• Plan pracy świetlicy szkolnej

    •  

     PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2017/2018

     Szkoła Podstawowa w Krusznie

      

      

      

     Zadanie główne

     Zadanie szczegółowe

     Formy i sposoby realizacji

      Termin

     1.

     Witaj szkoło, żegnajcie wakacje.

     ·         poznawanie się grupy,

     ·         kształtowanie zdolności manualnych,

     ·         poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy,

     ·         umiejętność wypowiadania się na temat wakacji,

     ·         współdziałanie w grupie,

     ·         integracja z grupą,

     ·         „Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci.

     ·         Praca plastyczna na temat wakacji.

     ·         Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem.

     ·         Przeprowadzenie zajęć „Poznajmy się lepiej”.

     ·         Przeprowadzenie pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły, podczas zabaw, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

     ·         Poznanie praw i obowiązków uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     ·         Swobodne wypowiedzi o minionych wakacjach – oglądanie pamiątek.

     ·         Wykonanie rysunku kredką na temat „Moja wakacyjna przygoda”.

     ·         Zabawy ruchowe na boisku.

     ·         Zabawy integracyjne: integracja zespołu, tworzenie norm grupowych.

     Wrzesień

     2018

     2.

     Bezpieczna droga do szkoły.

     ·         kształcenie dyspozycji w zakresie postawy, samokontroli, społecznego zaangażowania

     ·         poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,

     ·         postawa asertywna dziecka,

     ·         Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne – rysunek farbami lub kredkami.

     ·         „Rybi szkielet” – wspólne ustalanie zasad obowiązujących w świetlicy.

     ·         Dekorowanie świetlicy.

     ·         Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.

     ·         Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole.

     ·         Nauka podstawowych znaków drogowych.

     ·         Wykonanie znaków drogowych (tektura, farby, kredki).

     ·         Krzyżówki i łamigłówki.

     ·         Gry planszowe.

     ·         Zabawy ruchowe.

     ·         Zabawa muzyczna „Znaki drogowe”.

     Wrzesień 2018

     3.

     Witamy jesień.

     ·         kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,

     ·         zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi,

     ·         rozwijanie zdolności manualnych,

     ·         właściwa współpraca w grupie,

     ·         Pogadanka na temat jesieni i innych pór roku.

     ·         Konkurs recytatorski wybranych wierszy o tematyce jesieni.

     ·         Przygotowanie gazetki ściennej „Jesień”.

     ·         Przygotowanie wystawki „ Dary jesieni”.

     ·         Nauka piosenki „Kolorowa jesień”.

     ·         Przeprowadzenie zabaw na boisku szkolnym (hula-hop, skakanki itp.).

     ·         Wykonanie drzewka jesiennego.

      

      

      

     Wrzesień 2018

     4.

     Żyj zdrowo.

     ·         wdrażanie do działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego,

     ·         edukacja żywieniowa,

     ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

     ·         poznanie przyczyn zanieczyszczeń ekologicznych,

     ·         formy ochrony środowiska,

     ·         Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój.

     ·         Stworzenie przez dzieci menu na temat „Zdrowa żywność – zdrowe ciało”.

     ·         Wykonanie prac plastycznych „Moje ulubione owoce i warzywa” – technika collage.

     ·         Praca plastyczna „Nasza ziemia” – plakat.

     ·         Zabawy ruchowe ze śpiewem.

     Wrzesień 2018

     5.

     Sport to zdrowie.

     ·         wiedza na temat spędzania czasu wolnego,

     ·         pozytywne aspekty spędzania aktywnie czasu wolnego,

     ·         umiejętność współdziałania w grupie,

     ·         pozytywna rywalizacja podczas zabawy,

     ·         szanowanie siebie i innych,

     ·         higiena pracy i nauki,

     ·         Rozmowa na temat różnych dyscyplin sportowych i ich wpływu na zdrowie i samopoczucie.

     ·         Sport – to zdrowie – scenki rodzajowe.

     ·         Wykonanie rysunku kredkami świecowymi o tematyce „Mój czas wolny”.

     ·         Przygotowanie gazetki ściennej: „Zdrowy styl życia”.

     ·         Zabawy muzyczne z rekwizytami.

     ·         Zabawy ruchowe na boisku – wdrażanie do współzawodnictwa.

     ·         Gry planszowe.

     ·         Aktywność ruchowa i umysłowa.

     Wrzesień 2018

     6.

     Jesień – praca w ogrodzie, dary sadów i ogrodów.

     ·         rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu,

     ·         zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie,

     ·         ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego,

     ·         poznanie nazw owoców,

     ·         znaczenie owoców i warzyw w życiu codziennym,

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ·         Czytanie wiersza „Pani Jesień”.

     ·         Zorganizowanie jesiennego spaceru – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

     ·         Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów, liści, wrzosu…

     ·         Wykonanie ludzików.

     ·         Poznanie wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy.

     ·         Wykonanie kukiełek z warzyw.

     ·         Wykonanie warzyw i owoców z plasteliny – zrobienie wystawki.
      

      

     Październik 2018

     7.

     Dzień Nauczyciela. Podziękuję mojej Pani.

     ·         kształtowanie nawyków grzecznościowych,

     ·         wyrabianie postaw szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły,

     ·         kształtowanie poczucia przynależności do szkoły, do klasy, do świetlicy,

     ·         rozwijanie zdolności manualnych,

     ·         umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

     ·         Rozmowa z dziećmi o pracy nauczyciela oraz pracowników szkoły.

     ·         Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczyciela.

     ·         Układanie wierszy i opowiadań o swoich wychowawcach.

     ·         Wykonanie laurek – praca plastyczna.

     ·         Redagowanie i składanie życzeń.

     ·         Zabawy ruchowe ze śpiewem.

     ·         Gry stolikowe.

     Październik 2018

     8.

     Zwierzęta wokół nas.

     ·         uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom i ptakom, zwłaszcza podczas nadchodzącej zimy,

     ·         obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie – zajęcia terenowe,

     ·         kształtowanie umiejętności zauważania i doceniania piękna przyrody,

     ·         Rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy, lasach, polach.

     ·         Rozpoznawanie różnych gatunków ssaków, ptaków.

     ·         Gry i zabawy dramowe: „Odgłosy zwierząt”.

     ·          „Jakie to zwierzę” – naśladownictwo.

     ·         Oglądanie albumów i czasopism tematycznych.

     ·         Krzyżówki.

     ·         Wykonanie prac plastycznych – origami.

     Październik 2018

     9.

     Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

     ·         budzenie szacunku dla tych którzy odeszli z naszego otoczenia,

     ·         przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku,

     ·         pielęgnowanie tradycji: Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny,

     ·         Pogadanka na temat jak należy zachować się w miejscach pamięci, na cmentarzach.

     ·         Czytanie wiersza Hanny Łachockiej „Zaduszkowe Płomyki” – wykonanie ilustracji do wiersza.

     ·         Słuchanie muzyki poważnej.

     ·         Wykonanie wydzieranki „Płonący znicz”.

     ·         Zabawy na świeżym powietrzu.

     ·         Gry stolikowe.

     Październik 2018

     10.

     Wspominamy Księdza Kardynała Wyszyńskiego.

     ·         zapoznanie dzieci z postacią Stefana Wyszyńskiego,

     ·         kształcenia otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka,

     ·         Praca z tekstem.

     ·         Przybliżenie cytatów i wypowiedzi Stefana Wyszyńskiego.

     ·         Prace plastyczne.

     ·         Konkurs plastyczny na najładniejszy portret patrona naszej szkoły.

     ·         Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

     ·         Zabawy towarzyskie – kalambury.

     Listopad 2018

     11.

     Moja Ojczyzna. Święto Niepodległości.

     ·         poznanie symboli narodowych,

     ·         poznanie historii ojczyzny dotyczącej odzyskania, niepodległości w 1918r

     ·         rozwijanie patriotyzmu i poszanowania swojego kraju,

     ·         Czytanie i interpretacja wierszy poświęconych Ojczyźnie.

     ·         Recytacja wiersza „Kto ty jesteś”.

     ·         Nauka słów, melodii Hymnu Narodowego.

     ·         Polska w legendach.

     ·         Gry i zabawy integrujące grupę.

     ·         Gry planszowe.

     Listopad 2018

     12.

     Moja rodzina i rodzina szkolna. Zainteresowania.

     ·         wzmacniane więzi emocjonalnych z członkami rodziny,

     ·         opiekowanie się młodszym rodzeństwem,

     ·         kształtowanie postaw godności osobistej,

     ·         integracja grupy,

     ·         umiejętność gospodarowania czasem wolnym,

     ·         rozwijanie zainteresowań,

     ·         Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie”.

     ·         Praca plastyczna „Moja Rodzina”.

     ·         Burza mózgów „Obowiązki Mamy, Taty i moje w domu”.

     ·         Zabawa pantomimiczna „Czyj to portret”.

     ·         Zabawy towarzyskie.

     ·         Pogadanka na temat hobby – wystawa kolekcjonerska.

     ·         Kalambury.

      

     Listopad 2018

     13.

     Kultura człowieka. Bon ton – o dobrym wychowaniu.

     ·         kształtowanie nawyków grzecznościowych,

     ·         budzenie szacunku dla ludzi starszych,

     ·         umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

     ·         rozwijanie wyobraźni,

     ·         Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych.

     ·         Czytanie i analizowanie fragmentów książki „ ABC dobrego wychowania” J.Gumowskiej.

     ·         Gry dydaktyczne.

     ·         Wykonanie plakatu techniką collage na temat „Jakie znasz zwroty grzecznościowe?”.

     ·         Mówię STOP agresji i przemocy.

     ·         Radzę sobie w trudnych sytuacjach.

     ·         Zabawy ruchowe ze śpiewem.

     Listopad 2018

     14.

     Andrzejkowe wróżby.

     ·         poznanie zwyczajów andrzejkowych – kultywowanie tradycji,

     ·         wdrażanie do wspólnej, wesołej zabawy,

     ·         kształcenie właściwego stosunku do wróżb,

     ·         umiejętność rywalizacji w grupie,

     ·         kształtowanie wrażliwości,

     ·         otwarcie na drugiego człowieka,

     ·         przyjaźń w naszym życiu,

     ·         Rozmowa na temat święta andrzejkowego – swobodne wypowiedzi dzieci.

     ·         Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy.

     ·         Dyskoteka – konkurs taneczny.

     ·         „Mój przyjaciel” – figurki z masy solnej, rysunki pastelami.

     Listopad 2018

     15.

     Górniczy trud. Mikołajki.

     ·         poszanowanie dla trudnej niebezpiecznej pracy górnika,

     ·         umiejętność dawania i sprawiania niespodzianek drugiemu człowiekowi (zwłaszcza samotnemu),

     ·         Barbórka - święto górnictwa.

     ·         Zapoznanie z legendą „Gustlikowy skarb”.

     ·         Praca plastyczna „ W kopalni ” – węgiel.

     ·         Samodzielne wykonanie czapki górniczej, latarenki.

     ·         Słuchanie nagrań zespołu „Śląsk”.

     ·         „Lepsze dawanie niż branie” – czytanie bajki „Kubuś Puchatek”.

     ·         Zabawa mikołajkowa i wręczanie prezentów.

     ·         Prace plastyczno – techniczne: but mikołajkowy, maska mikołaja.

     ·         Nauka piosenki Majki Jeżowskiej „Kochany Panie Mikołaju”.

     Grudzień 2018

     16.

     Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

     ·         kształtowanie postaw opiekuńczości wobec zwierząt,

     ·         budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy,

     ·         rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt,

     ·         Pogadanka „ Jak możemy pomagać zwierzętom podczas zimy”.

     ·         Rozwiązywanie rebusów o ptakach.

     ·         Praca plastyczna „Karmnik dla ptaków”.

     ·         Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

     Grudzień 2018

     17.

     Przygotowujemy się do Świat Bożego Narodzenia.

     ·         poznanie i przypomnienie zwyczajów wigilijnych,

     ·         poszanowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

     ·         uwrażliwienie na piękno tradycji: kolędy, potrawy, dekoracje, miejsce dla nieznajomego przy stole,

     ·         Pogadanka na temat tradycji świątecznych.

     ·         Wykonanie ozdób choinkowych: łańcuchy, serduszka itp.

     ·         Wykonanie kart świątecznych, nauka adresowania kopert.

     ·         Umiejętność składania życzeń.

     ·         Nauka pakowania prezentów.

     ·         Układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych.

     ·         Dekoracja świetlicy, strojenie choinki.

     ·         Nauka i słuchanie kolęd.

     ·         Praca plastyczna „Mikołaj z masy solnej”.

     ·         Świetlicowa wigilia (dzielenie się opłatkiem).

     ·         Zabawy terenowe „po tropach”, rzuty do celu śnieżkami.

     Grudzień 2018

     18.

     Wesoły karnawał.

     ·         wyrabianie wrażliwości estetycznej,

     ·         kultura zachowania się na balu,

     ·         elementy savoivre-vivre,

     ·         Wykonanie maseczek karnawałowych.

     ·         Dekorowanie świetlicy.

     ·         Wykonanie kotylionów z tektury – zabawa karnawałowa.

     ·         Zabawy towarzyskie.

     ·         Wybór najciekawszego stroju karnawałowego.

     ·         Zabawy zimowe na śniegu i lodzie.

     ·         Gry towarzyskie.

     ·         Wycinanie ozdabianie serwetek papierowych.

     Styczeń 2019

     19.

     Tydzień z moim ulubieńcem.

     ·         poznanie ulubionych maskotek dzieci,

     ·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudzą własność,

     ·         integracja grupy,

     ·         Mój ulubiony pluszak, zabawka – pogadanka.

     ·         Praca plastyczna „Zwierzę o jakim marzę”.

     ·         Porządkowanie zabawek świetlicowych.

     ·         Dzielenie się zabawkami.

     Styczeń 2019

     20.

     Nasze Babcie i Dziadkowie.

     ·         kształtowanie więzi rodzinnych,

     ·         umiejętność dziękowania za ich obecność w naszym życiu,

     ·         samodzielne redagowanie życzeń,

     ·         wyrażanie szacunku dla starszych,

     ·         nauka zbiorowego śpiewania piosenek dla Dziadków,

     ·         Czytanie i nauka wiersza „Nasza Babcia”.

     ·         Pogadanka na temat Babć i Dziadków.

     ·         Wykonanie portretów „Nasi Dziadkowie”.

     ·         Laurka dla Babci, etui do okularów, kwiat z cukierków –wykonanie prezentów dla bliskich.

     ·         Drzewo genealogiczne – praca plastyczna – konkurs.

     Styczeń 2019

     21.

     Zima - bezpiecznie na lodzie i śniegu.

     ·         poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu,

     ·         rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie (ubiór…),

     ·         poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego,

     ·         umiejętność wypowiadania się na temat bezpiecznych zabaw zimowych,

     ·         niebezpieczeństwa – zabawy w pobliżu jezdni, na lodzie,

     ·         Układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej.

     ·         Czytanie opowiadań i wykonanie do nich ilustracji.

     ·         Wykonanie bałwana z wykorzystaniem tektury, waty, kaszy, ryżu – praca plastyczna.

     ·         Zabawy na świeżym powietrzu – toczenie kul, lepienie bałwana, rzut do celu.

     Styczeń 2019

     22.

     Zimowe baśnie. Walentynki.

     ·         umiejętność swobodnego wypowiadania się,

     ·         radość z drobnych prezentów,

     ·         kształtowanie wyobraźni i marzeń,

     ·         Prowadzenie rozmów „ Jak chciałbym spędzić ferie zimowe ?”.

     ·         Walentynkowe serca – praca plastyczna.

     ·         Przypomnienie tradycji dnia Św.Walentego.

     ·         Przyzwyczajanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu – hartowanie organizmu.

     Luty 2019

     23.

     J.Ch.Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze bajki.

     ·         zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza,

     ·         rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

     ·         rozwijanie sprawności manualnej,

      

      

      

      

      

     ·         Czytanie bajek Andersena.

     ·         Konkurs „Czy znasz te bajki ?”.

     ·         Odgadywanie bajek - drama.

     ·         Zabawy ruchowe.

     ·         Malowanie farbami ulubione postaci bajkowe.

     Luty 2019

     24.

     Książka moim przyjacielem.

     ·         rozwijanie wyobraźni,

     ·         rozwijanie nawyku czytelniczego,

     ·         zachęcanie do korzystania z prasy dziecięcej,

      

     ·         Pogadanka „Moja ulubiona książka”.

     ·         Wykonanie zakładki do książki.

     ·         Prace plastyczne.

     ·         Zaprojektowanie okładki ulubionej książki – farby.

     ·         Rebusy, zagadki, kalambury.

     ·         Zabawy na świeżym powietrzu.

     Marzec 2019

     25.

     Pierwsze zwiastuny wiosny.

     ·         rozbudzanie inwencji twórczych,

     ·         uwrażliwienie na zmiany zachodzące w przyrodzie,

     ·         dbałość o czystość otaczającego nas środowiska,

     ·         rozwijanie spostrzegawczości,

     ·         Wycieczka po okolicy w celu szukania śladów wiosny.

     ·         Wykonanie gazetki pod tytułem „Wiosna tuż..tuż..”

     ·         Wykonanie kukły Marzanny.

     ·         Prace plastyczne przy muzyce A.Vivaldiego „Cztery pory roku”.

     ·         Gry i zabawy na boisku szkolnym.

     Marzec 2019

     26.

     Witaj wiosno.

     ·         kształcenie poszanowania dla pracy rolników,

     ·         rozbudzanie uczuć estetycznych,

     ·         prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych (zawilec, sasanka, krokus),

     ·         Kwiaty  w moim ogródku, parku – orgiami, technika batikowa.

     ·         Zabawy rzutne.

     ·         Gra w minikoszykówkę.

     ·         Utrwalanie poznanych wcześniej piosenek.

     Marzec 2019

     27.

     Pory dnia i roku.

     ·         uświadamianie dziecku w jaki sposób cywilizacja i lekkomyślność człowieka zagraża ziemi,

     ·         umiejętność wyrażania swych myśli,

     ·         swobodne wypowiedzi na temat własnych obserwacji – praca w grupie,

     ·         Rozmowa na temat dobowego ruchu Ziemi – dzień, noc.

     ·         Praca z globusem.

     ·         Umiejętność dostosowania się do zmian pór roku – higiena człowieka.

     ·         Warunki życia zwierząt i roślin w różnych porach roku i dnia.

     ·         Oglądanie filmów przyrodniczych.

     ·         Praca plastyczna – wykonanie planszy przedstawiającej Układ Słoneczny.

     ·         Wykonanie portretu Mikołaja Kopernika i zrobienie wystawki.

     Marzec 2019

     28.

     Kolorowy świat zabawek.

     ·         kształcenie umiejętności organizacji zabawy,

     ·         zwycięstwo bądź porażka - atrybuty gier planszowych, komputerowych,

     ·         Rozmowy na temat ulubionych zabaw.

     ·         Praca plastyczna „moja ulubiona zabawka”.

     ·         Pogadanka „Podziel się swoimi zabawkami”.

     ·         Zabawy i gry tematyczne.

     ·         Budowle z kart, domino.

     ·         Klocki magnetyczne.

     ·         Gry komputerowe.

     Marzec 2019

     29.

     Nasza biblioteka.

     ·         przypomnienie regulaminu biblioteki szkolnej,

     ·         rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka „Książka to najlepszy przyjaciel”,

     ·         rozwijanie pracy twórczej,

     ·         Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych książek, czasopism, autorów.

     ·         Wykonanie z gliny ulubionego bohatera.

     ·         Projektowanie okładek do książek.

     ·         Owijanie książek.

     ·         Rebusy, zagadki, krzyżówki.

     ·         Zabawa z piłką.

     ·         Klocki.

      

      

      

      

      

     Kwiecień 2019

     30.

     Zwyczaje Świąt Wielkanocnych.

     ·         umacnianie więzi rodzinnych przy świątecznym stole,

     ·         rozwijanie sprawności manualnych,

     ·         dzielenie się przeżyciami z okresem świąt,

     ·         rozwijanie zainteresowań poezją,

     ·         adresowanie kopert,

     ·         Poznawanie obyczajów Świąt Wielkiej Nocy.

     ·         Wykonanie ozdób świątecznych.

     ·         Praca plastyczna  - kartka świąteczna.

     ·         „Śmigus dyngus w moim domu” - pastele.

     ·         Czytanie wierszy okolicznościowych.

     ·         Wypisywanie kart świątecznych.

     ·         Wykonanie pisanek , kraszanek (wyjaśnianie pojęć Wielkanoc, mazurki, kraszanki, dyngus).

     ·         Zabawy klockami.

     ·         Odwzorowanie kształtów figur.

      

     Kwiecień 2019

     31.

     Zawody naszych rodziców.

     ·         uświadomienie znaczenia i ważności wykonywania prac zawodowych,

     ·         podział obowiązków w rodzinie,

     ·         rozwijanie postawy szacunku wobec dorosłych,

     ·         Rozmowa z dziećmi na temat zawodów i pracy naszych rodziców.

     ·         Poznajemy zajęcia pracowników szkoły.

     ·         Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody – wydzieranka.

     ·         „Praca rodziców” , „Mój wymarzony zawód” – prace plastyczne – technika dowolna.

     ·         Ćwiczenia poranne mające na celu pobudzenie aktywności ruchowej poprzez zabawę np. „Robisz tak jak ja”.

     ·         Tematyczne gry stolikowe np. zawody.

      

      

     Kwiecień 2019

     32.

     Czy już znasz patrona naszej szkoły?

     ·         zapoznanie dzieci z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

     ·         kształcenie wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka,

     ·         Praca z tekstem.

     ·         Przybliżenie cytatów i wypowiedzi Stefana Wyszyńskiego.

     ·         Prace plastyczne.

     ·         Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

     ·         Zabawy towarzyskie – kalambury.

     Maj 2019

     33.

     Bydgoszcz - moje miasto.

     Nasz region.

     ·         zapoznanie z zabytkami naszego miasta,

     ·         poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie),

     ·         poznanie symboli narodowych oraz symboli  miasta Bydgoszcz,

     ·         Zapoznanie dzieci z legendami o Bydgoszczy.

     ·         Quiz o Bydgoszczy – zabytki  miasta.

     ·         Zorganizowanie z udziałem dzieci wystawki „Mój region” .

     ·         Konkurs plastyczny – „Moja okolica” – technika dowolna.

     ·         Zabawy bieżne „Berek” i  „Gonitwa”.

     ·         Zabawy z elementami czworakowania „Żabki i zające”.

     ·         Wykonanie mapy i zaznaczenie Kruszyna, Bydgoszczy, większych miast oraz rzek.

     Maj 2019

     34.

     Zabawy sportowe.

     ·         hasło przewodnie – zdrowa rywalizacja, umiejętność przegrywania, godzenie się z porażką,

     ·         Rozmowa z dziećmi na temat „Moje ulubione zabawy” – kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania.

     ·         Papieroplastyka – „Dyscyplina sportowa”.

     ·         Gry i zabawy na boisku sportowym z wykorzystaniem skakanek, piłek, obręczy.

     ·         Gra  „Dwa ognie”.

     ·         Zabawy ruchowe ze śpiewem np. „Chodzi lisek koło drogi”.

      

      

      

     Maj 2019

     35.

     Kocham cię Mamo i Tato.

     ·         pogłębienie szacunku do Matki i Ojca,

     ·         rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

     ·         rozwijanie zaradności i samodzielności,

     ·         Czytanie opowiadań i wierszy związanych z tematyką.

     ·         Doskonalenie słuchania ze zrozumieniem.

     ·         Nauka wybranego wiersza na pamięć – wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.

     ·         Przygotowanie inscenizacji.

     ·         Nauka piosenki „ A ja wolę moją Mamę”.

     ·         „Jak mogę pomóc Mamie” – metoda rybiego szkieletu.

     ·         Zajęcia plastyczne „Portret mojej Mamy” – zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne wyglądu.

     ·         Samodzielne wykonanie laurek i wpisanie życzeń.

     ·         Gry planszowe.

     ·         Zabawy rytmiczne przy muzyce.

     Maj 2019

     36.

     Międzynarodowy Dzień Dziecka.

     ·         wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie,

     ·         budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach,

     ·         „Wszystkie dzieci są nasze” – rozmowa na temat dzieci różnych narodowości.

     ·         Poznanie cech charakterystycznych ubiorów narodowych.

     ·         Dekoracja sali – wykonanie gazetki okolicznościowej.

     ·         Kukiełki - wykorzystanie materiałów waty ,wełny.

     ·         Gra planszowa „Melonik” – ukazywanie różnic w wyglądzie dzieci z różnych krajów.

     ·         Zabawa na świeżym powietrzu – ringo , siatkówka.

     Czerwiec 2019

     37.

     Moje wakacje.

     ·         zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego,

     ·         wdrażanie do kulturalnej zabawy,

      

     ·         Rozmowa „Nasze plany wakacyjne”- praca z mapą i przewodnikiem turystycznym.

     ·         Pogadanka na temat bezpiecznych zabaw, sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożeń – spotkanie z pielęgniarką szkolną.

     ·         Szukanie wierszy o tematyce letniej i wakacyjnej.

     ·         „Moje wakacje” – własna inwencja twórcza dzieci.

     ·         Orgiami – „Moje podwórko”.

     ·         Gry zręcznościowe, rzut do celu.

     ·         Zabawy orientacyjno-porządkowe: „Szybko – wolno”.

     Czerwiec 2019

     38.

     Lato, lato… Wakacyjne przestrogi.

      

     ·         bezpiecznie wracamy po wakacjach do szkoły,

     ·         umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach,

     ·         kształcenie samodzielności,

     ·         „Mój przepis na bezpieczne lato” – pisemna praca w grupach.

     ·         Rozwiązywanie zagadek i rebusów.

     ·         Przypomnienie piosenek letnich i wakacyjnych.

     ·         Swobodne wypowiedzi dzieci nt. „Jak bezpiecznie podróżować?”

     ·         Zabawa dramowa –  „Zgubiłem się”.

     ·         Przypominamy numery alarmowe.

     ·         Układamy wakacyjny regulamin.

     ·          Praca plastyczna pod tytułem „Kolory lata”.

     ·         Zabawy na świeżym powietrzu.

     ·         Piknik – hartowanie organizmu.

     ·         Porządkowanie świetlicy (pakowanie zabawek – zdejmowanie dekoracji).

     Czerwiec 2019

      

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej