• MUZYKA
   • MUZYKA

   • 05.10.2020 11:50
   • Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl IV – VII

     w Szkole Podstawowej im . Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kruszynie

   • METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

     Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać w ramach: realizacji ćwiczeń praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie muzyki); występów artystycznych przed publicznością klasową, szkolną i pozaszkolną; wykonywania zadań wymagających wykazania się wiedzą teoretyczną (quizy, gry dydaktyczne, pytania i odpowiedzi); przygotowywania prezentacji, gazetek, albumów itp.

     Kryteria oceniania Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do nauki i działań muzycznych.

     Przy ewaluacji trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie jego postępy i zaangażowanie oraz włożoną przez niego pracę.

    Ważna jest również informacyjna funkcja oceny. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, np. jego rodziców bądź opiekunów) z postępami, jakich dokonał w danym okresie.

     

     Ocenie powinny podlegać obszary aktywności ucznia:

    1. umiejętności w zakresie: słuchania muzyki,  śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
    2.  wiedza muzyczna dotycząca: zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych i umiejętne ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce); biografii i twórczości kompozytorów; aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry); zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
    3.  postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym: aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem; umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc); prezentacja dokonań; kreatywność.

     

    Wymagania edukacyjne zostały opracowane w oparciu o program nauczania ogólnego w klasach 4-7 szkoły podstawowej „I gra muzyka” wydawnictwa Nowa Era oraz w oparciu o WSO

     

     

     

     

     

     KRYTERIA OCENIANIA:

     

    Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

     opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji; na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty;

     • wybija się wiedzą, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych (koncertuje, jest uczestnikiem chóru, zespołu muzycznego itp.),

    • reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga w nich sukcesy,

    • bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej, potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, dzwonkach, keyboardzie; umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł; opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów; potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych,

     tworzy muzykę poprzez umuzycznienie lub zrytmizowanie tekstów, układa własne piosenki, twórczo prezentuje poznane piosenki.

     

     Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

    opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach; umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika; odrabia prace domowe; jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

     

     Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

    opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach; śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem; na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; odrabia prace domowe; jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

     

    Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania; wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela; potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach; śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku; z reguły odrabia prace domowe; zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

     

     

    Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania; wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w podręczniku; śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika; odrabia proste prace domowe; nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

     

     Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie); nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela; nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym; odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki; jest pasywny, nie uważa na lekcjach; nie odrabia prac domowych; nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.

     

     

     Uwaga! Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku predyspozycji lub uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako reakcję na postawę ucznia wyrażającego niechęć do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz wykazującego brak zaangażowania mimo szeregu prób aktywizacji podejmowanych przez nauczyciela.

     

    Wagi ocen:

    waga 6:

    • indywidualna twórczość muzyczna( improwizacje melodyczne lub rytmiczne, własne piosenki, stworzenie i prezentacja własnej melodii lub rytmu do podanego tekstu, ułożenie i prezentacja tekstu na dany temat do motywu melodycznego lub rytmicznego, śpiewanie poznanej piosenki z elementami twórczości muzycznej)
    • gra na instrumencie melodycznym
    • udział w konkursach
    • udział w występach muzycznych podczas uroczystości szkolnych lub środowiskowych
    • referaty o tematyce muzycznej w oparciu o różne dostępne źródła wiedzy

    waga 4:

    • aktywność podczas zajęć
    • posiadanie i przygotowanie niezbędnych przyborów
    • śpiewanie piosenek odtwórczo
    • wiedza muzyczna

    waga 3:

    • zaliczanie piosenek lub utworów instrumentalnych po terminie

    waga 2:

    -prowadzenie zeszytu przedmiotowego

     

    Oceny śródroczne i końcoworoczne  wystawia nauczyciel na podstawie średniej ważonej wg skali zawartej
    w Statucie SP w Kruszynie

    Średnia

     Ocena śródroczna lub     końcoworoczna

    Powyżej 5,30

    Celujący

    4,65 – 5,30

    Bardzo dobry

    3,65 – 4,64

    Dobry

    2,65 – 3,64

    Dostateczny

    1,65 – 2,64

    Dopuszczający

    Poniżej 1,65

    Niedostateczny

     

                                                                      Nauczyciel przedmiotu: Alina Pastor

     

   • Wróć do listy artykułów
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej