• JĘZYK ANGIELSKI
   • JĘZYK ANGIELSKI

   • 06.10.2020 08:44
   • PRZEDMIOTOWY    SYSTEM  OCENIANIA  Z  JĘZYKA   ANGIELSKIEGO - SYSTEM  ŚREDNIEJ  WAŻONEJ ZGODNY  Z  WSO

   •  

     

    ŚREDNIA WAŻONA, JEJ WARTOŚĆ

    I KOLOR

    AKTYWNOŚCI  PODLEGAJĄCE  OCENIE

    KODY OCENIANIA

    A 6-CZERWONY

     

    -test  sprawdzający wiadomości i umiejętności z jednego lub kilku  unitów

    -test z czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu i pisania krótkich wypowiedzi pisemnych

    -osiągnięcia w konkursie językowym na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i

    ogólnopolskim

    tu-test z unitu

    tcz -test z czytania

    ts-test z słuchania

    tp-test z pisania

    oko-osiągnięcia w konkursach

     

    B-4--ZIELONY

     

    -rozumienie ze słuchu                                                                                                        

    - czytanie głośne i ze zrozumieniem

    -kartkówka

    -aktywność  pozalekcyjna w j. angielskim, występy, akcje, uroczystości, przedstawienia

    -tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej

    -praca nad słownictwem na portalu InstaLing lub Quizlet

    wu-wypowiedź ustna

    wp-wypowiedź pisemna

    rs-rozumienie ze słuchu

    czz-czytanie ze zrozumieniem

    ka-kartkówka

    akp-aktywnośc pozalekcyjna

    il-InstaLing

    C-3 – NIEBIESKI

     

    -projekty

    -śpiewanie piosenki po angielsku

    -recytowanie wiersza po angielsku

    -prezentacje

    pr-projekty

    śp- śpiewanie piosenki

    rw -recytowanie wiersza

    pr prezentacje

    D-2FIOLETOWY

     

    -aktywność  na lekcji

    -zadanie domowe / zeszyt ćwiczeń/ podręcznik/ zeszyt przedmiotowy

    -praca zespołowa w grupach

    - opracowanie materiałów na gazetkę

    ak-aktywnośc na lekcji

    zd-zadanie domowe

    pz-praca zespołowa

    omg-opracowanie materiałów na gazetkę

    E-1- CZARNY

    -przygotowanie do zajęć

    - gry i zabawy językowe

    -zeszyt przedmiotowy

    - praca ze słownikiem

    -wykorzystanie takich źródeł wiedzy jak Internet, prasa, inne media

    przz-przygotowanie do zajęć

    gzj-gry i zabawy językowe

    zp-zeszyt przedmiotowy

    prs-praca ze słownikiem

    ww-wykorzystanie wiedzy

    DODATKOWE FORMY OCENY

    -system plusów: trzy plusy – ocena bardzo dobra, cztery plusy – ocena celująca

    -zalecenia  i komentarz  pisemny  pod oceną

    -pochwała na forum klasy/szkoły

    -prezentacja pracy ucznia na gazetce, na szkolnej stronie internetowej, podczas imprez, wystaw, na forum szkoły i  innych instancji

    -pochwała w rozmowie z rodzicami

    -nagroda rzeczowa

    -samoocena na forum klasy

    -informacja zwrotna od kolegów i koleżanek z klasy

    -możliwość trzykrotnego  zgłoszenia nieprzygotowania  do lekcji w semestrze-3  np.

    -system buziek w klasie IV (w załączniku)

     

    SKALA  OCENY  WAŻONEJ

    Celujący                                              > 5,31

    Bardzo dobry                                    4,65 – 5,30

    Dobry                                                   3,65 – 4,64

    Dostateczny                                      2,65 – 3,64

    Dopuszczający                                  1,65 – 2,64

    Niedostateczny                                < 1,64

     

    PRZEDMIOTOWY    SYSTEM  OCENIANIA  Z  JĘZYKA   ANGIELSKIEGO

    SYSTEM  ŚREDNIEJ  WAŻONEJ ZGODNY  Z  WSO

    ŚREDNIA WAŻONA, JEJ WARTOŚĆ

    I KOLOR

    AKTYWNOŚCI  PODLEGAJĄCE  OCENIE

    KODY OCENIANIA

    A 6-CZERWONY

     

    -test  sprawdzający wiadomości i umiejętności z jednego lub kilku  unitów

    -test z czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu i pisania krótkich wypowiedzi pisemnych

    -osiągnięcia w konkursie językowym na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i

    ogólnopolskim

    tu-test z unitu

    tcz -test z czytania

    ts-test z słuchania

    tp-test z pisania

    oko-osiągnięcia w konkursach

     

    B-4--ZIELONY

     

    -rozumienie ze słuchu                                                                                                              

    - czytanie głośne i ze zrozumieniem

    -kartkówka

    -aktywność  pozalekcyjna w j. angielskim, występy, akcje, uroczystości, przedstawienia

    -tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej

    -praca nad słownictwem na portalu InstaLing lub Quizlet

    wu-wypowiedź ustna

    wp-wypowiedź pisemna

    rs-rozumienie ze słuchu

    czz-czytanie ze zrozumieniem

    ka-kartkówka

    akp-aktywnośc pozalekcyjna

    il-InstaLing

    C-3 – NIEBIESKI

     

    -projekty

    -śpiewanie piosenki po angielsku

    -recytowanie wiersza po angielsku

    -prezentacje

    pr-projekty

    śp- śpiewanie piosenki

    rw -recytowanie wiersza

    pr prezentacje

    D-2FIOLETOWY

     

    -aktywność  na lekcji

    -zadanie domowe / zeszyt ćwiczeń/ podręcznik/ zeszyt przedmiotowy

    -praca zespołowa w grupach

    - opracowanie materiałów na gazetkę

    ak-aktywnośc na lekcji

    zd-zadanie domowe

    pz-praca zespołowa

    omg-opracowanie materiałów na gazetkę

    E-1- CZARNY

    -przygotowanie do zajęć

    - gry i zabawy językowe

    -zeszyt przedmiotowy

    - praca ze słownikiem

    -wykorzystanie takich źródeł wiedzy jak Internet, prasa, inne media

    przz-przygotowanie do zajęć

    gzj-gry i zabawy językowe

    zp-zeszyt przedmiotowy

    prs-praca ze słownikiem

    ww-wykorzystanie wiedzy

     

    DODATKOWE FORMY OCENY

    -system plusów: trzy plusy – ocena bardzo dobra, cztery plusy – ocena celująca

    -zalecenia  i komentarz  pisemny  pod oceną

    -pochwała na forum klasy/szkoły

    -prezentacja pracy ucznia na gazetce, na szkolnej stronie internetowej, podczas imprez, wystaw, na forum szkoły i  innych instancji

    -pochwała w rozmowie z rodzicami

    -nagroda rzeczowa

    -samoocena na forum klasy

    -informacja zwrotna od kolegów i koleżanek z klasy

    -możliwość trzykrotnego  zgłoszenia nieprzygotowania  do lekcji w semestrze-3  np.

    -system buziek w klasie IV (w załączniku)

   • Wróć do listy artykułów
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej