• Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole

    •  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

         W szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która ma na celu umożliwić sprawniejsze rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa się, w jaki sposób − biorąc pod uwagę możliwości i uwarunkowania dziecka − można lepiej z nim pracować, pomóc mu w zminimalizowaniu trudności w nauce i zwiększyć jego motywację do pracy.

      

         Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz w formach takich jak:

     ü     zajęcia rozwijające uzdolnienia,

     ü     zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

     ü     zajęcia specjalistyczne:

     ·       korekcyjno - kompensacyjne,

     ·        logopedyczne,

     ·       socjoterapeutyczne

     ·       zajęcia  o charakterze terapeutycznym (TZA – ART)

     ü     porady i konsultacje

      

         Poza tym w szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. W rozmowie z nauczycielami rodzice mogą korzystać z porad ogólnych, porad szczegółowych, rozmów w zakresie:

     ü     sposobów pomocy dziecku w szkole i w domu,

     ü     porad w sprawach dydaktycznych i wychowawczych dotyczących na przykład tego, jak uczyć dziecko planowania pracy przy odrabianiu lekcji, jak pomagać w nauce czytania, staranności pisania, w uczeniu się przez dziecko tabliczki mnożenia, jak rozkładać czas pracy i odpoczynku, jak zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu,

     ü     sposobów uzupełniania przez ucznia braków w nauce spowodowanych chorobą, wyjazdem, trudnościami w zrozumieniu materiału,

     ü     zapoznania z aktualną sytuacją uczniów, ich potrzebami rozwojowymi, psychicznymi i edukacyjnymi, z problematyką wychowawczą klasy.

 • Herb Polski
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   • szkola_kruszyn@interia.pl
   • tel/fax 052 3815 106
   • Kruszyn, ul. Szkolna 6 86-014 Sicienko
   • Nr konta szkoły: BS O/Sicienko 67 8142 1046 0000 0778 2000 0001
   • Nr konta Rady Rodziców: BS O/Sicienko 36 8142 1046 0000 1313 2000 0001
   • 554 23 47 464
   • Inspektor Ochrony Danych Arnold Paszta, arnold.partner@gmail.com
 • Biuletyn informacji publicznej