• Oświadczenie rodzica - deklaracja i opłaty

    • OŚWIADCZENIE

     Oświadczam, że zobowiązuję się w roku szkolnym 2018/2019 do wnoszenia  opłat za korzystanie mojego dziecka ……………………………………:.……………….

     - z wychowania przedszkolnego w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć wykraczających poza czas 5 bezpłatnych godzin,

     - z wyżywienia: z 3 posiłków – 5,50 zł  x  liczba dni obecności w oddziale przedszkolnym w danym miesiącu w terminie do dnia 12 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy dochodów szkoły nr 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001.

      

     Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godzinach od ……………. do …………….

      

     …………………………………………………….

                                                                                                                                     (data i podpis rodzica/opiekuna)

      

      

     Kliknij, aby pobrać:

     OSWIADCZENIE_RODZICA.docx