• REGULAMIN ŚWIETLICY

     •  

      REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

      W KRUSZYNIE

       

      I. Postanowienia ogólne

      1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym szkoły.

      2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów.

      II. Cele i zadania świetlicy szkolnej

      Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

      Do zadań szczegółowych należy:

      1. Zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach, poprzez naukę oraz  zabawę    w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

      2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).     

      3. Organizowanie zajęć w grupach,  tworzenie warunków do nauki własnej. Wdrażanie  do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w  nauce.                                                                                                                 

      4. Aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na placu zabaw oraz boisku szkolnym.                                                                                 

      5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.

      6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.                              

      7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.          

      8.Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.

      III.  Zasady postępowania rekrutacyjnego

      1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego w czerwcu w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
      2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY wraz z załącznikami, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka
      3. Rekrutacji do świetlicy dokonuje powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.
      4. Kwalifikując dziecko do świetlicy w/w komisja bierze pod uwagę:
      • brak możliwości sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem z powodu wykonywania pracy zawodowej przez obojga rodziców (udokumentowane oświadczeniem),
      • wiek dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najmłodsze, rozpoczynające naukę w szkole),
      • trudną sytuację rodzinną dziecka np. problemy materialne rodziny, rodzina niepełna, dysfunkcyjna.
      1. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły.
      2. Po zakończeniu rekrutacji, w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, o przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor.
      3. Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy ogłasza się w formie pisemnego ogłoszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

      IV. Założenia organizacyjne

      1. Do grupy świetlicowej zapisywane są wyłącznie dzieci z kl. I – III, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości i warunków lokalowych, pozostali uczniowie klas IV-VI.
      2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 16:30.
      3. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy do godziny 16:30.
      4. Dziecko może odebrać ze świetlicy osoba wskazana przez rodziców w karcie zgłoszenia.
      5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.                                                                                    
      6.  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy i programu własnego świetlicy.                                                
      7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

       

      V. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej

      1. Obowiązki uczestnika zajęć świetlicowych:

      1. Uczeń zapisany do świetlicy ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach.
      2. Po przybyciu do świetlicy uczeń ma obowiązek niezwłocznie zgłosić swoją obecność wychowawcy

             świetlicy, co zostaje odnotowane w zeszycie obecności. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności

             za dziecko, które nie zgłosiło swego przybycia do świetlicy.

      1. Podczas zajęć świetlicowych uczeń powinien zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany oraz zobowiązany jest wykonywać polecenia wychowawcy.
      2. Uczeń ma obowiązek dbać o porządek w świetlicy oraz jej wyposażenie. Rodzice ucznia, który dokonał celowego, trwałego zniszczenia przedmiotów świetlicowych mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony sprzęt.
      3. Uczeń nie wychodzi ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy oraz nie oddala się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw. Należy za każdym razem informować wychowawcę w świetlicy o swoim wyjściu.                                                                          

       

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej