rodziców i Dyrektora szkoły odebrała z rąk Pana Wójta jednorazowe stypendium.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ DRUGIEJ I TRZECIEJ
     • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ DRUGIEJ I TRZECIEJ

      PIÓRNIK (wyposażenie podstawowe):

      długopis, 2 ołówki, temperówka, gumka, nożyczki, linijka, ekierka, klej w sztyfcie, kredki ołówkowe.

      ZESZYTY - najlepiej 16 kartkowe:

      3 zeszyty w wąskie linie z kolorową linią, 4 zeszyty w kratkę, 1 zeszyt do nut.

      PRZYBORY PLASTYCZNE:

      klej w tubie, blok techniczny A4 - biały i kolorowy, blok rysunkowy biały i kolorowy, kolorowa wycinanka, plastelina, farby plakatowe i akwarele, kubek, 3 różnej grubości pędzle, krepa w różnych kolorach.

      DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

      liczydło, maseczki, chusteczki higieniczne, obuwie zastępcze do chodzenia po szkole, obuwie sportowe na jasnej podeszwie, biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki, strój galowy: biała koszula/bluzka,czarne lub granatowe spodnie/spódnica

    • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

      Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej 1 września 2020 r. uczniowie wracają do szkoły.

      W związku z tym  przygotowujemy się do inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021 w wariancie A czyli w tradycyjnej formie kształcenia.

      Aktualnie opracowujemy na podstawie wytycznych MEN i GIS procedury, które będą obowiązywać w naszej szkole.

      W najbliższym czasie umieścimy je na stronie internetowej szkoły i na facebooku wraz z planem spotkań wychowawców z klasami I-VIII w dniu 1 września 2020r.

      Dyrektor szkoły

      Małgorzata Wojnowska

    • Informacja dla przedszkolaków
     • Informacja dla przedszkolaków

      Drodzy Rodzice i Przedszkolaki - podręczniki do wszystkich grup zostały zamówione (włącznie z językiem angielskim dla 6 latków). Na pierwsze dni września prosimy o obuwie zamienne i dodatkowe ubrania dla dziecka (w przypadku zabrudzenia). Pozostałe informacje przekażemy Państwu na pierwszym zebraniu. Wychowawczynie Oddziałów Przedszkolnych.

  • Herb Polski
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
    • tel 52 3815 106
    • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
    • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
    • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
    • NIP 554 23 47 464
    • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com