• REGULAMIN DOWOZÓW

     • Załącznik nr 1

      do Zarządzenia nr  69/17

      Wójta Gminy Sicienko

      z dnia 1.09.2017r.

      Regulamin dowożenia uczniów do szkół,

      dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

       

      § 1. 1. Dowożeniem w gminie Sicienko objęte są dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (do najbliższego oddziału przedszkolnego / przedszkola), dzieci pięcioletnie, których droga z domu do najbliższego oddziału przedszkolnego / przedszkola przekracza 3 km, niepełnosprawne dzieci pięcio- i sześcioletnie lub starsze (którym odroczono obowiązek szkolny) oraz uczniowie uczęszczający do szkół obwodowych.

      2. W ramach zorganizowanego dowozu dozwolony jest przewóz uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza 3 km w (dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, dzieci pięcioletnie, uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej) oraz 4 km (uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej i uczniowie oddziałów gimnazjalnych).

      3. W szczególnych przypadkach ze zorganizowanego systemu dowozu mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i uczniowie nie wymienieni w ust. 1 i 2 pod warunkiem, że:

      1. będą wolne miejsca w autobusie,
      2. dotarcie do szkoły nie będzie wymagało „przesiadek” ponad te obowiązujące na danej trasie;
      3. przystanek początkowy i końcowy będzie na najbliższym przystanku miejsca zamieszkania ucznia;
      4. będą za tym przemawiały racjonalne przesłanki (np. zmiana miejsca zamieszkania
       w trakcie edukacji);

      4. Skorzystanie z możliwości określonej w ust. 3 wymaga złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku wraz z uzasadnieniem w tej sprawie oraz uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy Sicienko. Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia na kolejny rok szkolny według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Do wniosku dołącza się zobowiązanie, o którym mowa w ust. 7. Wnioski będą rozpatrywane do dnia 20 września każdego roku, po ustaleniu planu dowozu i liczby wolnych miejsc w autobusach. Wnioski złożone w trakcie roku szkolnego będą rozpatrywane na bieżąco.

      5. W przypadku, gdy będzie wystarczająca liczba miejsc w autobusie, z systemu dowozu mogą również korzystać pracownicy szkół, którym nadano status opiekuna. Wnioski w tej sprawie składa się zgodnie z procedurą określoną w ust. 4.

      6. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na stan zdrowia ucznia, opiekę nad uczniem w trakcie jazdy sprawować może rodzic lub opiekun prawny. Wnioski w tej sprawie składa się zgodnie z procedurą określoną w ust. 4.

      7. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów oraz inne osoby, które mają zastać objęte dowozem - na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) podpisują zobowiązanie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu i dostarczają je do szkoły, do której uczęszcza uczeń lub Urzędu Gminy w Sicienku.

       

      § 2. 1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Sicienko.

      2. Plan dowozu dostosowany jest do planu lekcji poszczególnych szkół. Plan dowozu uzgadniają: Główny specjalista ds. oświaty i Dyrektorzy szkół w porozumieniu z Zakładem Komunalnym w Sicienku i pracownikiem Urzędu Gminy w Sicienku zatrudnionym na stanowisku kierowcy.

      3. Listy uczniów dowożonych w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły
      i w terminie do 25 sierpnia przekazuje je organizatorowi.

      4. Każdą zmianę w zakresie liczby dowożonych uczniów oraz organizacji szkoły mogącą mieć wpływ na plan dowozu należy zgłaszać organizatorowi z wyprzedzeniem.  

      § 3. 1. Autobusy szkolne odjeżdżają z wyznaczonych przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozów. Ustalone czasy odjazdów mają charakter przybliżony z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz czas wsiadania i wysiadania uczniów.

      2. Uczniowie i osoby objęte dowozem mogą podróżować autobusami szkolnymi tylko na ustalonych trasach łączących miejsce zamieszkania i szkołę.

       

      § 4. 1. Opiekę nad uczniami w czasie dowozu sprawują osoby zatrudnione przez Urząd Gminy w Sicienku na stanowisku opiekuna dzieci i młodzieży oraz osoby, którym nadano status opiekuna.

      2. Zadania opiekunów, o których mowa w ust. 1 określają: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sicienku oraz szczegółowe zakresy czynności.

      3. W przypadku awarii autobusu lub wypadku opiekun zapewnia bezpieczeństwo uczniom do czasu usunięcia usterki lub podstawienia autobusu zastępczego. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

      4. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu do wyznaczonego przystanku oraz powracających do domu po przywozie ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

      5. Dzieci w wieku do 7 lat winny być przyprowadzane i odbierane z autobusu szkolnego przez rodziców / opiekunów prawnych lub inną upoważnioną osobę dorosłą.
      W przypadku barku osoby upoważnionej do odbioru, dziecko przywożone jest do szkoły  skąd odbierają go opiekunowie prawni.

       

      § 5. 1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek:

      1. stosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów;
      2. punktualnie zgłaszać się na przystanku 5 minut przed wyznaczonym odjazdem autobusu;
      3. wsiadać i wysiadać tylko przednimi drzwiami;
      4. zajmować miejsca w autobusie w ustalonym porządku – kolejne miejsca licząc od czoła pojazdu nie zostawiając pustych siedzeń, od najmłodszych do najstarszych uczniów,
       z uwzględnieniem wytycznych opiekuna;
      5. nie utrudniać pracy kierowcy;

      2. Uczniom dowożonym autobusem szkolnym nie wolno:

      1. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu;
      2. spacerować po autobusie, otwierać okien, wyrzucać przez okno jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecać pojazdu, niszczyć wyposażenia pojazdu;
      3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób;
      4. używać telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób zakłócający podróż pozostałym uczestnikom lub uniemożliwiający właściwą komunikację opiekuna
       z podróżującymi osobami;
      5. wszczynać awantur, bójek, używać słów wulgarnych, grozić innym uczestnikom podróży;
      6. przewozić materiałów łatwopalnych, używać zapałek, zapalniczek;
      7. rozmawiać z kierowcą;
      8. żądać zatrzymania autobusu w innym miejscu niż wyznaczone.

      3. Za szkody wynikłe z działania uczniów naruszającego powyższe ustalenia odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.

      4. Opiekun dowozu zgłasza wszelkie niewłaściwe zachowania uczniów nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. W sytuacji, gdy zachowanie ucznia
      w autobusie zagraża bezpieczeństwu podróży innych uczniów lub dezorganizuje sprawny przewóz szkoła powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia. Organizator dowozów
      w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły może w takiej sytuacji okresowo pozbawić ucznia prawa do korzystania z dowożenia autobusem szkolnym, o czym dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia.

       

      § 6. Kierowca autobusu szkolnego ma obowiązek:

      1. dbać o sprawność techniczną pojazdu,
      2. przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym,
      3. kierować autobusem w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,
      4. włączać światła awaryjne podczas postoju na jezdni w trakcie wsiadania i wysiadania uczniów na przystankach,
      5. współdziałać z opiekunem uczniów w zakresie bezpiecznego i sprawnego dowozu uczniów do i ze szkół.

       

      § 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują:

      1. podczas trwania dowozów – opiekunowie,
      2. w innym czasie – organizator dowozu.

       

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej