• Regulamin

    • NOWELIZACJA REGULAMINU RADY RODZICÓW

     Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.
     wprowadzonego uchwałą Rady Rodziców
     z dnia 24 września 2007 roku.

     TEKST JEDNOLITY
     uchwalony dnia 16 kwietnia 2012 roku.

      

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW

      

     Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

      

      

      

     ROZDZIAŁ I

      

     POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

      

     §1

          Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

     1. Ustawa z dnia 7 września1991 roku – art. 53 i 54 (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 z późn.zm.),
     2. Statut Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

          w Kruszynie z dnia 27 lutego 2011 r.

     §2

     1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

          w Kruszynie”.

     1. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

     §3

               Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania, uchwał, zasady przeprowadzania wyborów,

               zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

      

      

     §4

     1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.
     1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
     1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły należy przez to rozumieć odpowiednio:
     • Dyrektora szkoły,
     • Radę Pedagogiczną szkoły,
     • Samorząd Uczniowski szkoły.

      

      

      

     ROZDZIAŁ II

      

     CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW.

      

      §5

     1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do innych organów szkoły

          w tym zakresie spraw.

     1. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
     2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
      1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
      2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
      3. zapewnianie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
      4. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych      w szkole i klasie,
      5. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
      6. znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
      7. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
      8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
     3. Rada Rodziców może prowadzić Spółdzielnię Szkolną, która działa w oparciu o Statut Szkoły i odrębne przepisy.

     §6

     1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności szkoły.
     2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
      1. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
      2. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści  i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli,
      3. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
      4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
      5. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
      6. wyrażanie opinii o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie e terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje postępowania.
      7. Wyrażanie opinii o podjęciu działalności organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły.
      8. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
      9. opiniowanie jednolitego stroju szkolnego,
      10. uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców.

      

      

      

     ROZDZIAŁ III

      

     ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW

      I RADY RODZICÓW.

      

      

     §7

     1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
     2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie, w głosowaniu tajnym, jednego przedstawiciela klasowej Rady Rodziców. Ogół rodziców danej klasy może podjąć decyzję o wyborze do trzech przedstawicieli klasowej Rady Rodziców.
     3. Wszyscy reprezentanci klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
     4. Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców oraz trzyosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą:
      1. Wiceprzewodniczący,
      2. Sekretarz  protokołujący posiedzenia Rady Rodziców,
      3. Skarbnik koordynujący sprawy finansowe Rady Rodziców.

          5.  Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna.

          6.  Wybory do władz Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej są tajne.

     1. Rada Rodziców szkoły dokonuje wyboru swoich władz na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym we wrześniu tego roku, w którym upływa trzyletnia kadencja. W razie potrzeby, odbywają się wybory uzupełniające.
     2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.
     3. Rada Rodziców szkoły może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób dla wykonania określonych zadań.
     4.  Rada Rodziców składa sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu sprawozdawczym we wrześniu każdego roku. Sprawozdanie przedstawiane jest ogółowi Rodziców i publikowane na stronie internetowej szkoły. Za złożenie sprawozdania działalności odpowiedzialny   jest Przewodniczący Rady Rodziców.

      

     §8

     Kadencja Rady Rodziców szkoły i jej organów trwa trzy lata, począwszy od miesiąca września

     do dnia   30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem paragrafu 9.  

      

                                                                              §9

     Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców. Skład Rady Rodziców zostaje uzupełniony przez przedstawicieli kolejnych, rozpoczynających naukę w szkole lub przedszkolu oddziałów.

      

      

      

      

     ROZDZIAŁ IV

      

     TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ

     RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY.

      

      

     §10

     1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
     2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo Przewodniczący.
     3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Rady Rodziców.

      

      

     ROZDZIAŁ V

      

     WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

      

                                                                                                    §11

     1. Wybory do trzyosobowego Zarządu, Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Rady , po upływie trzyletniej kadencji.

     2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby

     miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.

     3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

          4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

     5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.

     1. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:
      1. wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej, która przeprowadza wybory nowych władz Rady Rodziców oraz innych organów zebrania,
      2. sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
      3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
      4. dyskusja programowa,
      5. uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
      6. wybór Przewodniczącego Rady Rodziców,
      7. wybory Zarządu Rady Rodziców,
      8. wybór Komisji Rewizyjnej.
     2. Z  przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, który stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia i przechowywany jest w dokumentacji Rady Rodziców przez okres trzech lat.
     3.  Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący Komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.

      

     §12

               Plenarne posiedzenia Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący według

               przyjętego w głosowaniu jawnym porządku posiedzenia.

      

      

     ROZDZIAŁ VI

      

     RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW

      I JEJ ORGANÓW

      

      

     §13

     1. Plenarne zebranie ogółu rodziców jest zwoływane przez jej Przewodniczącego i Dyrektora szkoły nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
     2. Zebranie ogółu rodziców może być zwołane także w każdym czasie na

     wniosek klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej  złożone do Przewodniczącego Rady Rodziców.

     §14

     1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok.
     2. Zebrania zwołuje Przewodniczący i powiadamia o nich członków Rady z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
     3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność Sekretarz.

      

     §15

     1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przynajmniej jeden raz w roku. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej  inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.
     1. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

      

     §16

               Formy i częstotliwość działania innych struktur funkcjonujących w ramach  Rady Rodziców wynikają z potrzeb

               realizacji zadań jakich się te zespoły podjęły.

      

     §17

               Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców

               lub wychowawcy klasy.

      

      

      

      

     ROZDZIAŁ VII

      

     ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

      

      

     §18

     1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł :
      1. ze składek rodziców,
      2.  wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
      3.  dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
      4.  działalności gospodarczej;

      

     §19

     1. Wysokość składek rodziców ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego. Informacje o wysokości składki przedstawia rodzicom Przewodniczący Rady Rodziców.
     2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

      

     §20

     1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców szkoły.
     2. Preliminarz Rady Rodziców uchwalony jest do końca października każdego roku.
     3. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym preliminarzem Rady Rodziców”.

      

      

     RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW

      

      Zarząd  Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na:

     - pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,

     - dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym i środowiskowym, jak Dzień Sportu, Dzień Dziecka i inne imprezy dla dzieci,

     - dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,

     - dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,

     - częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek,

     - zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,

     - zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,

     - wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,

     - na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności gospodarczej

     - dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

      

     1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji Rady Rodziców.
     2. Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być przeznaczone na:
      1. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, zagospodarowanie nowych pomieszczeń, renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu, itp.,
      2. lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,
      3. inne,
     3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz rodziców. W takim przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

      

      

      

     ROZDZIAŁ VIII

      

     OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW.

      

      

     §21

     1. Rada Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
     2. Rada Rodziców prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
     3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

      

      

      

      

     ROZDZIAŁ IX

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

      

      

     §22

     1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne może zapraszać Dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
     2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w niniejszym regulaminie.
     3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną Rada Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

      

     §23

               Członkowie klasowych rad rodziców, władz Rady Rodziców szkoły, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej        mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

      

     §24

               Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści Rada Rodziców Szkoły

               Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

      

     §25

     1. Dopuszcza się dokonywania uzupełnień i zmian w regulaminie Rady Rodziców.
     2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w regulaminie jest Rada Rodziców na wniosek klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.
     3. Nowelizacja regulaminu następuje w formie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

      

     §26

               Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.