• PLASTYKA
   • PLASTYKA

   • 05.10.2020 11:52
   • Przedmiotowy system oceniania z plastyki dla klas IV-VII

    w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kruszynie

   •  

     

    1. Dokumenty określające PSO:

       Statut Szkoły

      Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Do dzieła”, Jadwiga Lukas, Krystyna Onak wyd. Nowa Era.

     

    1.  Zasady oceniania

    Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

    Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na:

      poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

     jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,

      zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział,  uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

     podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

      przygotowanie ucznia do zajęć,

     umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

     

    1.  Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie:

     

    1. Przygotowanie ucznia do zajęć:

     przygotowanie odpowiednich materiałów plastycznych;

     opanowanie wiedzy;

      wyszukiwanie informacji;

     wykonywanie ćwiczeń i zadań wstępnych.

    2. Postawa i zachowanie na zajęciach, podczas oglądania wystaw, zwiedzania zabytków i skansenów:  kultura osobista w trakcie zajęć;  wykonywanie poleceń i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania odpowiednich materiałów i narzędzi plastycznych;  właściwa współpraca w grupie.

     3. Indywidualna działalność plastyczna:

     jakość pracy – zaangażowanie w działanie plastyczne;

     pomysłowość;

     zgodność pracy z tematem;

      celowość zastosowania środków artystycznych, wyrazu, techniki plastycznej;

     prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów;

      ćwiczenia praktyczne.

    4. Aktywność artystyczna jako twórcza postawa:

      odwaga i oryginalność myślenia;

      planowanie i realizacja  akcji plastycznych.

     5. Gotowość do uczestniczenia w kulturze:

     udział w wydarzeniach kulturalnych;  oglądanie wystaw, analizowanie i interpretowanie ich formy oraz treści;  zwiedzanie zabytków, obserwowanie różnorodnych istotnych elementów dotyczących np. stylu i formy.

    6. Prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat)

    7. Prace dodatkowe (np. własna aktywność plastyczna, recenzje z wystaw, referaty, prezentacje).

    8.Udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych

     Ocenie podlega także:  indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania, plastyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach;  przygotowanie ucznia do zajęć.

    Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, najważniejsza jednak jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć.

    1.  Zasady ustalania oceny bieżącej:

    Prace plastyczne - oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:

    a) zgodność z tematem;

     b) bogactwo treści;

     c) wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki);

     d) trafność obserwacji;

     e) pomysłowość (oryginalność);

    f) wrażliwość;

     g) samodzielność.

    1.  Odpowiedź ustna:

     • uczeń może być pytany na każdej lekcji

    • prezentacja efektów pracy grupowej, indywidualnej oraz zadania domowego, którego wykonanie jest jednoznaczne z opanowaniem wiedzy i umiejętności z danego zakresu.

    1.  Kryteria oceniania:

     

    Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  przejawia zdolności plastyczne;  jego wiedza i umiejętności manualne są kreatywne, indywidualne w rozwiązywaniu zagadnień plastycznych w kl. IV, V, VI,VII  prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne;  z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje;  zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to;  jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce;  ma osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;  aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany.

     

     Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych;  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI,VII  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce;  jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;  efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne;  rozwija talent plastyczny.

     

    Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI,VII  poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce;  przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany;  prace plastyczne są zgodne z tematem i estetyczne.

     

    Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału określonego programem nauczania dla kl. IV, V, VI,VII  jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany;  poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem;  nie dba o estetykę pracy;  nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.

     

     Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  minimalnie opanował wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania plastyki na poziomie kl. IV, V, VI,VII  jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace;  prace plastyczne wykonuje niestarannie lub nie zgodnie z tematem;  objawia lekceważący stosunek do przedmiotu;  nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.

     

    Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie;  ma braki w umiejętnościach i wiadomościach, uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;  nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności;  nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich;  przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża bezpieczeństwu;  nie wykazuje woli poprawy oceny.

     

     

    VII. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla uczniów z dysfunkcjami:  uwzględnianie trudności ucznia;  cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonani;,  podpowiadanie różnych możliwości wykonania tematu pracy plastycznej, wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach;  częste podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działań;  dzielenie ćwiczenia/zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania ich krok po kroku, poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności;  nieocenianie negatywnie wobec klasy;  w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, aniżeli estetykę wykonania pracy plastycznej;  ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowania do zajęć.

     

     VIII. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o osiągnięciach edukacyjnych

      uczniowie - ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

      rodzicom - ustnie lub pisemnie w przypadku zagrożenia na semestr oceną niedostateczną, na zebraniu z rodzicami.

     bieżące informowanie ucznia o każdej ocenie

     informowanie rodziców ucznia przez wychowawcę

     inne formy: zebrania z rodzicami, dyżury nauczycielskie, spotkania indywidualne, uczeń – rodzic – nauczyciel

     przewidywane oceny śródroczne i oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala nauczyciel na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

     

    IX. Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oceny śródroczne i końcowe obowiązują w następującej skali:

      stopień celujący – 6

     stopień bardzo dobry – 5

      stopień dobry – 4

      stopień dostateczny – 3

      stopień dopuszczający – 2

     stopień niedostateczny – 1

     Umowy i uzgodnienia

      Duża aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć może zostać nagrodzone oceną - bardzo dobry lub „+”. Trzykrotne uzyskany „+” powoduje wpisanie oceny bardzo dobry.

      Udział w konkursach plastycznych, reprezentowanie szkoły, udokumentowane osiągnięcia plastyczne nauczyciel nagradza oceną celującą.

     Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń: brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji, brak niezbędnych materiałów - uczeń otrzymuje ,,-”. Trzykrotne otrzymanie ,,-” powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.

     Uczeń może poprawić pracę plastyczną, kartkówkę po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

    1. Wagi ocen:

    waga 6:

         -wszystkie indywidualne prace plastyczne oddane terminowo

    • udział w konkursach
    • przygotowanie referatów o tematyce plastycznej z różnych źródeł wiedzy

    waga 4:

    • aktywność na lekcji,
    • posiadanie i przygotowanie przyborów
    • wiedza z zagadnień plastycznych

    waga 3:

    • indywidualne prace plastyczne oddane po terminie

    waga 2:

     • prowadzenie zeszytu przedmiotowego

     

    Oceny śródroczne i końcoworoczne  wystawia nauczyciel na podstawie średniej ważonej wg skali zawartej
    w Statucie SP w Kruszynie

    Średnia

     Ocena śródroczna lub     końcoworoczna

    Powyżej 5,30

    Celujący

    4,65 – 5,30

    Bardzo dobry

    3,65 – 4,64

    Dobry

    2,65 – 3,64

    Dostateczny

    1,65 – 2,64

    Dopuszczający

    Poniżej 1,65

    Niedostateczny

     

     

    Nauczyciel przedmiotu: Alina Pastor

   • Wróć do listy artykułów
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej