• Regulamin

    • TEKST JEDNOLITY
     uchwalony dnia 7 października 2019 roku.

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW

     Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

      

        

     ROZDZIAŁ I

     CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

      

     § 1

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.
     2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
     3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
     4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
     5. Radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
     6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie, tworzące Prezydium Rady,
     7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady.

      

     § 2

     1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów prawa, statutu oraz niniejszego regulaminu.
     2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:
      1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
      2. wyrażanie opinii i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i wniosków w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
      3. organizacyjne wspieranie działalności Szkoły,
      4. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
      5. współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

      

     1.  
     1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kruszynie”.
     2. Rada Rodziców może używać skróconej nazwy: „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kruszynie”.
     3. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

      

     1.  

         Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania, uchwał, zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

      

      

     ROZDZIAŁ II

     KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA RADY

      

     1.  
     1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły                      z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności szkoły.
     2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
      1. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
      2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
      3. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
      4. wyrażanie opinii o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje postępowania,
      5. wyrażanie opinii o podjęciu działalności organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły,
      6. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
      7. uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców.

      

      

     ROZDZIAŁ III

     ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW.

      

     1.  
     1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
     2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie, w głosowaniu tajnym, jednego przedstawiciela klasowej Rady Rodziców.
     3. Reprezentanci klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
     4. Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców oraz trzyosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą:
      1. Wiceprzewodniczący,
      2. Sekretarz  protokołujący posiedzenia Rady Rodziców,
      3. Skarbnik koordynujący sprawy finansowe Rady Rodziców.
     5. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna.
     1. Wybory do władz Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej są tajne.
     2. Rada Rodziców szkoły dokonuje wyboru swoich władz na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym we wrześniu każdego roku. W razie potrzeby, odbywają się wybory uzupełniające.
     3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.
     4. Rada Rodziców szkoły może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób dla wykonania określonych zadań.
     5. Rada Rodziców składa sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu sprawozdawczym we wrześniu każdego roku. Sprawozdanie przedstawiane jest ogółowi Rodziców i publikowane na stronie internetowej szkoły. Za złożenie sprawozdania działalności odpowiedzialny  jest Przewodniczący Rady Rodziców.

      

     1.  

     Kadencja Rady Rodziców szkoły i jej organów trwa rok.

      

      

     ROZDZIAŁ IV

     TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY.

      

     1.  
     1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
     2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo Przewodniczący.
     3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz  i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Rady Rodziców.

      

      

     ROZDZIAŁ V

     WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

      

     • §9
     1. Wybory do trzyosobowego Zarządu, Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Rady we wrześniu.
     2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
     3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
     4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
     5.  Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
     6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:
      1. wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej, która przeprowadza wybory nowych władz Rady Rodziców oraz innych organów zebrania,
      2. sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
      3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
      4. dyskusja programowa,
      5. uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
      6. wybór Przewodniczącego Rady Rodziców,
      7. wybory Zarządu Rady Rodziców,
      8. wybór Komisji Rewizyjnej.
     7. Z  przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, który stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia i przechowywany jest w dokumentacji Rady Rodziców przez okres trzech lat.
     8.  Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący Komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.

      

     1.  

           Plenarne posiedzenia Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący według przyjętego                  w głosowaniu jawnym porządku posiedzenia.

      

      

     ROZDZIAŁ VI

     RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

      

     1.  
     1. Plenarne zebranie ogółu rodziców jest zwoływane przez jej Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
     2. Zebranie ogółu rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej  złożone do Przewodniczącego Rady Rodziców.

      

     1.  
     1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy na rok., zgodnie z potrzebami.
     2. Zebrania zwołuje Przewodniczący i powiadamia o nich członków Rady                                        z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

      

     1.  
     1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przynajmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.
     2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

      

     1.  

                 Formy i częstotliwość działania innych struktur funkcjonujących w ramach  Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań jakich się te zespoły podjęły.

      

      

      

     1.  

     Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

      

      

     ROZDZIAŁ VII

     ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

      

     1.  
     1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły

     z następujących źródeł :

     1. ze składek rodziców,
     2. wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
     3. dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
     4. działalności gospodarczej.
     1.  

      

     1. Wysokość składek rodziców ustala Rada Rodziców na końcu każdego roku szkolnego. Informacje o wysokości składki przedstawia rodzicom Przewodniczący Rady Rodziców.
     2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
     1.  
     1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo  przez Radę Rodziców szkoły.
     2. Preliminarz Rady Rodziców uchwalony jest do końca października każdego roku.

      

     §19

      Preleminarz powinien uwzględniać wydatkowanie środków na:

     • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,
     • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym i środowiskowym, jak Dzień Sportu, Dzień Dziecka i inne imprezy dla dzieci,
     • dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
     • dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi

     i ogólnopolskim,

     • częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek,
     • zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
     • zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
     • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,
     • na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej,
     •  dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

      

     §20

     Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji Rady Rodziców.

      

     §21

     Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz rodziców. W takim przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

      

      

     ROZDZIAŁ VIII

     OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW.

      

     1.  
     1. Rada Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
     2. Rada Rodziców prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
     3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy

       

     ROZDZIAŁ IX

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1.  
     1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne może zapraszać Dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
     2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych                             w niniejszym regulaminie.
     3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną Rada Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

      

     1.  

               Członkowie klasowych rad rodziców, władz Rady Rodziców szkoły, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

      

      

      

     1.  

     Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
     w Kruszynie, ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko oraz innymi zgodnymi  z pełnionymi funkcjami.

      

     1.  

     Rada klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.

     § 27

     Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

      

     § 28

     Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

     •  
     1.  

     Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia. Traci moc Regulamin Rady Rodziców uchwalony w dniu 24 września 2007 roku.

      

      

      

      

     Dyrektor szkoły                                        .............................................................

      

     Przewodniczący Rady Rodziców:            ............................................................

                                                                                                                                           

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej