• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spkruszyn.edupage.org/

    Data publikacji strony internetowej: 12.04.2021

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.01.2023

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

    Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

    • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
    • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
    • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
    • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

    Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

     

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 12.04.2021

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Nowicka, e-mail: anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 052 3815106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Informacje na temat procedury odwoławczej

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Szkolnej, która łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 10. Drugie wejście, dostępne dla osób niepełnosprawnych, znajduje się miedzy ulicami Szkolną i Leśną, przy sali gimnastycznej i oddziałach przedszkolnych.
    • Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
    • Ponadto są jeszcze trzy wejścia: od strony zachodniej do świetlicy (schody), kolejne do budynku sali gimnastycznej od strony boiska dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony południowej znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
    • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
    • W budynku w części parterowej są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
    • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, w tym dla osoby niepełnosprawnej.
    • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
    • Sekretariat znajduje się na parterze,  gabinet dyrektora szkoły i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski znajdują się na pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • sekretariat@spkruszyn.edu.pl
   • tel 52 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko Poland
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 25814200070110664430000001
   • NIP 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
   • anna.nowicka@spkruszyn.edu.pl