• Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sicienko

    

   Lp.

   Rodzaj czynności

   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

   Termin

   w postępowaniu

    uzupełniającym

   1

   Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
   w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 15 lutego 2018r.

   do 7 marca 2018r.

   od 1 czerwca 2018r.

   do 5 czerwca 2018r.

   2

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

   od 8 marca 2018r.

   do 15 marca 2018r.

   od 6 czerwca 2018r.

   do 13 czerwca 2018r.

   3

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   16 marca 2018r.

   14 czerwca 2018r.

   4

   Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

   od 19 marca 2018r.

   do 23 marca 2018r.

   od 15 czerwca  2018r.

   do 20 czerwca 2018r.

   5

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   23 marca 2018r.

   21 czerwca 2018r.

    

    

   2. Wartość punktowa kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

   1) wielodzietność rodziny;

   2) niepełnosprawność kandydata;

   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Wymienione kryteria mają jednakową wartość - 25 pkt.

    

   Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sicienko oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
   a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria przyjęte Uchwałą nr XXIII/216/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 06.04.2017r., poz. 1486):

    

   Kryterium

   Liczba

   punktów

   Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

   1.

   Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

   10

   informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

   2.

   Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców (opiekunów prawnych) kandydata:

    

   - dokument poświadczający zatrudnienie każdego

   z rodziców: zaświadczenie

   o zatrudnieniu; w przypadku samozatrudnienia: aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji

   o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: oświadczenie;

   - zaświadczenie o studiowaniu

   w systemie dziennym;

   a)

   oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko

   6

   b)

   jedno z rodziców

   3

   3.

   Przedszkole jest w strukturach szkoły obwodowej kandydata

   3

   informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

   4.

   Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił co najmniej 8 godzin dziennie

   3

   informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

   5.

   Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny w tym samym przedszkolu lub szkole

   2

   informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

    

    

    

   Rekrutacja przedszkole – dokumenty

    

   Wniosek

    wniosek_przedszkole.docx

   Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

   oswiadczenie_o_gospodarstwie-1(1).doc

   Oświadczenie o pochodzeniu dziecka z rodziny wielodzietnej

    oswiadczenie_o_rodzinie_wielodzietnej-1(1).doc

   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

    oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka-2.doc

   Potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola

   POTWIERDZENIE_WOLI_zapisu_dziecka_do_przedszkola(1).docx

   Oświadczenie rodzica - deklaracja i opłaty

    

    

    

    

    

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Dziemian, adres e-mail iod@rodo.pl
 • Biuletyn informacji publicznej