• PROCEDURA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
     • PROCEDURA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      (poniższy tekst wraz z obrazkami można pobrać w zakładce procedury)

       

      PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

      na czas egzaminu ósmoklasisty

       

      Kruszyn, 27 maja 2020 r.

       

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

       

      1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników SP w Kruszynie oraz uczniów klasy ósmej biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.
      2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
      3. Termin egzaminu ósmoklasisty: 16 – 18 czerwca 2020 r. Termin dodatkowy: 7 – 9 lipca 2020 r.

      § 1

      PODSTAWOWE WYTYCZNE

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
       1. zdający,
       2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
       3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
       4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.),
       5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
      5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych/opiekuńczych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dzieci zgłoszone do opieki przedszkolnej przebywają w innej części budynku.
      6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
      8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

       

      § 2

      ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
      3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
       1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
       2. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
      4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
      5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
       1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
        ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
        niż do 29 maja 2020 r.
       2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nanosi zmiany w SIOEO oraz powołuje nowy zespół nadzorujący.
      6. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
       w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
       i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
      7. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony.
      8. Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE  i postępować zgodnie z instrukcjami.

       

      § 3

      ORGANIZACJA PRZESTRZENI

      1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
       1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
       2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
       3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
       4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych
       5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
      2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
      3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
      4. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
      5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie, należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy sytuacji, gdy w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający.

       

      1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
      2. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
      3. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
      4. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających.
      5. Każdy zdający swoje rzeczy osobiste zostawia w szafce.
      6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
      7. Codziennie po skończonym egzaminie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie (krzesła, blaty stołów, podłogi).
      8. Dezynfekować należy odtwarzacze płyt CD  zarówno przed egzaminem z języków obcych jak i po.
      9. W przypadku stwierdzenia u zdającego lub pracownika szkoły objawów chorobowych należy go odizolować w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

       

      § 4

      ORGANIZACJA PRZED EGAMINEM

       

      1. Dyrektor szkoły zapoznaje zespół nadzorujący z zasadami bezpieczeństwa.
      2. Wychowawca klasy informuje członków zespołu nadzorującego danej sali o uczniach, którzy chorują  na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, by tych objawów nie odebrali jako symptomy chorobowe.
      3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
       1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący powinien poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
       2. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
       3. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
       4. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
       5. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzamini
      4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor ustala harmonogram wejść uczniów do szkoły, a wychowawca klasy zaznajamia z nim uczniów i ich rodziców najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu.
      5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

      § 5

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

      1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w IZOLATORIUM.
      2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w IZOLATORIUM, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie:
       1.  powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania,
       2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
      3. W przypadku odizolowania zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
      4. Po zakończonym egzaminie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

       

      § 6

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       

      1. Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminu ósmoklasisty wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
      2. Procedury obowiązują na czas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.  

       

    • KANGUR - UWAGI PO KONKURSIE PRÓBNYM
     • KANGUR - UWAGI PO KONKURSIE PRÓBNYM

      Uczniowie zamiast zalogować się, próbowali się zarejestrować i mają błędne konta, nie widzą "Rozpocznij" po zalogowaniu. Uczeń ma użyć przycisku "ZALOGUJ SIĘ" (NIE "Zarejestruj się"!!!), użyć loginu i hasła od nauczyciela, zaakceptować regulamin, wejść w zakładkę "Konkursu" i wziąć udział w konkursie. Proszę upewnić się, że  po zalogowaniu widoczny jest przycisk "Rozpocznij" na szarym tle. Przycisk w chwili rozpoczęcia konkursu się uaktywni.

       

      Udział w konkursie

      Poproszę o spokojne podejście przy uruchamianiu konkursu. Jednocześnie czyni to ok. 30 tys. użytkowników.

      - Po kliknięciu "Rozpocznij" odczekaj do 20 sekund, jeśli nie otworzyła się nowa strona, kliknąć ponownie "Rozpocznij".

      - Po uruchomieniu się nowej strony zaczynają się ściągać zadania, widać stronę z szarym nagłówkiem, i pustym ekranem, po chwili (do 1 minuty) pojawi się kręcące kółko, czyli zaczyna się pobieranie zadań. To trwa 1-2 minuty. Później swobodnie można wybierać zadania klikając na ich numery. Procedura z reguły trwa znacznie krócej. Jeśli po upływie wskazanych czasów nie ma reakcji, odświeżyć przeglądarkę lub ponownie się zalogować.

      - Po załadowaniu konkursu WSKAZAĆ KLASĘ!

      - w przypadku przerwania konkursu proszę spokojnie powtórzyć procedurę rozpoczęcia konkursu. Odpowiedzi są na bieżąco zapisywane. Po ponownym uruchomieniu konkursu może pojawić się komunikat: "Zasób konkursowy jest już otwarty w innym oknie. Czy na pewno chcesz ponownie otworzyć ten zasób interaktywny " - KLIKNĄĆ "TAK". Wówczas uczeń będzie kontynuował wcześniej przerwany test. Wcześniejsze wskazania są zapisane i będą widoczne.

      - Po zakończonym czasie odpowiedzi zostaną zapisane automatycznie. Jeśli uczeń zakończy wcześniej może skorzystać z przycisku "Zapisz i wyjdź" i może się wylogować / zamknąć przeglądarkę.

      - po zakończonym teście uczeń może obejrzeć test ze swoimi odpowiedziami.

       

      4. Na platformie dzwonek.pl nie będą publikowane wyniki konkursu (ani po próbie, ani po konkursie właściwym). Wyniki będą dostępne tradycyjnie na "kangurowym" koncie szkoły: https://www.kangur-mat.pl/szkola.php.

    • KANGUR MATEMATYCZNY
     • KANGUR MATEMATYCZNY

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem:

      Instrukcja dla uczestnika konkursu  https://www.kangur-mat.pl/index.php

      Indywidualny: login i hasło zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

      Terminarz Konkursu w zależności od kategorii.

       

      KADET – klasa 7 i 8

      BENIAMIN – klasa 5 i 6

      MALUCH – klasa 3 i 4

      ŻACZEK – klasa 2

      Szkolny koordynator konkursu

      Danuta Paluch

     • Nasza e-Szkoła w setną rocznicę urodzin papieża Polaka

      Nowy, dziesiąty już tydzień nauki z Kujawsko-Pomorską Szkołą Internetową rozpoczniemy wyjątkowo – w poniedziałek (18 maja), w rocznicę setnych urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, patrona naszego województwa, uczniów szkół podstawowych i średnich zapraszamy do udziału w warsztatach i katechezach online poświęconych papieżowi. W programie także kącik poezji i minikoncert. Z e-lekcjami i nowym planem zajęć powrócimy we wtorek (19 maja). 

       

       - Święty Jan Paweł II kierował nauczanie do ludzi młodych. Spotkania z młodzieżą były stałym punktem papieskich pielgrzymek. Jego słowa niosły otuchę, były impulsem do działania i zmiany życia na lepsze. W programie wojewódzkich obchodów setnej rocznicy urodzin papieża Polaka nie mogło więc zabraknąć wydarzeń kierowanych do tej grupy wiekowej – mówi marszałek Piotr Całbecki   

       

      Poniedziałkowe katechezy i warsztaty online przygotowujemy wspólnie z  Laboratorium św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W programie m.in.  katecheza online z profesorem Waldemarem Rozynkowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który mówić będzie o papieskich wizytach w województwie kujawsko-pomorskim oraz wykład o Janie Pawle II i beatyfikacji księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, który wygłoszą Michał Brzozowski i Karol Kłosowski z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. O godzinie 12 zapraszamy na minikoncert „Wojtyła akustycznie” w wykonaniu zespołu Z nocy w Moc. Tuż po koncercie Teatr Szpila z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentuje poezję papieża. Na zakończenie ksiądz Dawid Wasilewski wraz z Karoliną Olszewską i Janem Wółkowskim z Laboratorium św. Jana Pawła II mówić będą „O Wojtyle po ludzku”.

       

      Lekcje rejestrujemy i nadajemy na żywo na www.kujawsko-pomorskie.pl; edupolis.pl; YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła.  Można je obejrzeć także w godzinach poza transmisją na żywo.
       

      Pliki do pobrania:

      plan_lekcji-podstawowki.jpg

      program_zajec_-_18_maja_2020.pdf

      plan_lekcji_-_szkoly_podstawowe.pdf

       

    • KLUB MŁODEGO PROGRAMISTY - ONLINE
     • KLUB MŁODEGO PROGRAMISTY - ONLINE

      Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.

      Nauka programowania nigdy nie była łatwiejsza. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spróbowało swoich sił w kodowaniu, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl  i wypełnisz krótki formularz rejestracyjny. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz link, dzięki któremu co tydzień o tej samej porze, przez 10 tygodni, Twoje dziecko będzie poznawało tajniki programowania – korzystając z wirtualnych aplikacji i wsparcia wykwalifikowanych trenerów. Nie musisz niczego instalować – wystarczy jedno kliknięcie.

      Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości moderacji, więc nie czekajcie i rejestrujcie się już dziś. Mamy 1500 miejsc dla 1-, 2- i trzecioklasistów i 1500 dla 4- 5- i szóstoklasistów z całej Polski!

      Rejestracja: www.klubmlodegoprogramisty.pl

      Kluby Młodego Programisty to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

     • KOMUNIKAT

      Decyzją Wójta Gminy Sicienko oddziały przedszkolne w naszej szkole wznawiają działalność (zajecia opiekuńcze) od 11 maja 2020 roku. Szczegółowe informacja w BIP.

    • PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU
     • PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

      Procedura organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kruszynie

      opracowana na podstawie

      Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

      z dnia 4 maja 2020 r.

      dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

      1. Organizacja opieki w przedszkolu:
      1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
      2. W grupie może przebywać do 8 dzieci.
      3. W przypadku, już po uruchomieniu pracy oddziałów przedszkolnych, kiedy rodzic/opiekun  chce zapisać dziecko na zajęcia opiekuńcze do przedszkola, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły lub wychowawcy minimum trzy dni wcześniej. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od posiadanych wolnych miejsc i możliwości organizacyjnych szkoły, a także pracy rodziców.
      4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
      5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
      6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
      7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      8. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
      9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
      10. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
      11. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie szkoły,  przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
      12. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
      13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
      14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
      15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.

       

      Przyprowadzanie i odbiór dziecka z placówki:

      1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do placówki.
      2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do korytarza- szatni znajdującej się przy salach oddziałów przedszkolnych.
      4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
      5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
      6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
      7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      8. Dzieci przyprowadzane są do placówki i odbierane przez osoby zdrowe.
      9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
      10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z placówki.

       

      1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
      1. Przed wejściem do oddziałów przedszkolnych (pierwszy korytarz) tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.
      2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
      3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      4. Codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału dokonuje sprzątaczka.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatury komputerów, włączników w salach.
      5. Czyszczenia i dezynfekcji blatów stolików i krzeseł w pomieszczeniu spożywania posiłków dokonuje pomoc nauczyciela. Pomoc nauczyciela jest też odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
      6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników przeprowadza wicedyrektor szkoły.
      7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

       

      1. Gastronomia -wydawanie posiłków
      1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
      2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
      • stosowania środków ochrony osobistej,
      • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
      • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców,
      1. Posiłki wydawane będą do sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza personel kuchni. Po zakończonym posiłku personel odbiera naczynia.
      2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

       

      1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.
      1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
      2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
      3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie w szkole (pokój nauczyciela wychowania fizycznego), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
      4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
      5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd.

       

      1. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:
      1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
      3. Dyrektor szkoły powiadomia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
      4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
      5. W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      6. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada woźny (umieszczenie) i sekretariat szkoły (przygotowanie).
      7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z obsługą.
      8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
    • BĄDŹMY BIAŁO CZERWONI
     • BĄDŹMY BIAŁO CZERWONI

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji pt. „Bądźmy biało – czerwoni” przeprowadzonej z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji.

                  Nadesłali swoje zdjęcia oraz zdjęcia prac, które wykonali: flagi, kotyliony, desery, kanapki,... Udowodnili, że pomimo trudnych warunków, można uroczyście, z poczuciem humoru i dobrą zabawą okazać się postawą patriotyczną.

       

      Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy:)!!!

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej