• CHEMIA
   • CHEMIA

   • 01.10.2020 20:30
   • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

   • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

     

    Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

     

    1. Przedmiotowy system oceniania z chemii został sporządzony w   oparciu o:

     

    • Rozporządzenie MEN,
    • Podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania chemii w szkole podstawowej,
    • „Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery”
    • Statut i WSO.

     

    2.  Obowiązujące podręczniki: „Chemia  Nowej Ery” dla klasy 7 i 8.

     

    3. Cele oceniania

    • Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i aktywności problemowych.
    • Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.
    • Kształtowanie postaw ucznia.
    • Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.
    • Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

    4.  Zasady oceny pracy i osiągnięć uczniów:

     

    1. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne  dla ucznia i jego rodziców.
    2. Ocenianie są następujące formy  aktywności ucznia:

     

    • sprawdziany
    • kartkówki
    • odpowiedzi ustne
    • aktywność na lekcji
    • prace domowe
    • udział w konkursach, projekty

     

    5. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi:

                                                                                                   waga

    •   sprawdzian…………………………………………………4
    •   projekt…………………………………………………….... 3
    •  kartkówka, odpowiedź ustna…………………………….... 2
    • pisemne prace dodatkowe, referaty…………….……….... 2
    •  zadania domowe…………………………………………....1
    •  praca na lekcji…………………………………………........ 1

     

    6.  Podstawą wystawienia oceny semestralnej / końcoworocznej będzie średnia ważona stopni otrzymanych w ciągu całego semestru / roku.

     

    7. W każdej klasie odbędą się w ciągu semestru co najmniej dwa sprawdziany. Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.

     

    8. Procedura ustalania stopni ze sprawdzianów i kartkówek wg skali procentowej:

     

    • poniżej 33% - niedostateczny
    • 33% - 50% - dopuszczający
    • 51% - 75% - dostateczny
    • 76% - 90% - dobry
    • 91% - 99% - bardzo dobry
    • 100%  – celujący

     

    9. Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, z przyczyn usprawiedliwionych, może go zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu po uzgodnieniu z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od terminu oddania pracy.

     

    10.Uczeń ma prawo zgłosić 1 raz nieprzygotowanie do lekcji w semestrze.

    Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu.

     

    11. Jeżeli uczeń jest laureatem konkursu przedmiotowego z chemii na szczeblu wojewódzkim uzyskuje ocenę celującą na koniec semestru / roku.

     

    12. Wymagania na poszczególne stopnie zawarte są w  Programie nauczania chemii w szkole podstawowej oraz w Podstawie programowej. Program nauczania może być udostępniony uczniom i rodzicom przez nauczyciela przedmiotu.

     

                                                                                    Nauczyciel przedmiotu

                                                                                      Bożena Klusek

   • Wróć do listy artykułów
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej