• Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru

    •  

     CEREMONIAŁ SZKOLNY

     Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

     W KRUSZYNIE

      

     CEREMONIAŁ SZKOŁY jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru. Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. 

     Stanowi on integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego, wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne.

      

     I. Nazwa szkoły brzmi: 

     Szkoła Podstawowa

     im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

      

     II. Ceremoniał szkolny zawiera:

     • symbole szkoły
     • sztandar szkoły
     • hymn szkoły
     • obchody Dnia Patrona
     • teksty ślubowania na ucznia i absolwenta
     • stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły
     • postawy i chwyty

      

     III. Symbole szkoły to:

     • postać Patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego
     • Sztandar
     • Hymn szkoły
     • Ceremoniał Wewnątrzszkolny
     • Tarcza szkolna

      

     IV. Sztandar szkolny

     Szkoła posiada własny sztandar, na którym widnieje nazwa szkoły i jej imię, uczy godnej postawy i zobowiązuje do przejmowania zasad postępowania Patrona Szkoły-Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Wielkiego Polaka i patrioty:

     • człowieka prawego, uczciwego i pełnego wiary,
     • spieszącego z pomocą tym, którzy najbardziej tego oczekują,
     • człowieka dążącego do poznania prawdy,
     • pokonującego trudności w dążeniu do słusznego celu. 

         

     Opis sztandaru:

     Sztandar o wymiarach 105 x 98 cm wykonany jest z jedwabnego materiału przytwierdzonego do drzewca i obszyty złotymi frędzlami o długości 4 cm . Drzewiec stanowi drewno w ciemnym kolorze z głowicą w kształcie godła państwowego. Strona główna (awers) posiada szafirowe tło. Centralne miejsce zajmuje postać Patrona Kard. Stefana Wyszyńskiego otoczona  złotym napisem- w górnej części- Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, a –w dolnej części- w Kruszynie.

      

     Druga strona sztandaru posiada czerwone tło, na którym w centralnym miejscu umieszczone jest godło Polski- srebrno-biały orzeł w złotej koronie. Nad godłem widnieje złoty napis –Rzeczpospolita Polska, a u dołu w tym samym kolorze- Bóg- Honor- Ojczyzna.

      

     • Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem   Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
     • Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a  przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji,  właściwych postaw jego poszanowania.
     • Sztandar jest przechowywany w gablocie okolicznościowej u dyrektora szkoły. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego
     • Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, którego byliśmy świadkami, dzięki czemu ma ona wymiar nie tylko świecki, ale również religijny. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy.
     • Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja   w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie klasy VI wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu.
     • Skład pocztu sztandarowego:
      • chorąży: jeden uczeń
      • asysta: dwie uczennice
     • Drugi skład pocztu sztandarowego:
      • chorąży: jeden uczeń
      • asysta: dwie uczennice.
     • Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 
     • Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). 
     • Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 
     • Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wybrany spośród nauczycieli. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
     • Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 
      • Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula
      • Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

      

     • Insygnia pocztu sztandarowego: 
      • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
      • białe rękawiczki.
     • Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego:
      • nowy poczet, ustawia się następująco:
      • przed sztandarem chorąży i jego rezerwa - wzdłuż bocznych płaszczyzn sztandaru asysta
      • Pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży, który mówi:

     Przekazujemy Wam ten Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Otoczcie go opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę

      

     Chorąży nowego pocztu odpowiada:

     Przyjmujemy od Was Sztandar Szkoły. Będziemy dbać o niego. Sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową w Kruszynie.

      

     Nowy Chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym następuje przekazanie sztandaru.

      

     Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

     • wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego, powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.
     • wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość.

     „Baczność” 

      

     „Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. 

     Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. 

      

     Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: 

     „Do hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. 

      

     Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę:

     „Do hymnu szkoły” 

      

     Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący  podaje komendę: 

     „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

      

     Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach wykonywany jest hymn szkoły. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: 

     „Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. 

      

     Chwyty sztandaru 

     W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty: 

     • postawa „zasadnicza” -sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała.
     • postawa „spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".
     • postawa „na ramię" -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
     • postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".
     • salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy „prezentuj”- Chorąży robi zwrot w praw o skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi do postawy "prezentuj” i „spocznij”.
     • salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „ na prawo patrz ” - pochyla sztandar; " baczność"- bierze sztandar na ramię. 

      

     Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu i staje po lewej lub prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji „baczność” następuje w kościele podczas podniesienia Hostii. Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach: podczas hymnu narodowego, podnoszenia flagi na maszt, podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjeś pamięci, podczas składania wieńców i zniczy przez wyznaczone delegacje, podczas opuszczania trumny do grobu.

      

     Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

     • wprowadzenie sztandaru

      

     L.p.

     Komendy

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

     Poczet sztandarowy

     sztandar

     1.

     proszę o powstanie

     Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

     przygotowanie do wejścia

     postawa „ na ramię ”

     2.

     "baczność" sztandar wprowadzić

     Uczestnicy w postawie "zasadniczej"

     - wprowadzenie sztandaru

     - zatrzymanie na ustalonym miejscu

     - w postawie "na ramię w marszu"

     - postawa "prezentuj"

     3.

     "do hymnu"

     jak wyżej

     postawa „zasadnicza”

     postawa "salutowanie w miejscu"

     4.

     „po hymnie”

     uczestnicy w postawie "spocznij"

     spocznij

     - postawa "prezentuj" - postawa "spocznij"

      

     5.

     można usiąść

     uczestnicy siadają

     spocznij

     postawa "spocznij"

      

      

     • wyprowadzenie sztandaru

      

     1.

     proszę o powstanie

     uczestnicy powstają przed wyrowadzeniem sztandaru

     spocznij

      

     postawa "spocznij"

     2.

     "baczność" sztandar wyprowadzić

     uczestnicy w postawie „zasadniczej”

      postawa „zasadnicza”

     - wyprowadzenie sztandaru

     postawa "zasadnicza" postawa "na ramię w marszu"

      

     3.

     „spocznij”

     uczestnicy siadają

      

      

      

      

     • przekazanie sztandaru

      

      

     L.p.

     Komendy

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

     Poczet sztandarowy

     Sztandar

     1.

     proszę wstać

     uczestnicy wstają

     postawa "spocznij"

     postawa "spocznij"

     2.

     poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu lub wytypowani uczniowie kl. V ) do przekazania sztandaru- wystąp

     uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

     postawa "zasadnicza"

     -postawa "zasadnicza" postawa "prezentuj"

     3.

     "baczność"- sztandar przekazać

     uczestnicy postawa ”zasadnicza”

     dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

     -nowy poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica,wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

     - nowy poczet postawa “zasadnicza”

     - ustępujący poczet w kolejności jw. Krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje rąbek sztandaru

     - chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

     - przekazuje szarfę potem rękawiczki

     - następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

     "Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

     - sztandar w postawie "spocznij"

     4.

     "baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

     uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

     postawa "zasadnicza" postawa "spocznij"

     postawa "prezentuj" postawa "spocznij"

     5.

     "baczność"- sztandar wyprowadzić

     postawa "zasadnicza"

     postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

     postawa "zasadnicza" postawa "na ramię w marszu"

     6.

     „ spocznij „

     uczestnicy siadają

      

      

      

      

     • ślubowanie klasy pierwszej

      

     L.p.

     Komendy

     Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

     Poczet sztandarowy

     Sztandar

     1.

     Proszę wstać

     Uczestnicy wstają

      

      

     2.

     „ baczność „ sztandar wprowadzić

     Uczestnicy w postawie zasadniczej

     -wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu

     postawa "na ramię w marszu"

     -postawa zasadnicza

     3.

     "do ślubowania"

     Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

     Postawa "zasadnicza"

     -postawa "prezentuj" -postaw "salutowanie w miejscu"

     4.

     "po ślubowaniu"

     Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

     Postawa "spocznij"

     -postawa "prezentuj" -postawa "zasadnicza"

     5.

     "baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić

     Uczestnicy postawa "zasadnicza"

     - postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru

     - postawa "zasadnicza" - postawa "na ramię w marszu"

      

     6.

     spocznij

     Uczestnicy siadają

      

      

      

      

     Schemat ustawienia pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych:

      

     scena

     poczet sztandarowy

      

     dyrekcja, nauczyciele, goście

     uczniowie, rodzice

      

     Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

     Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administracje samorządową i państwową, składaniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej, uroczystościach patriotycznych, w których bierze udział społeczność szkolna lub delegacja oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

      

     V. HYMN SZKOŁY

     Hymn szkoły śpiewany jest po hymnie państwowym na uroczystościach państwowych i szkolnych. 

      

     Tekst hymnu

     Nasza Szkoła Podstawowa w Kruszynie

     zacne imię przyjęła

     - Wielkiego Polaka i Kapłana

     Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

     Był on dobrym i mądrym człowiekiem,

     który dla nas stał się wzorem,

     ideałem, duchowym opiekunem,

      naszej szkoły Patronem.

      

     Ref:    

     Prymasie Tysiąclecia

     chcemy Cię naśladować, 

     na Twej odwadze, godności

     nasze życie wzorować.

     Otaczaj nas swą opieką,

     wskazuj najlepsza drogę,

     a my Twoje imię czcimy,

     bo jest dla nas bardzo drogie. 

      

     Słowa i muzyka: Alina Pastor- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki

     VI. OBCHODY DNIA PATRONA

     Dzień Patrona obchodzony jest 10 listopada.

      

     VI. PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY

     Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi:

      

     Rota przysięgi pierwszoklasistów:

     My uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ślubujemy:

     • swoją postawą, nauką i zachowaniem, godnie reprezentować swoją szkołę
     • szanować sztandar szkoły i jej patrona
     • godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości
     • szanować swoich nauczycieli i być dobrym kolegą
     • swoim zachowaniem, będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

     - Przyrzekam. 

      

     VII. POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

     Na uroczystym apelu kończącym rok szkolnym wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za wychowawcą klasy słowa przysięgi:

      

     Rota ślubowania absolwentów:

     My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

     Dziękujemy nauczycielom i wszystkim wychowawcom

     Za trud włożony w nasze wychowanie i wykształcenie.

      

     Przyrzekamy:

     • godnie reprezentować imię szkoły
     • pracować nad doskonaleniem swojego charakteru
     • dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

     Przyrzekamy, że wiedza, której podstawy zdobyliśmy w tej szkole będzie służyła Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej.

      

     VIII. STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE WPISANE W HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY:

     • rozpoczęcie roku szkolnego
     • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Patrona Szkoły
     • Ślubowanie uczniów klas pierwszych
     • Święto Odzyskania Niepodległości
     • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
     • zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły.

      

     IX. DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI:

     Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi:

     • w Dzień Patrona Szkoły
     • święta państwowe
     • uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

      

     Opracowała Joanna Mazur-Najdowska

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej