• PRZYRODA IŚ
   • PRZYRODA IŚ

   • 30.09.2020 22:06
   • PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  PRZYRODY

   •  

    1. Nauczanie przyrody odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym  „Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. Tajemnice przyrody” autorstwa Jolanty Golanko, zgodnym z obowiązującymi podstawami programowymi.
    2. Program realizowany jest tygodniowo w kl. IV – 2 godz.
    3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z przyrody w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
    4. Przedmiotowy system oceniania z przyrody ma na celu:
    • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
    • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
    • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
    • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
    • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
    • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
    1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

                   – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

                  – posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w sprawie  

                    dostosowania wymagań edukacyjnych

    – objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania  

                     indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

                     możliwości psychofizycznych ucznia

    1. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
    • Aktywność i praca na lekcji
    • Prace pisemne, prace klasowe obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
    •  Kartkówki dotyczące materiału z 1 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
    • odpowiedzi ustne,
    • prace domowe,
    • wyniki pracy grupowej,
    • prace długoterminowe np. obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne itp.
    1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
    2. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika elektronicznego .
    3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
    4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
    • bezpośrednio po sprawdzeniu pracy pisemnej /prace przekazane przez uczniów do wglądu
    • w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,

     

    1. Wszystkie prace pisemne tj. prace klasowe, testy, kartkówki muszą być opatrzone punktacją, a ich ocena obliczona wg skali zawartej w Statucie SP w Kruszynie

                       1) niedostateczny 0–29 %;

                       2) dopuszczający 30–54 %;

                       3) dostateczny 55–74 %;

                       4) dobry 75 – 90 %;

                       5) bardzo dobry 91–97 %;

                       6) celujący – 98 -100 %

    1. Oceny śródroczne i końcoworoczne* wystawia nauczyciel na podstawie średniej ważonej wg skali zawartej w Statucie SP w Kruszynie

    Średnia

    Ocena śródroczna lub końcoworoczna*

    Powyżej 5,30

    Celujący

    4,65 – 5,30

    Bardzo dobry

    3,65 – 4,64

    Dobry

    2,65 – 3,64

    Dostateczny

    1,65 – 2,64

    Dopuszczający

    Poniżej 1,65

    Niedostateczny

     

   • Wróć do listy artykułów
 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej